Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om præsteembedernes faste ejendomme

 

I medfør af § 21 og § 22, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 28. april 2006, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for præsteembedernes faste ejendomme bortset fra tjenesteboliger for folkekirkens præster.

Stk. 2. Ved et præstegårdsbrug forstås en ejendom, der ejes af præsteembedet, og som helt eller delvis består af jorder, der kan udnyttes landbrugsmæssigt. Et præstegårdsbrug kan bestå af beboelsesbygninger/forpagterbolig, eventuelle avlsbygninger og jorder eller af bygningsløse arealer, uanset om ejendommen er noteret i matriklen som landbrugsejendom. En tjenestebolig for folkekirkens præster er ikke beboelsesbygning på et præstegårdsbrug.

§ 2. Menighedsrådets beslutning vedrørende salg af et præsteembedes faste ejendom eller om opførelse, ombygning og nedrivning af bygninger eller vedrørende servitutter på en sådan ejendom skal godkendes af provstiudvalget.

Stk. 2. Menighedsrådets beslutning om præsteembedets køb eller leje af fast ejendom skal godkendes af provstiudvalget. Køb af landbrugspligtige jorder på 2 ha eller mere skal dog godkendes af Kirkeministeriet.

§ 3. Jord, der ejes af et præsteembede, og som udnyttes landbrugsmæssigt, skal bortforpagtes efter reglerne i landbrugslovgivningen.

Stk. 2. Menighedsrådets beslutning om bortforpagtning af jord som nævnt i stk. 1 eller om udleje af anden fast ejendom tilhørende præsteembedet skal godkendes af provstiudvalget.

§ 4. Provstiudvalgets godkendelse af salg af et præstegårdsbrug på 2 ha eller mere skal betinges af, at ejendommen noteres i matriklen som en landbrugsejendom.

§ 5. Provstiudvalgets godkendelse af nedrivning af en beboelsesbygning på et præstegårdsbrug på 2 ha eller mere skal betinges af, at der tinglyses en af Kirkeministeriet godkendt standarddeklaration på ejendommen.

Stk. 2. I forbindelse med nedrivningen skal ejendommen noteres i matriklen som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning.

§ 6. Provstiudvalgets godkendelse af frastykning og salg af en beboelsesbygning på et præstegårdsbrug skal betinges af, at der tinglyses en af Kirkeministeriet godkendt standarddeklaration på restejendommen, hvis denne er på 2 ha eller mere.

Stk. 2. I forbindelse med frastykningen skal restejendommen noteres i matriklen som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning.

Stk. 3. En parcel med beboelsesbygning, som oprettes ved frastykning i medfør af stk. 1, skal være på mindst 1,5 ha. Hvis en sådan parcel er på 2 ha eller mere, skal den i forbindelse med salget noteres i matriklen som en landbrugsejendom.

§ 7. Er der inden denne bekendtgørelses ikrafttræden i forbindelse med nedrivning eller salg af beboelsesbygningen på et præstegårdsbrug tinglyst en deklaration på restejendommen om, at denne ejendom inden et fastsat tidspunkt skal sælges, kan provstiudvalget efter ansøgning fra menighedsrådet godkende, at deklarationen aflyses, og at der i stedet tinglyses en deklaration som nævnt i § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1.

§ 8. Provstiudvalget kan med tilslutning fra den stedlige jordbrugskommission fravige bestemmelserne i § 3, stk. 1, og §§ 4, 5 og 6, når særlige forhold taler for det.

§ 9. Menighedsrådet kan påklage provstiudvalgets afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse til stiftsøvrigheden.

Stk. 2. Stiftsøvrighedens afgørelser som rekursmyndighed i medfør af stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Klage skal indgives inden 4 uger efter, at menighedsrådet er blevet bekendt med afgørelsen. Stiftsøvrigheden kan se bort fra fristen, når der er særlig grund hertil.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. maj 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulære nr. 13 af 15. januar 1968 om præstegårdenes opretholdelse som selvstændige brug m.v.

Kirkeministeriet, den 3. maj 2006

Bertel Haarder

/Rasmus Rex