Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2007-6-619

Resumé

2 klagere klagede over en udsendelse på TV 2 og www.sputnik.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens § 264 er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence, hvorfor klagepunktet ikke behandles.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at ofre for forbrydelser og ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Ved indsamling af og gengivelse af billedmateriale skal der vises hensynsfuldhed og takt, jf. punkt B.3. Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at der er en klar almen interesse knyttet til politiets arbejde. Nævnet finder imidlertid, at der ikke er en sådan almen interesse i de konkrete optagelser fra [K1]s dyreklinik og privatbolig, at der er belæg for at offentliggøre optagelserne uden samtykke fra ejeren [K1], der ikke var til stede under optagelserne, og fra [K2] for så vidt angår de optagelser, hvor hun kan ses.

Under hensyn til, at TV 2 kom til stede uden forudgående aftale med de berørte ved indbruddet, må det påhvile mediet at sikre sig, at der foreligger samtykke til offentliggørelsen af optagelserne. Det er ikke dokumenteret, at [K2] gav samtykke til at optagelserne skete med henblik på offentliggørelse, og under de foreliggende omstændigheder kan hendes manglende protest mod filmoptagelserne ikke anses som et stiltiende samtykke til offentliggørelse. Da [K1] heller ikke hverken direkte eller indirekte har samtykket i offentliggørelsen, udtaler nævnet sin kritik.

Da www.sputnik.dk, efter man blev opmærksom på [K1] og [K2]s indsigelser, redigerede udsendelsen således, at indslaget omhandlende klagerne ikke længere fremgik, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge www.sputnik.dk offentliggørelse efter medieansvarsloven § 49.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre et kendelsesresume.

[K1] har på egne vegne og i henhold til fuldmagt fra [K2] klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 19. november 2007, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 19. november 2007 fjerde afsnit i programserien ”Panserpigerne”. I fire programmer fulgte TV 2 fire kvindelige betjente. I det påklagede afsnit blev en politielev, [A], kaldt ud til et indbrud i en dyreklinik i Viborg. [A] blev filmet på vej hen til dyreklinikken, hvor hun sammen med sin kollega blev lukket ind af [K2]. [K2] viste politiet rundt i klinikken og i ejerens private bolig. Privatboligen var i forlængelse af dyreklinikken. Af indslaget fremgik følgende under rundvisningen:

[K2]: Jeg kan se, at der er noget skuffeværk, der er åbent herovre. Og der er rodet her. Og så kommer vi videre herned [[K2] viser rundt i klinikken].

Speak: Ejeren af dyreklinikken er ikke hjemme. Kvinden her arbejder i klinikken og opdagede indbruddet, da hun låste sig ind i huset.

[A], politielev, Viborg Politi: Har du nogen idé om, hvor de er kommet ind henne?

[K2]: Ja.

Speak: Inde i privatboligen dukker der pludselig noget meget mystisk op, som tyvene har efterladt sig.

[A]: De har jo overstrøet det hele…

Speak: Indbrudstyvene har spredt noget, der ligner hvidt pulver ud flere steder i huset. Blandt andet i køkkenet [i privatboligen].”

En identisk udsendelse blev lagt på www.sputnik.dk.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K1]og [K2]s synspunkter

[K1] har indledningsvis anført, at klinikassistent [K2] holdt øje med dyreklinikken og hans privatbolig under hans ferie. Da [K2] blev opmærksom på indbruddet, kontaktede hun [K1], der øjeblikkeligt anmeldte indbruddet. Han forklarede politiet, at [K2] var på stedet og opgav hendes navn og adressen. Herudover oplyste han over for politiet, at han ville være på adressen halvanden time senere.

Da politiet ankom til adressen, oplyste den kvindelige betjent over for [K2]: ”Vi har kamera med. De skal følge mit arbejde”. [K2] kunne se, at det var tilfældet og protesterede ikke over for betjenten. Hun var rystet efter opdagelsen af indbruddet og var endvidere ikke klar over konsekvenserne af optagelserne. Personen i civil førte klinikassistenten ingen samtale med, og klinikassistenten så ikke TV 2-logoet. Da [K1] kom hjem, oplyste [K2], at der var blevet filmet på stedet. [K1] ringede til vagthavende og pointerede, at man ikke ville have indbruddet dækket af TV-Midtvest.

