Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-634

Resumé

Klager – en tv-station – klagede over en artikel i SE og HØR og en artikel på www. seoghoer.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at den internetadresse www.seoghoer.dk, hvorpå den påklagede artikel blev bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1. Der er således ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven § 1, nr. 3. Klagen over www.seoghoer.dk hører herefter ikke under nævnets kompetence, og denne del af klagen afvises derfor.

Det er Pressenævnets opfattelse, at der må indrømmes medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder. Pressenævnet finder imidlertid, at overskriften ”Vild med kokain” sammenstillet med [A]s kommentar og referencen til lovovertrædelser på Christiania fremstår som en faktuel oplysning om, at deltagere i [K]-programmet ”Vild med dans” havde indtaget kokain. Da der ikke er dokumentation herfor udtaler nævnet sin kritik af SE og HØR. Nævnet finder videre, at artiklen med udsagnet ”flød med kokain” forleder til at antage, at der er tale om større mængder end fund af spor af kokain på fælles toiletfaciliteter.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE og HØR at offentliggøre et kendelsesresume.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i SE og HØR nr. 52 den 27. december 2007 og en artikel på www.seoghoer.dk, idet selskabet mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

De påklagede artikler

SE og HØR bragte i nr. 52 den 27. december 2007 under temaet ”Årets skandaler 2007” artiklen ”Vild med kokain”, hvoraf følgende fremgik:

””Vild med dans” blev igen et hit hos de danske seere, men da SE og HØR med en såkaldt Drugwipe afslørede, at det flød med kokain i omgivelserne omkring det populære program, var det lige pludselig slut med feststemningen hos de implicerede.

I stedet for at gøre noget ved problemet gik [K] helt i sort, og underholdningsdirektør [A] proklamerede hovent, at ”hvis man leverer varen i programmet, har jeg ingen problemer med det”.

Sammen med resten af holdet bag ”Vild med dans” reagerede hun yderligere ved at bortvise SE og HØR fra optagelserne for resten af sæsonen.

Det svarer vel nogenlunde til at forbyde politiet adgang til Pusherstreet på Christiania, så sælgerne kan få fred til lyssky forretninger.”

Til artiklen var indsat et billede af programmets to værter.

www.seoghoer.dk bragte den 5. januar 2007 under overskriften ”Årets bedste sladderhistorier” en artikel omhandlende en afstemning på magasinet FHM. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”De øvrige nominerede i dysten var sagen om kokainfundet i ”Vild med dans” og …”

Hændelsesforløbet forud for nærværende klage

SE og HØR bragte den 20. september 2007 forsiden ”Kokainen flyder” og med mindre typer ””Vild med dans”-værter målløse” og ”SE og HØR fandt narko i studiet”.

Samme dag inde i bladet bragte SE og HØR en artikel under overskriften ”Skandale i ”Vild med dans” KOKAIN-CHOK” og underoverskriften ”Mens den stod på jitterbug og quickstep i studiet, tjekkede SE og HØR toiletterne for narko – og fandt det. Det samme var tilfældet ved dansernes afterparty”. Til artiklen var bl.a. indsat følgende tekstboks:

”[K] ligeglad

Selv om kokain giver både ekstra energi og en følelse af lykke og opstemthed, bliver der ifølge TV2’s underholdningsredaktør [A] ikke indført dopingtest i forbindelse med programmet.

– ”Vild med dans” er et underholdningsprogram. Det er hverken EM eller VM i standarddans, derfor er der ingen grund til at teste deltagerne.

Jeg ville da ønske, at I ikke havde fundet kokain i studiet, men vi respekterer den personlige frihed.

Hvis man leverer varen i programmet, har jeg ingen problemer med det, siger [A].”

[K] klagede herefter til Pressenævnet over SE og HØR. I Pressenævnets kendelse af 19. december 2007 (sag nr. 2007-6-0585: [K] mod SE og HØR) udtalte nævnet kritik af SE og HØR på baggrund af artiklen af 20. september 2007. Af Pressenævnets kendelse fremgik bl.a. følgende:

”Pressenævnet lægger til grund, at der blev fundet spor af kokain på toiletfaciliteterne på produktionsstedet for bl.a. Vild med dans og på Mono Bar efter en lukket fest for personer med relation til Vild med dans. Både toiletfaciliteterne på produktionsstedet og Mono Bar kan benyttes af andre.

