Den fulde tekst
L 167
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 28/3 08 Tillæg A 5798
Lovf som fremsat 28/3 08 Tillæg A 5819
1.beh 29/4 08 FF 4051
Betænkning 21/5 08 Tillæg B 979
2.beh 4/6 08 FF 6086
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 08
3.beh 10/6 08 FF 6165
Lovf som vedt 10/6 08 Tillæg C 921
Lov nr 532 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), René Skau Björnsson (S), Pia Adelsteen (DF), Jesper Petersen (SF), Lars Barfoed (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er et led i aftalen om finansloven for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance og indeholder forslag om mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død.
Loven indeholder for det første fjernelse af kravet om, at der skal være tale om hovedaktionæraktier ved overdragelse i levende live af aktier med succession (dvs. erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling).
For det andet sænkes et krav om overdragelse af mindst 15 pct. af stemmeværdien til den enkelte person til mindst 1 pct. af aktiekapitalen ved overdragelse i levende live af aktier med succession.
Derudover ændres der nogle uhensigtsmæssige generationsskifteregler, som kunne give besynderlige resultater til ugunst for den skattepligtige. Der er tale om følgende ændringer:
Mere plads til uddannelse og udvikling af nær medarbejder før overdragelse af såvel aktier som en personligt drevet virksomhed eller en del heraf med succession.
Overdragelse af såvel aktier som en personligt drevet virksomhed eller en del heraf til en tidligere ejer med succession.
Bedre mulighed for succession i erhvervsmæssig del af ejendom.
Bedre vilkår for efterlevende ægtefælle.
Ægtefælles overtagelse af etableringskontoindskud.
Loven har virkning fra og med 1. januar 2009. Loven medfører udskydelse af skattebetalinger og dermed et varigt provenutab for det offentlige svarende til ca. 50 mio. kr. årligt.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (V, DF, KF og NY) mod 47 (S, SF, RV og EL).