Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0040
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for Køretøjer 1)

(ny koblingshøjde, drivhusgasser i airconditionanlæg mv.)

§ 1

I bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr af 8. marts 2007 (Detailforskrifter for Køretøjer 2007) foretages følgende ændringer:

1. Pkt. 2.03.001(1), affattes således:

»(1) Såfremt der ved registrering eller godkendelse af et køretøj fastsættes en anden hastighedsgrænse end de i færdselslovens §§ 2 og 43 fastsatte, skal køretøjet være forsynet med en påskrift eller en tavle, der angiver den for det pågældende køretøj således fastsatte hastighedsgrænse.

For blokvogn (herunder motordrevet) og mobilkran gælder bestemmelserne i bekendtgørelsen om særtransport.«

2. Pkt. 3.01.100(1), affattes således:

»(1) For påhængskøretøj med tre eller flere aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg. Dette gælder dog ikke sættevogn, påhængskøretøj med hovedbolt og påhængs-køretøj til traktor eller motorredskab.«

3. Pkt. 4.01.002, affattes således:

»4.01.002 ESC

(1) ESC (elektronisk stabilitetssystem) er et system, som kan modvirke væltning og udskridning ved hjælp af afbremsning af ét eller flere hjul.«

4. Pkt. 4.01.023 affattes således:

»4.01.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 med tilladt totalvægt på 12.000 kg eller derover skal være forsynet med ESC. Bestemmelsen gælder ikke for bus, der godkendes med ståpladser.«

5. Pkt. 6.03.003(4), affattes således:

»(4) Ikke-påbudt baglygte skal ikke opfylde bestemmelserne om placering og synlighedsvinkler.«

6. Pkt. 6.03.008(1)c), affattes således:

»c) Skal være anbragt mindst 0,25 m og højst 1,50 m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan sidemarkeringslygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen.«

7. Pkt. 6.12.001(3), affattes således:

»(3) Anvendes

a) nærlyslygter eller

b) tågeforlygter

som kørelys, skal påbudte lygter til markering tænde samtidig.

Anvendes

c) kørelyslygter eller

d) nærlyslygter med reduceret spænding

som kørelys, kan baglygter og andre lygter til markering tænde samtidig.«

8. Pkt. 7.06.030 udgår.

9. Efter pkt. 7.06.026 indsættes som nye punkter:

»7.06.031 To-hjulet motorcykel

(1) To-hjulet motorcykel skal opfylde de tekniske krav i Rådets direktiv 97/24/EF som ændret ved direktiv 2003/77/EF og skal opfylde grænseværdierne i række B i pkt. 2.2.1.1.5. i bilag II til kapitel 5 (Euro 3).

7.06.032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

(1) For to-hjulet motorcykel med sidevogn gælder bestemmelserne for to-hjulet motorcykel.

7.06.033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Tre-hjulet motorcykel skal opfylde de tekniske krav i Rådets direktiv 97/24/EF som ændret ved direktiv 2002/51/EF og skal opfylde grænseværdierne i række A i tabellen i pkt. 2.2.1.1.5. i bilag II til kapitel 5 (Euro 2).«

10. Efter pkt. 7.07.001 indsættes som nyt pkt.:

»7.07.002 Airconditionanlæg

(1) Originalmonteret airconditionanlæg med fluorholdige drivhusgasser i EF-typegodkendt eller standardtypegodkendt personbil M1 eller varebil N1 af klasse I (referencemasse på højst 1.305 kg svarende til tjenestevægt på højst 1.280 kg) skal opfylde de tekniske krav i EF-direktiv 2006/40/EF som gennemført ved EF-forordning 706/2007 og skal opfylde bestemmelserne i nedenstående pkt. a) eller b).

Eftermonteret airconditionanlæg med fluorholdige drivhusgasser i sådan bil skal være godkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 2006/40/EF som gennemført ved EF-forordning 706/2007 og skal opfylde bestemmelserne i nedenstående pkt. a) eller b).

a) De fluorholdige drivhusgasser må have et globalt opvarmningspotentiale (GWP-værdi) på over 150.

Dette punkt gælder kun for bil, der typegodkendes inden den 1. januar 2011 og registreres inden den 1. januar 2017.

b) De fluorholdige drivhusgasser skal have et globalt opvarmningspotentiale (GWP-værdi) på højst 150.

