Den fulde tekst
L 162
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove. (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 28/3 08 Tillæg A 5675
Lovf som fremsat 28/3 08 Tillæg A 5635
1.beh 14/4 08 FF 3271
Betænkning 14/5 08 Tillæg B 839
2.beh 29/5 08 FF 5735
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 08
3.beh 3/6 08 FF 5951
Lovf som vedt 3/6 08 Tillæg C 852
Lov nr 522 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Anders Broholm (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Lars Barfoed (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er et led i udmøntningen af aftale mellem regeringspartierne (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan, som vil skaffe mere arbejdskraft til Danmark.
Loven skal forbedre den særlige skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere, der rekrutteres i udlandet.
Den særlige skatteordning giver mulighed for at arbejde her i landet på særlige skattevilkår i form af bruttobeskatning på 25 pct. + arbejdsmarkedsbidrag i indtil 3 år, men når de 3 år er gået, er der risiko for, at mange vil forlade Danmark igen.
Den særlige skatteordning har i mange tilfælde et for kort perspektiv for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, som skal vælge, om de vil flytte til Danmark. Desuden sker rekrutteringen for forskeres vedkommende ofte i forlængelse af kortere ophold som gæsteundervisere el.lign., hvor der er indtrådt fuld eller begrænset skattepligt til Danmark. Sådanne forskere har ikke hidtil kunnet gøre brug af den særlige skatteordning.
Derfor justeres den særlige skatteordning, således at det bliver muligt at vælge mellem bruttobeskatning med 25 pct. i 3 år eller en bruttobeskatning på 33 pct. i 5 år. Desuden skal forskere fremover kunne gøre brug af ordningen, selv om de har været skattepligtige til Danmark af lønindkomst i forbindelse med kortere ophold som gæsteundervisere og lign. på et universitet eller en anden forskningsinstitution inden for de seneste 3 år.
Loven skønnes at medføre et årligt provenutab i størrelsesordenen 10 mio. kr.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 93 stemmer (V, S, DF, KF, RV og NY) mod 15 (SF og EL).