Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

(Akkreditering af videregående uddannelser, sammensætning af evalueringsinstituttets bestyrelse og repræsentantskab m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, lov nr. 1597 af 20. december 2006 og § 10 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Evalueringsinstituttet har til opgave at samle national og international erfaring med evaluering og kvalitetsudvikling samt løbende at udvikle og forny metoder til evaluering og kvalitetsudvikling.«

2. § 2, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes som 3 . og 4. pkt . :

»Evalueringsinstituttet kan gennemføre andre former for evalueringer, herunder evalueringer af en institutions samlede virksomhed eller dele heraf. Instituttet fastsætter emner og metoder for de enkelte evalueringer.«

3. I § 4, stk. 1, 1. pkt., udgår », ministeren for videnskab, teknologi og udvikling«.

4. I § 5, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »2 medlemmer«: »med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne«.

5. § 5, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) 2 medlemmer med viden og erfaring inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, der beskikkes efter indstilling fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.«

6. I § 5, stk. 2, nr. 4, indsættes efter »1 medlem«: »med viden og erfaring inden for kortuddannedes fortsatte uddannelse«.

7. I § 5, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »1 medlem«: »med viden og erfaring inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

8. I § 5, stk. 2, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) 1 medlem med viden og erfaring inden for de kunstneriske uddannelser m.v., der beskikkes efter indstilling fra kulturministeren.«

Nr. 6 bliver herefter nr. 7.

9. I § 5, stk. 2, nr. 6, der bliver nr. 7, indsættes efter »1 medlem«: »med viden og erfaring inden for dagtilbudsområdet«.

10. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere supplere sig med yderligere et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.«

11. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Instituttets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Lederen ansætter og afskediger instituttets øvrige personale.«

12. I § 6, stk. 4, 1. pkt., ændres »alle uddannelsesområder« til: »instituttets virksomhedsområde«.

13. § 6, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Repræsentantskabet sammensættes således, at uddannelses- og institutionsområder m.v., der er omfattet af instituttets virksomhed, er repræsenteret sammen med repræsentanter for elever og studerende, faglige foreninger og arbejdsmarkedets parter.«

14. § 6, stk. 6, 2. pkt., affattes således:

»Repræsentanter for studenter- og elevsammenslutninger udpeges dog kun for 2 år.«

15. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En begæring om aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet som led i en evaluering efter denne lov, kan først behandles, når den endelige rapport er offentliggjort.«

16. Efter kapitel 2 indsættes:

»Kapitel 2 a

Akkrediteringsrapporter

§ 12 a. Evalueringsinstituttet gennemfører efter undervisningsministerens beslutning de akkrediteringsvurderinger og udarbejder de akkrediteringsrapporter, som er nødvendige til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om akkrediteringsvurderinger og akkrediteringsrapporter efter stk. 1.

Stk. 3. Evalueringsinstituttet gennemfører akkrediteringsvurderinger og udarbejder akkrediteringsrapporter om uddannelser på kulturministerens område efter kulturministerens beslutning. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Evalueringsinstituttet kan endvidere efter anmodning gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter som indtægtsdækket virksomhed.«

17. Lovens bilag 1 affattes således:

»Bilag 1

Love omfattet af § 2, stk. 1, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut

1) Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

2) Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

3) Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

4) Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

5) Lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom.

6) Lov om uddannelse til håndarbejdslærer.

7) Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

8) Lov om medie- og journalisthøjskolen.

9) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

10) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

11) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

12) Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

13) Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven).

14) Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

15) Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

16) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

17) Lov om erhvervsuddannelser.

18) Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

19) Lov om produktionsskoler.

20) Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

21) Lov om ungdomsskoler.

22) Lov om almen voksenuddannelse.

23) Lov om specialundervisning for voksne.

24) Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).

25) Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).

26) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

27) Lov om folkeskolen, for så vidt angår evalueringer, der ikke alene omfatter folkeskolen.

28) Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

29) Lov om social service.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2008, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 4, 6-9, 13 og 14, træder i kraft den 1. januar 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 2008

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder