Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og forskellige andre love

(Omlægning af ansvaret for befordring til brobygning, ny befordringsordning ved korte forløb, elektronisk ansøgning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., som ændret ved lov nr. 1224 af 6. december 2006, § 32 i lov nr. 551 af 6. juni 2007, § 3 i lov nr. 559 af 6. juni 2007 og § 15 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 7, ophæves.

Nr. 8-10 bliver herefter nr. 7-9.

2. I § 3, stk. 3, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 8« til: »§ 2, stk. 1, nr. 7«, og »lov om aktiv socialpolitik eller lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« ændres til: »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

3. § 3, stk. 5, ophæves.

4. I § 6 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om en øvre og nedre grænse for rabat.«

5. § 7, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Egenbetalingen på 9,50 kr. reguleres én gang årligt på et tidspunkt fastsat af undervisningsministeren. Egenbetalingen ved befordringsgodtgørelse efter §§ 9 og 9 a reguleres dog én gang årligt den 1. januar.

Stk. 3. Egenbetalingen reguleres efter udviklingen i indeks for bustransport fra Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks med ændringen i indekset fra august 2 år før til august året før. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste ørebeløb.«

6. I § 8, stk. 2, udgår »de befordringsansvarliges«.

7. I § 9, stk. 1, indsættes efter »jf. stk. 2 og 3,«: »der har ret til rabat efter § 2,«.

8. I § 9, stk. 2, ændres »Deltagere« til: »Styrelsen kan godkende, at deltagere«, og »§ 2, stk. 1, nr. 10« ændres til: »§ 2, stk. 1, nr. 9«.

9. I § 9, stk. 3, ændres »er omfattet af« til: »har ret til rabat efter«.

10. I § 9, stk. 5, indsættes efter »befordringsgodtgørelsens beregning,«: »en øvre grænse for befordringsgodtgørelsen,«.

11. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Uddannelsesinstitutionen sørger for befordringen mellem bopæl og uddannelsessted af uddannelsessøgende eller deltagere, der deltager i korte eller vekslende forløb, og som har ret til rabat efter § 2. Forpligtelsen kan opfyldes ved at henvise den uddannelsessøgende til offentlige befordringsmidler og godtgøre udgiften hertil med fradrag af egenbetalingen, jf. § 7.

Stk. 2. Styrelsen refunderer uddannelsesinstitutionernes udgifter til befordring efter stk. 1 efter fradrag af egenbetalingen, jf. § 7.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke uddannelsessøgende der er omfattet af stk. 1. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om attestation af uddannelsesinstitutionens opgørelse over udgifter til befordring.«

12. I § 14, nr. 1, ændres »søge, og« til: »søge,«.

13. I § 14 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) at ansøgning om ret til rabat eller godtgørelse kun kan ske i elektronisk form, herunder anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation, og«

Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

14. I § 16, stk. 1, ændres »og § 9 stk. 3 og 4« til: », § 9, stk. 3 og 4, og § 9 a«.

15. I § 17, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 2« til: »§ 7, stk. 2 og 3«.

§ 2

I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 3, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) godtgørelse efter § 9 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.,«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. I § 24, stk. 8, ændres »§ 23, stk. 3, nr. 2« til: »§ 23, stk. 3, nr. 3«.

3. I § 39 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Styrelsen kan til de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, videregive de oplysninger om tildeling af statens uddannelsesstøtte, der er nødvendige for, at jernbanevirksomhederne kan yde rabat til uddannelsessøgende.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

4. I § 42, stk. 1, 2. pkt., ændres »jf. stk. 8, nr. 1« til: »jf. stk. 9, nr. 1«.

5. I § 43 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 39, stk. 8, nr. 2, 3 og 6« til: »§ 39, stk. 9, nr. 2, 3 og 6«.

6. I § 62, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 23, stk. 3, nr. 3« til: »§ 23, stk. 3, nr. 4«.

§ 3

I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 14. marts 2007, som ændret ved § 33 i lov nr. 551 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 3, ændres »den 3. søndag i januar« til: »på et tidspunkt fastsat af undervisningsministeren«.

§ 4

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 1, indsættes efter »skolen«: »eller brobygningsinstitutionen, jf. kapitel 2 a og kapitel 2 a i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,«.

§ 5

I lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 f, stk. 2, indsættes efter »støtte«: », herunder til befordring,«.

2. I § 10 f, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Ved brobygningsforløb i medfør af § 10 e sørger kommunalbestyrelsen i bopælskommunen for befordring mellem elevens bopæl og brobygningsinstitutionen, hvis afstanden herimellem er mere end 9 km. Forpligtelsen kan opfyldes ved at henvise eleven til offentlige befordringsmidler og godtgøre udgiften hertil.«

§ 6

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 21. november 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 559 af 6. juni 2007 og § 3 i lov nr. 560 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 23 b indsættes:

»Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

§ 23 c. Staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med brobygning inden for en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet fordeles til de enkelte efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler af Efterskoleforeningen, som fastsætter kriterier for fordelingen, herunder om egendækning. Afgørelser truffet af Efterskoleforeningen om fordeling af tilskuddet efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for undervisningsministeren.

Stk. 2. Efterskoleforeningen kan fra skolerne indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af opgaven efter stk. 1. Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for Efterskoleforeningens virke efter stk. 1.

Stk. 3. Statens tilskud udbetales forud til Efterskoleforeningen. Efterskoleforeningen skal føre et særskilt regnskab for ordningen. Undervisningsministeren fastsætter regler om regnskabsaflæggelse og revision.«

§ 7

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 559 af 6. juni 2007 og § 2 i lov nr. 560 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, ændres »§ 17, stk. 3 og 4« til: »§ 17, stk. 4 og 5«.

2. I § 11, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 1 og 2« til: »§ 17, stk. 1-3«.

3. I § 17 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med brobygning inden for en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet fordeles til de enkelte skoler af fordelingssekretariatet, jf. § 11, stk. 3, som fastsætter kriterier for fordelingen, herunder om egendækning. Tilskuddet udbetales forud til fordelingssekretariatet. Fordelingssekretariatet skal føre et særskilt regnskab for ordningen.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 24, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 1« til: »§ 17, stk. 1-3«.

§ 8

I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 577 af 9. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 a indsættes:

»§ 3 b. Ved brobygningsforløb m.v. efter kapitel 2 a i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv gælder folkeskolens befordringsregler, jf. § 26 i lov om folkeskolen, tilsvarende for elever i heltidsundervisning på 8.-10. klassetrin.«

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2008, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 5, 6, 12, 13 og 15, og § 2, nr. 3-5, træder i kraft den 1. april 2008.

Stk. 3. § 2, nr. 1, 2 og 6, træder i kraft den 1. april 2008 og finder anvendelse for den endelige tildeling af støtte, jf. § 22 i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), for støtteåret 2007.

Stk. 4. Den i § 1, nr. 5, foreslåede ændring af § 7, stk. 2, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. har virkning for regulering af egenbetalingen ved befordringsgodtgørelse efter § 9 i samme lov fra og med 2009. For 2008 sker reguleringen af egenbetalingen efter § 7, stk. 2, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. ved befordringsgodtgørelse efter § 9 i samme lov den 1. april 2008 med virkning fra dette tidspunkt.

§ 10

§§ 1 og 4-8 gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 2008

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder