Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab

(Beregning og afgivelse af kontrolbud samt en kommunal styreform med økonomiudvalg og stående udvalg uden del i den umiddelbare forvaltning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 62 c indsættes:

»§ 62 d. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om beregning af omkostningerne ved kommunens egen udførelse af en opgave, som kommunen beslutter at sende i udbud, (kontrolbud) og om afgivelsen af kontrolbud.

Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om, at Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om Klagenævnet for Udbud og forskrifter udstedt i medfør heraf kan behandle klager vedrørende kommunens overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1.«

2. Efter § 64 a indsættes:

»§ 64 b. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at de stående udvalg og økonomiudvalget ikke eller kun inden for visse af deres områder varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Økonomiudvalget skal varetage de opgaver, som økonomiudvalget er tillagt efter § 18, stk. 2-4, § 37 og § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse, hvis kommunen styres efter reglerne i § 64 a, § 65 eller begge bestemmelser.«

3. I § 65 b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 , og § 65 c, stk. 2, 1. pkt. , indsættes efter »64 a,«: »64 b,«.

§ 2

I lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ændret ved § 11 i lov nr. 382 af 3. maj 2006, § 40 i lov nr. 499 af 7. juni 2006 og § 2 i lov nr. 510 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel indsættes efter »Hovedstadens Sygehusfællesskab«: »(regionsloven)«.

2. Efter § 35 indsættes:

»§ 35 a. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om beregning af omkostningerne ved regionens egen udførelse af en opgave, som regionen beslutter at sende i udbud, (kontrolbud) og om afgivelsen af kontrolbud.

Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om, at Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om Klagenævnet for Udbud og forskrifter udstedt i medfør heraf kan behandle klager vedrørende regionens overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

§ 4

Dispensationer meddelt i henhold til § 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse til den styreform, der er omfattet af § 64 b i lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, gælder for den resterende del af valgperioden.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 8. april 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen