Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Lovens område

Kapitel 2   Anlæg, vedligeholdelse og nedlæggelse af havne

Kapitel 3   Adgang til benyttelse af en havn

Kapitel 4   Organisationsformer m.v.

Kapitel 5   Ansættelsesforhold

Kapitel 5 a   Sikring af havnefaciliteter

Kapitel 6   Ordensreglement samt klageadgang

Kapitel 7   Straf, ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om havne

Herved bekendtgøres lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med de ændringer, der følger af lov nr. 1221 af 27. december 2003, § 12 i lov nr. 581 af 24. juni 2005, § 1 i lov nr. 586 af 24. juni 2005 og § 8 i lov nr. 548 af 6. juni 2007.

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Denne lov gælder for havne, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 3, 4 og 15 finder dog også anvendelse for havne, som ikke anvendes erhvervsmæssigt.

§ 1 a. Transportministeren1)fastsætter regler eller træffer bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse på havneområder. Transportministeren fastsætter desuden regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter, hvis sådanne regler er nødvendige for at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.

Kapitel 2

Anlæg, vedligeholdelse og nedlæggelse af havne

§ 2. Anlæg af ny havn eller udvidelse af en bestående havn kræver tilladelse af transportministeren i medfør af denne lov.

Stk. 2. Udvidelse af en bestående havn ved etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet inden for en havns dækkende værker kan udføres uden tilladelse efter stk. 1, medmindre udvidelsen kræver en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af anlægget. Transportministeren fastsætter regler herom.

Stk. 3. Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 1 stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af en havn eller dele af dens værker.

§ 3. Transportministeren træffer efter anmodning afgørelse om udgiftsfordeling mellem havne i tilfælde, hvor flere havne beliggende ved samme fjord eller sejlløb i forening skal udføre arbejder til sikring af den nødvendige vanddybde i fjord eller sejlløb eller i forening skal foretage afmærkning og isbrydning. Ministeren kan endvidere pålægge en havn at deltage i udgifterne til et arbejde af den nævnte art, som udføres af en eller flere havne ved samme fjord eller sejlløb.

§ 4. Transportministeren kan meddele påbud om forsvarlig istandsættelse af en havns værker eller om nødvendigt fjernelse af disse.

Stk. 2. Transportministeren kan meddele påbud om, at en havn skal fjernes, når den ikke længere anvendes.

Kapitel 3

Adgang til benyttelse af en havn

§ 5. Havne har modtagepligt for skibe, i det omfang pladsforholdene og sikringshensyn tillader det, medmindre andet er bestemt af transportministeren i tilladelser meddelt i henhold til tidligere lovgivning.

Kapitel 4

Organisationsformer m.v.

§ 6. En havn kan organiseres som

1) en statshavn,

2) en kommunal havn,

3) en kommunal selvstyrehavn,

4) et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab eller

5) en privatretligt organiseret havn, der ikke er omfattet af nr. 4.

Stk. 2. To eller flere kommunalbestyrelser kan drive én eller flere havne som nævnt i stk. 1, nr. 2 eller 3, som et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse. De kommunale tilsynsmyndigheders afgørelse om godkendelse af et kommunalt fællesskab om drift af en eller flere havne træffes efter indhentet udtalelse fra transportministeren.

Stk. 3. Hvis en eller flere havne drives som et kommunalt fællesskab i henhold til stk. 2, varetager det kommunale fællesskabs bestyrelse de opgaver, der i §§ 8 og 9 varetages af kommunalbestyrelsen.

§ 7. En statshavn styres af transportministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil.

Stk. 2. Ministeren kan nedsætte et havneråd til varetagelse af den daglige drift. Hvis et havneråd nedsættes, vælger kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori havnen ligger, 2 af rådets medlemmer. Ministeren fastsætter havnerådets beføjelser.

Stk. 3. Havnen forestår anlæg og drift af havneinfrastruktur, herunder dækkende værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer, og kan yderligere stille kraner, pakhuse og lign. til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl.

Stk. 4. Transportministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, fastsætter takster for benyttelse af statens havne.

Stk. 5. Transportministeren kan beslutte, at en statshavn overdrages til en kommune, jf. § 6, stk. 1, nr. 2 og 3, eller omdannes til aktieselskab, jf. § 6, stk. 1, nr. 4 og 5.

§ 8. En kommunal havn styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger.

Stk. 2. Havnen forestår anlæg og drift af havneinfrastruktur m.v., herunder dækkende værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer.

Stk. 3. Hvis en kommunal havn har en årlig godsomsætning på over 0,5 mio. t eller har landinger af fisk til en årlig landingsværdi på over 100 mio. kr., kan kommunalbestyrelsen beslutte, at havnen skal omdannes til en af de i § 6, stk. 1, nr. 3-5, nævnte havne.

§ 9. En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger.

Stk. 2. Havnens ledelse varetages af en havnebestyrelse, der vælges af kommunalbestyrelsen. Havnebestyrelsens medlemstal skal være ulige. For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som kan indkaldes, når et medlem er forhindret i at deltage. Valget sker på kommunalbestyrelsens konstituerende møde og har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Havnebestyrelsen vælger en formand.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt beslutninger om optagelse af lån og om ansættelse og afskedigelse af havnechef.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen skal ved udøvelsen af deres kompetence varetage havnens interesser. Havnebestyrelsen er over for kommunalbestyrelsen ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse.

Stk. 5. Havnen forestår anlæg og drift af havneinfrastruktur, herunder dækkende værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer, og kan yderligere stille kraner, pakhuse og lign. til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl.

Stk. 6. Såfremt forholdene i særlige tilfælde tilsiger det, kan transportministeren efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen tillade, at havnen ud over de opgaver, som er nævnt i stk. 5, kan forestå havnerelateret operatørvirksomhed og skibsrelaterede hjælpetjenester, herunder lodsning, bugsering og trosseføring, enten selv eller i samarbejde med private virksomheder.

Stk. 7. Tilladelse til at forestå skibsrelaterede hjælpetjenester efter stk. 6 indføres som en forsøgsordning og kan kun meddeles, hvis havnen kan dokumentere, at den i de seneste 3 år har haft en årlig godsomsætning på mindst 1,5 mio. t gods, og at dens behov for skibsrelaterede hjælpetjenester ikke er opfyldt. Skibsrelaterede hjælpetjenester skal udøves i et skattepligtigt selskab, og aktiviteterne skal udskilles fra den øvrige havnedrift i et selvstændigt selskab. Selskabet kan ejes og drives sammen med private aktører, og selskabet kan udføre forskellige former for skibsrelaterede hjælpetjenester. Tilladelse kan meddeles med en gyldighedsperiode på op til 5 år. Tilladelsen bortfalder, hvis selskabet giver underskud i 3 på hinanden følgende år.

Stk. 8. Havnen drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer for havnens drift, og havnebestyrelsen disponerer selvstændigt inden for de fastsatte rammer over anlægs- og driftsmidler.

Stk. 9. Havnens daglige administration skal holdes adskilt fra kommunens.

Stk. 10. Havnens midler skal være regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens, jf. dog stk. 13, 2. pkt. Havnen skal udarbejde resultatopgørelse og balance efter reglerne i årsregnskabsloven. Regnskabsaflæggelse i øvrigt skal foregå efter principperne i årsregnskabsloven. Revision af havnens regnskaber foretages af en af kommunalbestyrelsen valgt revisor.

Stk. 11. Transportministeren fastsætter regler om vederlag og udgiftsgodtgørelse til havnebestyrelsens formand og øvrige medlemmer samt disses stedfortrædere. Udgifterne hertil afholdes af havnekassen.

Stk. 12. En kommunal selvstyrehavn kan efter kommunalbestyrelsens beslutning overgå til en kommunal havn, når havnen ikke længere er i en konkurrencesituation. En havn anses ikke længere for at være i konkurrence, når den har en årlig godsomsætning på under 0,5 mio. t eller har landinger af fisk til en årlig landingsværdi på under 100 mio. kr. og har en godsomsætning på under 0,3 mio. tons. Herudover anses en havn ikke for at være i konkurrence, når den kun betjener et mindre antal virksomheder i havnens nærområde og disses godsomsætning ikke kan flyttes til andre havne.

Stk. 13. En kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være en kommunal havn, når den i 3 på hinanden følgende år samlet har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde med transportministerens godkendelse beslutte i stedet at tilføre havnen ny kapital.

§ 10. En havn organiseret som helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab er en erhvervsdrivende virksomhed. En havn organiseret som et helt kommunalt ejet aktieselskab sidestilles med statslige aktieselskaber i aktieselskabsloven og i årsregnskabsloven.

Stk. 2. Når en kommunal selvstyrehavn eller en kommunal havn omdannes til et aktieselskab og der i den forbindelse foretages apportindskud af anlæg m.v., kan udbytte m.v. til aktionærer først udbetales, efter at der er foretaget hensættelser til vedligeholdelse af og nyanlæg i havnen.

Stk. 3. En havn organiseret som et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab kan ud over at drive havnevirksomhed som en kommunal selvstyrehavn, jf. § 9, stk. 5, alene udføre havnerelateret operatørvirksomhed, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis forholdene i særlige tilfælde tilsiger det, kan transportministeren efter ansøgning tillade, at havnen ud over de opgaver, som er nævnt i stk. 3, kan forestå skibsrelaterede hjælpetjenester, herunder lodsning, bugsering og trosseføring, enten selv eller i samarbejde med private virksomheder.

Stk. 5. Tilladelse til at forestå skibsrelaterede hjælpetjenester efter stk. 4 indføres som en forsøgsordning og kan kun meddeles, hvis havnen kan dokumentere, at den i de seneste 3 år har haft en årlig godsomsætning på mindst 1,5 mio. t gods, og at dens behov for skibsrelaterede hjælpetjenester ikke er opfyldt. Skibsrelaterede hjælpetjenester skal udøves i et skattepligtigt selskab, og aktiviteterne skal udskilles fra den øvrige havnedrift i et selvstændigt selskab. Selskabet kan ejes og drives sammen med private aktører, og selskabet kan udføre forskellige former for skibsrelaterede hjælpetjenester. Tilladelse kan meddeles med en gyldighedsperiode på op til 5 år. Tilladelsen bortfalder, hvis selskabet giver underskud i 3 på hinanden følgende år.

§ 11. En privatretligt organiseret havn er en erhvervsdrivende virksomhed, som ikke i denne lov er begrænset i sin adgang til at drive virksomhed.

Kapitel 5

Ansættelsesforhold

§ 12. Såfremt en statshavn omdannes til et statsligt aktieselskab, jf. § 7, stk. 5, er de statstjenestemænd, der på dette tidspunkt gør tjeneste i en statshavn, forpligtet til at gøre tjeneste ved aktieselskabet med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten, ligesom aktieselskabet i forhold til staten er forpligtet til at beskæftige dem. Tilsvarende gælder for statstjenestemænd, der gør tjeneste i statshavnsadministrationerne i Esbjerg og Frederikshavn.

Stk. 2. Aktieselskabet tilbyder de i stk. 1 nævnte statstjenestemænd, at de inden for en periode på 2 år fra etableringen af selskabet kan overgå til ansættelse i dette på særlige vilkår.

Stk. 3. Til de statstjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i selskabet efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen.

Stk. 4. Fra overtagelsen af driften af havnen refunderer aktieselskabet staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten. Tilsvarende indbetaler selskabet pensionsbidrag til staten for de statstjenestemænd, der i medfør af stk. 2 overgår til ansættelse i selskabet med ret til fortsat optjening af tjenestemandspension fra staten. Pensionsbidraget fastsættes af finansministeren.

§ 13. § 12 finder tilsvarende anvendelse på statstjenestemænd ansat ved statshavnene ved en kommunes, et kommunalt fællesskabs eller et kommunalt aktieselskabs overtagelse af driften af en statshavn eller ved de nævntes hele eller delvise overtagelse af et statsligt aktieselskab. Kommunen, det kommunale fællesskab eller det kommunale aktieselskab er over for staten og statstjenestemændene forpligtet på samme måde som et statsligt aktieselskab. Ved en kommunes eller et kommunalt fællesskabs overtagelse af driften af en statshavn kan tilbuddet om ansættelse på særlige vilkår, jf. § 12, stk. 2, erstattes med et tilbud om ansættelse som tjenestemand i kommunen eller det kommunale fællesskab.

§ 14. Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i aktieselskaber, jf. aktieselskabslovens § 49, stk. 2, skal ske senest 4 måneder efter, at selskabet har overtaget driften af en havn.

Stk. 2. De statstjenestemænd, der udlånes til et aktieselskab i medfør af §§ 12 og 13, har på lige fod med selskabets medarbejdere ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til bestyrelsen. Tilsvarende gælder for kommunale tjenestemænd, der udlånes til et kommunalt aktieselskab.

Kapitel 5 a

Sikring af havnefaciliteter

§ 14 a. Transportministeren kan fastsætte regler om sikring af havnefaciliteter. Transportministeren kan herunder bestemme, at opgaver vedrørende sikring af havnefaciliteter i nærmere bestemt omfang kan udføres af private.

Stk. 2. Transportministeriets ansatte og andre, der medvirker ved udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, og som modtager oplysninger i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1, er under ansvar efter straffelovens §§ 152 - 152 e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde oplysningerne, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Oplysningerne kan videregives til udenlandske myndigheder og internationale organisationer, når det følger af Danmarks internationale forpligtelser.

§ 14 b. (Ophævet).

Kapitel 6

Ordensreglement samt klageadgang

§ 15. Transportministeren kan fastsætte generelle regler om overholdelse af orden i danske havne.

Stk. 2. Transportministeren kan desuden fastsætte et individuelt ordensreglement for den enkelte havn efter indstilling fra havnen herom.

