Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-623

Resumé

2 klagere klagede over en udsendelse på TV 2 / ØSTJYLLAND og to artikler på www.tv2oj.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Vedrørende artiklen af 9. december 2003 bemærker nævnet, at fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3. Da klagen vedrører en artikel bragt den 9. december 2003, og klager først i januar 2008 klager over artiklen, er fristen overskredet. Det forhold, at artiklen stadig kan søges frem på www.tv2oj.dk, kan ikke føre til et andet resultat, hvorfor denne del af klagen afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Artiklen og indslaget den 17. oktober 2007 beskriver en generel tendens til bagatelagtige klager inden for nabostridigheder. Billedmaterialet i artiklen og udsendelsen hidrører efter det oplyste fra tidligere omtale af en nabosag mellem klager og klagers nabo. Det oplyses imidlertid ikke i udsendelsen eller artiklen, hvor de afbildede huse geografisk er beliggende, ligesom klagerne ikke nævnes. Det kræver derfor et særligt kendskab til klagerne at kunne identificere dem. På denne baggrund finder Pressenævnet, at billedmaterialet ikke er krænkende for klagerne, og nævnet udtaler ikke sin kritik.

Pressenævnet finder det uheldigt, at TV 2 / ØSTJYLLAND og www.tv2­oj.dk ikke gjorde opmærksom på, at billedmaterialet var arkivoptagelser og -foto, men finder at forholdet ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at udtale kritik.

Pressenævnet finder, at TV 2 / ØSTJYLLAND og www.tv2oj.dk heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

[K1] og [K2] har klaget til Pressenævnet over en artikel på www.tv2oj.dk den 9. december 2003 samt en udsendelse på TV 2 / ØSTJYLLAND og en artikel på www.tv2oj.dk den 17. oktober 2007, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

www.tv2oj.dk bragte den 9. december 2003 en artikel under overskriften ”Nabokrig: Politiet greb ind” og underoverskriften ”Et ægtepar fra Århus kan nu se enden på en langvarig nabokrig. De kan atter benytte deres indkørsel”. Af artiklen fremgik følgende:

”Der var lettelse af spore hos et ungt ægtepar fra Århus i går. For første gang i et helt år kan ægteparret [A] og [B] igen køre ind i deres indkørsel. Som TV 2 / ØSTJYLLAND fortalte søndag, har naboen haft sin ene bil stående permanent i indkørslen for at spærre for adgangen til ægteparrets garage. Naboen mener, at indkørslen er hans egen private grund, selvom der er faldet en dom, der siger, at det er en fælles, privat vej. Århus Politi dukkede i går op og forlangte, at naboen skulle fjerne sin bil fra indkørslen.”

TV 2 / ØSTJYLLAND sendte den 17. oktober 2007 kl. 11.00 udsendelsen ”Nyhederne”. Af udsendelsen fremgik indslaget ”Naboklager som aldrig før”, hvoraf følgendefremgik:

Speak: Antallet af naboklager stiger stødt. Høj musik, en hæk, der er for lav, og andre stridigheder ender oftere og oftere i retten, skriver 24timer. Hos politiet oplever de, at folk ikke selv kan løse problemerne. Og hos Danske Boligadvokater får de flere henvendelser end nogensinde tidligere.

Henrik Høpner, formand Dansk Boligadvokater: Det er typisk enten et hegn, det kan også være støj, men ofte ser vi, at det er en situation, hvor to, der bor i et dobbelthus, kommer op at skændes om, hvad der måske tidligere ville blive betragtet som bagateller, men nu bliver pustet op til store problemer.”

Af billedsiden til indslaget fremgik et hvidt og et rødt hus. Husnummeret på det røde hus kunne ses. Det blev ikke i udsendelsen oplyst, hvor billederne havde deres geografiske oprindelse.

www.tv2oj.dk bragte den 17. oktober 2007 en artikel under overskriften ”Østjyder klager over naboer som aldrig før” og underoverskriften ”Vi klager til politiet i stedet for at tale med naboen om, hvor hækken skal stå”. Af artiklen fremgik følgende:

”Når naboen hører techno-musik for fuld hammer på sit kæmpe stereoanlæg, ringer vi til politiet i stedet for at ringe på hos naboen og bede ham om at skrue ned for bassen.