… Pressenævnet finder, at overskrifterne giver indtryk af, at personer med tilknytning til Vild med dans har indtaget kokain, hvilket der ikke er dokumentation for. Nævnet finder videre, at artiklen forleder til at antage, at der er tale om større mængder end fund af spor på fælles toiletfaciliteter. Nævnet udtaler sin kritik af overskrifternes formulering.”

Pressenævnet fremsendte ved e-mail af 20. december 2007 kl. 9.05 kendelsen i sag nr. 2007-6-0585 til [K] og SE og HØR.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]’ synspunkter

TV 2/DANMARK A/S har anført, at SE og HØR på trods af Pressenævnets kendelse af 19. december 2007 i artiklen af 27. december 2007 gentog, at [K]-programmet ”Vild med dans” kan forbindes med påståede fund af spor af narko. Overskriften ”Vild med kokain” er placeret ved siden af et billede af programmets to værter og efterlader det indtryk, at det er dokumenteret, at programmet ”Vild med dans” kan forbindes med brug af kokain. Denne kobling udtalte Pressenævnet kritik af i sin kendelse af 19. december 2007.

Det fremgår af artiklen, at programmets redaktør [A] burde have gjort noget ved programmet – underforstået, at det angivelige kokainproblem eksisterer inden for [K]regi, hvilket er udokumenteret. Igen gentager SE og HØR sin påstand om, at ”det flød med kokain” baseret på ”fund af spor af kokain”. SE og HØR var bekendt med, at Pressenævnet ville afsige sin kendelse den 19. december 2007, og burde derfor have udvist større omhu eller efterfølgende have været parat til at slette artiklen.

[K] har videre anført, at SE og HØR trods kritik fra Pressenævnet praler af sin historie på www.seoghoer.dk den 5. januar 2008. Udtalelserne er krænkende og agtelsesforringende.

2.2. SE og HØRs synspunkter

SE og HØR har anført, at notitsens materielle indhold er korrekt, idet der blev fundet spor af kokain på toiletterne. Den nu offentliggjorte overskrift ”Vild med kokain” var ikke offentliggjort den 20. september 2007 og var derfor heller ikke del af Pressenævnets kendelse af 19. december 2007. I modsætning til overskrifterne i artiklen fra september er overskriften i denne notits et ordspil på ”Vild med dans” omformet til ”Vild med kokain”. En sådan parodisk overskrift er ikke i strid med god presseskik.

SE og HØR har herudover anført, at side 40, hvorpå notitsen om ”Vild med dans” er trykt, indgår i en sektion, som vedrører en kavalkade over året, som gik. Sektionen er færdigtrykt den 19. december 2007.

3. Pressenævnets begrundelse og udtalelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Bodil Mørkøv Ullerup

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at den internetadresse www.seoghoer.dk, hvorpå den påklagede artikel blev bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1. Der er således ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven § 1, nr. 3. Klagen over www.seoghoer.dk hører herefter ikke under nævnets kompetence, og denne del af klagen afvises derfor.

Det er Pressenævnets opfattelse, at der må indrømmes medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder. Pressenævnet finder imidlertid, at overskriften ”Vild med kokain” sammenstillet med [A]s kommentar og referencen til lovovertrædelser på Christiania fremstår som en faktuel oplysning om, at deltagere i [K]-programmet ”Vild med dans” havde indtaget kokain. Da der ikke er dokumentation herfor udtaler nævnet sin kritik af SE og HØR. Nævnet finder videre, at artiklen med udsagnet ”flød med kokain” forleder til at antage, at der er tale om større mængder end fund af spor af kokain på fælles toiletfaciliteter.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE og HØR at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet:

SE og HØR bragte den 27. december 2007 en årskavalkade under temaet ”Årets skandaler 2007”. Under overskriften ”Vild med kokain” bragte bladet et billede af Vild med dans-værterne. I den forbindelse refererede SE og HØR en artikel fra september 2007 om fund af spor af kokain på toiletfaciliteterne på produktionsstedet, hvor blandt andet Vild med dans blev optaget. Pressenævnet udtalte efterfølgende kritik af september-artiklen, idet nævnet mente, at der ikke var dokumentation for, at personer med tilknytning til Vild med dans havde indtaget kokain. Toiletfaciliteterne blev også benyttet af andre.

[K] har klaget til Pressenævnet over artiklen i december, som tv-stationen mener, gentager beskyldningerne fra september-artiklen.

Pressenævnet finder, at referatet gengav indtrykket af, at deltagere i Vild med dans havde indtaget kokain. Da der ikke var dokumentation herfor, udtaler nævnet kritik af SE og HØR.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan ses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 26. marts 2008.