Bestemmelserne træder i kraft

c) den 21. juni 2008 for nye køretøjstyper og

d) den 21. juni 2009 for biler, der registreres første gang på denne dato eller senere.

(2) Fluorholdige drivhusgasser i airconditionanlæg, der eftermonteres den 1. januar 2017 eller senere i personbil M1 eller varebil N1 af klasse I, jf. pkt. (1), skal have et globalt opvarmningspotentiale (GWP-værdi) på højst 150.

Bestemmelsen gælder uanset tidspunktet for første registrering.«

(3) Fluorholdige drivhusgasser i airconditionanlæg i personbil M1 eller varebil N1 af klasse I, jf. pkt. (1), skal den 1. januar 2017 eller senere have et globalt opvarmningspotentiale (GWP-værdi) på højst 150. Dette gælder dog ikke for drivhusgasser i airconditionanlæg, der originalt indeholder drivhusgasser med større GWP-værdi, og som er monteret i bilen inden den 1. januar 2017, jf. dog pkt. (1) og (2). Det gælder heller ikke for drivhusgasser, der er påfyldt inden den 1. januar 2017, jf. dog pkt. (1) og (2).

Bestemmelsen gælder uanset tidspunktet for første registrering.«

11. I pkt. 8.03.199, indsætter efter pkt. (5), som nyt pkt.:

»(6) Blokvogn med størst tilladt hastighed på over 60 km/h skal opfylde reglerne for registreringspligtigt påhængskøretøj.«

12. Pkt. 9.05.310(3), affattes således:

»(3) Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængsvogn O3 eller O4 eller påhængsredskab på chassis til sådan påhængsvogn skal være forsynet med

a) 40 mm påhængsvognskobling i henhold til ISO 8755-1986,

b) 50 mm påhængsvognskobling i henhold til ISO 1102-1986 eller ECE-regulativ 55 eller

c) 57 mm påhængsvognskobling, der opfylder de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv 94/20/EF.

Påhængsvognskoblingens midte skal ved tjenestevægt være anbragt i en højde af 425 ± 75 mm, 650 ± 75 mm eller eller 900 ± 100 mm over vejbanen. For lastbil forsynet med bogieløft skal højdekravet være opfyldt såvel med hævet som med sænket aksel.

Tilkoblingsanordning, der er beregnet til kærre, skal have en tilladt lodret belastning på mindst 1.000 kg.«

13. Pkt. 9.05.310(6), affattes således:

»(6) Påhængsvogn O3 og O4 og påhængsvognsredskab på chassis til sådan påhængsvogn skal være forsynet med

a) 40 mm koblingsøje i henhold til ISO 8755-1986,

b) 50 mm koblingsøje i henhold til ISO 1102-1986 eller ECE-regulativ 55 eller

c) 57 mm koblingsøje, der opfylder de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv 94/20/EF.

Koblingsøjets midte skal i vandret stilling og ved tjenestevægt være anbragt i en højde af 425 ± 75 mm, 650 ± 75 mm eller eller 900 ± 100 mm over vejbanen.«

14. Pkt. 9.08.001(1)c), affattes således:

»c) må ikke være bredere end bagakslen, målt fra hjulenes ydre kant (der ses bort fra udbuling af dækket lige over kørebanen), eller være mere end 0,10 m smallere i hver side, og«

15. Pkt. 10.03.006(9), affattes således:

»(9) Frontspejl

a) skal mindst give et synsfelt som vist i nedenstående figur,

b) skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 200 mm,

c) skal ikke opfylde pkt. 10.03.006 (3) a), og

d) kan erstattes af kamera/monitor, der viser synsfeltet i pkt. a), og som opfylder kravene i direktiv 2003/97/EF.

Hvis der anvendes kamera og monitor, må monitoren kun vise synsfeltet i pkt. a), når køretøjet kører med en hastighed på indtil 30 km/h. Når køretøjet kører hurtigere end 30 km/h eller bakker, kan monitoren anvendes til at vise synsfeltet fra andre kameraer monteret på køretøjet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2008.

Færdselsstyrelsen, den 3. april 2008

Carsten Falk Hansen

/ Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF, EU-Tidende 2006, L 161, s. 12.