- Vi oplever et stigende antal nabostridigheder. Typisk er der tale om et hegn eller noget, som man vil betegne som bagateller. Det er som om, at folk er blevet mindre tolerante og mere rethaveriske, siger formand for Dansk Boligadvokater Henrik Høpner til TV 2 / ØSTJYLLAND.

Hos Danske Boligadvokater prøver man at få folk til at tale sammen stille og roligt, men ofte ender nabostridigheder i retten.”

Til artiklen var indsat et billede af en indkørsel med en bil. Det var muligt at se de første fem cifre i registreringsnummeret. Det fremgik ikke, at der var tale om et arkivfoto.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K1] og [K2]s synspunkter

[K1] og [K2] har anført, at det stadig var muligt at søge artiklen af 9. december 2003 frem på www.tv2oj.dk den 9. januar 2008.

[K1] og [K2] har om udsendelsen og artiklen af 17. oktober 2007 navnlig anført, at der vises flere år gamle arkivbilleder af klagernes parcelhusgrund samt en bil, klagerne ejede år tilbage. Billederne viser et lovligt opsat trådhegn, der sammenkædes med TV 2 / ØSTJYLLANDs og boligadvokat Henrik Høpners generelle betragtninger. Billedanvendelsen er krænkende for klagerne, og mediet har derfor skullet forelægge billederne for klagerne inden offentliggørelse.

[K1] og [K2] har herudover anført, at TV 2 / ØSTJYLLAND ved brev af 11. januar 2008 oplyste, at mediet ville klausulere billederne i mediets arkiv. Den 20. januar 2008 var det imidlertid muligt at søge artiklen af 17. oktober 2007 indeholdende billedet frem på www.tv2oj.dk.

2.2. TV 2 / ØSTJYLLAND og www.tv2oj.dks synspunkter

Til artiklen af 9. december 2003 har www.tv2oj.dk anført, at den fire år gamle artikel ikke førend klagernes brev af 9. januar 2008 har givet anledning til reaktion fra klagerne.

Til artiklen og udsendelsen af 17. oktober 2007 har TV 2 / ØSTJYLLAND og www.tv2oj.dk anført, at der er tale om tendens-historier uden noget konkret afsæt. I den forbindelse er der anvendt billeder fra et ca. tre år gammelt indslag, der handlede om en konkret nabostrid i Århus, som en lang række medier omtalte. Det er nogle billedklip derfra, der er anvendt i udsendelsen. Nabostridigheden er hverken ukendt for de direkte implicerede eller for naboerne. Klippene er anonymiseret, således at man skal have en detaljeret viden for at genkende billederne.

Mediet har erkendt, at den billedmæssige fokusering på de to huse kan være egnet til at skabe en forestilling om, at husene og deres ejere er involveret i aktuelle nabostridigheder. Mediet har derfor klausuleret artiklens billeder i arkivet, så man forhindrer gentagelser. Mediet har over for klageren beklaget eventuelle gener, som tv-klippet måtte have forvoldt.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Vedrørende artiklen af 9. december 2003 bemærker nævnet, at fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3. Da klagen vedrører en artikel bragt den 9. december 2003, og klager først i januar 2008 klager over artiklen, er fristen overskredet. Det forhold, at artiklen stadig kan søges frem på www.tv2oj.dk, kan ikke føre til et andet resultat, hvorfor denne del af klagen afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Artiklen og indslaget den 17. oktober 2007 beskriver en generel tendens til bagatelagtige klager inden for nabostridigheder. Billedmaterialet i artiklen og udsendelsen hidrører efter det oplyste fra tidligere omtale af en nabosag mellem klager og klagers nabo. Det oplyses imidlertid ikke i udsendelsen eller artiklen, hvor de afbildede huse geografisk er beliggende, ligesom klagerne ikke nævnes. Det kræver derfor et særligt kendskab til klagerne at kunne identificere dem. På denne baggrund finder Pressenævnet, at billedmaterialet ikke er krænkende for klagerne, og nævnet udtaler ikke sin kritik.

Pressenævnet finder det uheldigt, at TV 2 / ØSTJYLLAND og www.tv2­oj.dk ikke gjorde opmærksom på, at billedmaterialet var arkivoptagelser og -foto, men finder at forholdet ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at udtale kritik.

Pressenævnet finder, at TV 2 / ØSTJYLLAND og www.tv2oj.dk heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 26. marts 2008