[K2] har anført, at hun ikke har givet TV 2 tilladelse til at filme samt offentliggøre indslaget med hende. TV 2 har misbrugt [K2]s dømmekraft og tillid i situationen.

[K1] har videre anført, at det er i strid med privatlivets fred at offentliggøre optagelser fra klinikken og privatboligen uden ejerens samtykke. Dette fremgår tillige af straffelovens § 264. Dyreklinikken og boligen er ikke offentligt tilgængelige steder og har ingen almen offentlig interesse.

2.2. TV 2 og www.sputnik.dk’s synspunkter

TV 2 har anført, at det er standardprocedure, at politiet oplyser, at TV 2 laver optagelser, der kan blive brugt i et tv-program, men at det ikke er sikkert, at optagelserne offentliggøres. Man kan altid frabede sig, at der filmes i hjemmet. [K2] blev oplyst om, hvorfor fotografen var med. På fotografens vest og på kameraet fremgik logoer fra TV 2 på henholdsvis 30 x 40 cm og 10 x 15 cm.

[K2] oplyste, at hun var ansat i klinikken og passede huset for ejerne, som hun var i telefonisk kontakt med. Uanset at TV 2 ikke er i besiddelse af optagelser, hvor [K2] – ubestridt af klagerne – får oplyst, at der er en kameramand med, finder TV 2, at [K2] alene ved sin adfærd har givet TV 2 samtykke til at filme begivenhederne. TV 2 indhentede derfor ikke et samtykke fra [K1]. Klagerne henvendte sig ikke efterfølgende og frabad sig deres medvirken i programmet. [K1] henvendte sig først den 28. november 2007.

TV 2 har herudover anført, at man umiddelbart efter [K1]s henvendelse fjernede indslaget fra www.sputnik.dk samt redigerede tv-programmet (den 29. november 2007), så sekvensen ikke ville fremkomme i genudsendelser.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens § 264 er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence, hvorfor klagepunktet ikke behandles.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at ofre for forbrydelser og ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Ved indsamling af og gengivelse af billedmateriale skal der vises hensynsfuldhed og takt, jf. punkt B.3. Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at der er en klar almen interesse knyttet til politiets arbejde. Nævnet finder imidlertid, at der ikke er en sådan almen interesse i de konkrete optagelser fra [K1]s dyreklinik og privatbolig, at der er belæg for at offentliggøre optagelserne uden samtykke fra ejeren [K1], der ikke var til stede under optagelserne, og fra [K2] for så vidt angår de optagelser, hvor hun kan ses.

Under hensyn til, at TV 2 kom til stede uden forudgående aftale med de berørte ved indbruddet, må det påhvile mediet at sikre sig, at der foreligger samtykke til offentliggørelsen af optagelserne. Det er ikke dokumenteret, at [K2] gav samtykke til at optagelserne skete med henblik på offentliggørelse, og under de foreliggende omstændigheder kan hendes manglende protest mod filmoptagelserne ikke anses som et stiltiende samtykke til offentliggørelse. Da [K1] heller ikke hverken direkte eller indirekte har samtykket i offentliggørelsen, udtaler nævnet sin kritik.

Da www.sputnik.dk, efter man blev opmærksom på [K1] og [K2]s indsigelser, redigerede udsendelsen således, at indslaget omhandlende klagerne ikke længere fremgik, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge www.sputnik.dk offentliggørelse efter medieansvarsloven § 49.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende:

”Pressenævnet har udtalt kritik af TV 2 og pålagt os at bringe følgende meddelelse:

Den 19. november 2007 sendte TV 2 udsendelsen ”Panserpiger”, der fulgte politiets arbejde. I udsendelsen blev der vist optagelser fra en dyreklinik og den tilhørende privatbolig.

Ejeren af klinikken og en medarbejder, der blev set på filmoptagelserne, har klaget til Pressenævnet, fordi de mener, at TV 2 burde have indhentet tilladelse fra dem.

Pressenævnet finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved ikke at indhente tilladelse til offentliggørelsen fra ejeren og medarbejderen, og nævnet udtaler derfor kritik af kanalen.

Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 26. marts 2008.