Den fulde tekst
L 159
Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af grænser for skattefritagelse, ændringer som følge af arveloven og nye aktieavancebeskatningsregler m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 28/3 08 Tillæg A 5585
Lovf som fremsat 28/3 08 Tillæg A 5463
1.beh 14/4 08 FF 3242
Betænkning 14/5 08 Tillæg B 833
2.beh 29/5 08 FF 5735
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 08
3.beh 3/6 08 FF 5950
Lovf som vedt 3/6 08 Tillæg C 840
Lov nr 521 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), René Skau Björnsson (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Lars Barfoed (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er et led i finanslovaftalen for 2008 mellem regeringspartierne (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Ny Alliance. For at mindske den administrative byrde for de efterladte slægtninge og pårørende er parterne enige om at justere kriterierne for, hvornår et dødsbo er skattepligtigt. Justeringerne forventes at fritage ca. 1.500 af de nuværende 3.500 skattepligtige dødsboer for dødsbobeskatning. Justeringen indebærer et provenutab på ca. 15 mio. kr., men samtidig administrative besparelser hos SKAT på ca. 5 mio. kr.
Endvidere er loven en opfølgning på den nye arvelov, der trådte i kraft den 1. januar 2008. Endelig indeholder loven en række tillag, der tilsammen udgør den hidtil mest omfattende revision og forenkling af den gældende dødsboskatteordning fra 1997.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (V, DF, KF og NY) mod 44 (S, SF og RV).