Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Godkendelse af private behandlingstilbud for stofmisbrugere)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 15 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 9 i lov nr. 346 af 18. april 2007 og § 36 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 144 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Private behandlingstilbud efter § 101, stk. 1, skal være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. Dette gælder dog ikke for tilbud, hvor en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har indgået en generel aftale om anvendelse af et privat behandlingstilbud, herunder om tilsyn.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 144, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »efter stk. 1«: »og 2«.

3. I § 144 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om godkendelse og tilsyn med behandlingstilbud efter § 101.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Amalienborg, den 8. april 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen