Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. marts 2008)

Justitsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder)

(Lovforslag nr. L 171).

1. Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder.

2. I den seneste tid har der bl.a. været en række voldsomme skudepisoder, hvor der er anvendt skydevåben på offentligt tilgængelige steder. Det er Rigspolitiets vurdering, at der er en betydelig mængde skydevåben i omløb, og at der i hvert fald blandt kriminelle grupper og netværk i den seneste tid har været en stigende anvendelse af skydevåben i forbindelse med konfronta­tioner.

Rigspolitiet har allerede taget en række initiativer med henblik på at styrke indsatsen mod ulovlige skydevåben. Rigspolitiet har således bl.a. i november 2007 udsendt en rundskrivelse til politikredsene om en intensivering af indsatsen mod illegale skydevåben i kriminelle miljøer og har tilkendegivet, at politikredsene i videst muligt omfang bør overveje etablering af visitationszoner, hvor det kan være relevant. Politiet er endvidere i gang med at undersøge behovet og mulighederne for med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet at tv-overvåge særligt udsatte områder. Der er som led i finanslovsaftalen afsat 5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til opsætning af tv-overvågningsudstyr på udsatte steder.

Justitsministeriet finder, at der i sager om ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder er behov for at sikre en særlig hurtig sagsbehandling. Der vil derfor, hvis lovforslaget vedtages, efter drøftelse med Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen blive taget skridt til at udvide de nuværende målsætninger for sagsbehandlingstiderne i voldssager ved politiet, anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen til også at omfatte sager om ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder.

3. Der er efter regeringens opfattelse behov for herudover at styrke det strafferetlige værn mod ulovlig besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængelige steder.

Det foreslås på den baggrund at indsætte en bestemmelse i straffeloven om ulovlig besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængelige steder med en strafferamme på 4 års fængsel, og der lægges i den forbindelse op til en væsentlig skærpelse af straffen i sådanne sager. Dette gælder både i tilfælde, hvor et skydevåben besiddes med tilhørende ammunition, og hvor skydevåbnet besiddes uden ammunition. Også besiddelse af et ikke-skarpladt skydevåben vil således kunne være en medvirkende faktor til, at en konflikt optrappes og udvikler sig mere voldeligt, end det ellers ville have været tilfældet, f.eks. hvis våbnet anvendes til trusler, og hvis andre i konflikten også er i besiddelse af våben.

Der lægges med lovforslaget op til, at straffen for besiddelse af ulovlige skydevåben på offentligt tilgængelige steder med tilhørende ammunition i førstegangstilfælde normalt vil være 6 måneders fængsel (mod i dag 4 måneder). I tilfælde af ulovlig besiddelse af skydevåben uden tilhørende ammunition beror det i dag på en konkret vurdering, om der bliver tale om frihedsstraf. Der lægges med lovforslaget op til, at straffen i disse tilfælde fremover i førstegangstilfælde normalt vil være 4 måneders fængsel. I gentagelsestilfælde forudsættes straffen at være henholdsvis 8-10 måneders fængsel og 6-8 måneders fængsel.

4. Det foreslås endvidere, at der bliver mulighed for af hensyn til retshåndhævelsen at varetægtsfængsle i sager om overtrædelse af den foreslåede bestemmelse i straffeloven om ulovlig besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængelige steder. Efter de gældende regler kan varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen (såkaldt retshåndhævelsesarrest) i sager om besiddelse af skydevåben alene ske, hvis der er tale om skydevåben, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, f.eks. maskinpistoler.

Forslaget indebærer, at der fremover vil være mulighed for varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen i sager om overtrædelse af den foreslåede nye bestemmelse i straffeloven om ulovlig besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængelige steder, hvis der foreligger en særligt bestyrket mistanke om en overtrædelse af bestemmelsen, der efter oplysningerne om forholdets grovhed kan ventes at ville medføre en ubetinget dom på fængsel i mindst 60 dage, og hensynet til retshåndhævelsen skønnes at kræve, at den sigtede ikke er på fri fod. Bestemmelsen gælder både før og efter domfældelse.

Den foreslåede adgang til retshåndhævelsesarrest vil kunne anvendes i tilfælde, hvor det ud fra de konkrete omstændigheder skønnes, at det med henblik på at fastholde en fornøden konsekvens i retshåndhævelsen af hensyn til retsbevidstheden er påkrævet at fængsle den formodede gerningsmand, selv om der ikke foreligger en endelig dom.

5. Bl.a. i lyset af den seneste tids voldsepisoder, hvor der har været brugt knive, finder regeringen endvidere, at der er behov for en betydelig skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængelige steder, således at det på en tydelig måde tilkendegives, at forbuddet mod uden anerkendelsesværdigt formål at bære kniv på offentligt tilgængelige steder skal overholdes.

Våbenloven foreslås derfor ændret med henblik på, at der i førstegangstilfælde som hovedregel skal udmåles en straf på 7 dages fængsel (mod i dag bøde) for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted. For unge under 18 år kan straffen dog gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Hvis der foreligger særlig formildende omstændigheder, f.eks. hvis en person, der har været på fisketur, ved en forglemmelse fortsat har sin kniv i en taske ved et efterfølgende besøg på en restauration, kan der i førstegangstilfælde idømmes en bøde i stedet for fængsel.

I andengangstilfælde forudsættes normalstraffen at være ubetinget fængsel i 14 dage og i tredjegangstilfælde i 20 dage.

6. Det foreslås endvidere at ændre straffuldbyrdelsesloven, således at helt korte frihedsstraffe for overtrædelse af våbenlovgivningen ikke vil kunne afsones efter reglerne om afsoning på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (såkaldt fodlænke).

Det vil navnlig indebære, at personer, der i førstegangstilfælde idømmes 7 dages fængsel for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted eller i andengangstilfælde idømmes 14 dages fængsel, ikke vil kunne få tilladelse til at afsone med fodlænke.

7. Lovforslaget indeholder endelig en våbenteknisk begrundet ændring af våbenloven, som indebærer, at kulsyredrevne hardball- og paintballvåben sidestilles med luftdrevne hardball- og paintballvåben. Begge disse våbentyper vil således efter forslaget kunne fremstilles og indføres uden tilladelse, og personer over 18 år vil kunne erhverve, besidde, bære og anvende dem uden tilladelse.

8. Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.