Stk. 3. Havnen skal ved opslag på havneområdet oplyse om ordensreglementet, herunder oplyse, hvor ordensreglementet kan ses i sin helhed.

Stk. 4. Ordensreglementer, der er fastsat i medfør af tidligere havnelovgivning, forbliver i kraft, indtil de måtte blive afløst af et reglement udfærdiget i medfør af stk. 2. Havne uden ordensreglement i henhold til stk. 2 skal indsende et sådant til fastsættelse inden den 1. januar 2006.

§ 16. Klage over tildeling af anløbsplads i havne, som har modtagepligt, indgives til et af transportministeren nedsat nævn, jf. stk. 2 og 3. Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Nævnet består af 5 medlemmer, der beskikkes af transportministeren. Formanden skal have juridisk kandidateksamen. De 4 andre medlemmer skal repræsentere henholdsvis havneteknisk, søfartsmæssig, rederimæssig og fiskerimæssig ekspertise. Der beskikkes suppleanter for formanden og de øvrige medlemmer.

Stk. 3. Transportministeren fastsætter en forretningsorden for nævnet.

§ 17. Klage over forvaltningen af en statshavn indgives til transportministeren.

Stk. 2. Klage over forvaltningen af en kommunal selvstyrehavn indbringes for kommunalbestyrelsen. Hvis havnen drives som et kommunalt fællesskab, indgives klage dog til bestyrelsen for det kommunale fællesskab.

Stk. 3. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen eller bestyrelsen for et kommunalt fællesskab indbringes, for så vidt angår forhold omfattet af denne lov, for transportministeren.

Stk. 4. Klage vedrørende et kommunalt ejet aktieselskabs eller en privat havns overholdelse af denne lov indbringes for transportministeren.

Stk. 5. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 17 a. Overlader transportministeren sine beføjelser til at træffe afgørelser i henhold til loven eller i henhold til bestemmelser fastsat i henhold til loven til en institution under Transportministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 7

Straf, ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 18. Med bøde straffes den, der

1) undlader at efterkomme en afgørelse i henhold til § 3 eller

2) undlader at efterkomme et påbud meddelt i medfør af § 4.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat i Det Europæiske Fællesskabs forordninger på havneområdet.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Loven træder i kraft den 1. januar 2000. § 26 træder dog i kraft den 1. juni 1999.

Stk. 2. Lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v. ophæves.

Stk. 3. De forskrifter, transportministeren har udstedt i medfør af lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v., forbliver i kraft, indtil de måtte blive afløst af forskrifter udstedt i medfør af denne lov. Overtrædelse straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. I perioden indtil 1. januar 2002 meddeles tilladelse til anlæg af ny havn efter § 2, stk. 1, kun, såfremt særlig grund foreligger.

§ 20. Uanset § 9, stk. 5, forbliver de tilladelser, som transportministeren efter de hidtil gældende regler har meddelt havne til at udføre stevedorevirksomhed, i kraft.

Stk. 2. Uanset § 7, stk. 3, § 8, stk. 2, og § 9, stk. 5, kan havne, der hidtil har udført skibsrelaterede hjælpetjenester, herunder lodsning, bugsering og trosseføring, fortsat udføre disse tjenester.

§ 21. En havn, hvis anvendelsesområde er begrænset, styres af havneejeren i overensstemmelse med de vilkår, der i medfør af tidligere lovgivning er fastsat af Transportministeren i tilladelsen til havnens oprettelse eller udvidelse, jf. dog stk. 5. Overtrædelse af vilkårene straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Vilkår om begrænsning af en havns anvendelsesområde som nævnt i stk. 1 bortfalder, hvis havneejeren foretager anmeldelse til transportministeren om, at havnen vil udvide sit anvendelsesområde i forhold til den oprindelige tilladelse. Vilkåret kan dog tidligst bortfalde ved anmeldelse med virkning fra den 1. januar 2004 eller senere.

Stk. 3. Transportministeren kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at vilkår om begrænsning af en havns anvendelsesområde bortfalder inden den i stk. 2 nævnte frist.

Stk. 4. Ved bortfald af vilkår efter stk. 2 og 3 får havnen modtagepligt, jf. § 5.

Stk. 5. Transportministeren kan dog under ganske særlige omstændigheder tillade enkeltstående transporter af gods m.v., der ligger uden for havnens anvendelsesområde.

§ 22. Beslutning om en havns organisationsform efter denne lov kan træffes inden 1. januar 2000, således at beslutningen kan få virkning på dette tidspunkt.

Stk. 2. Havne, der pr. 1. januar 2000 er organiseret som kommunalt styrede trafikhavne, overgår til at være kommunale selvstyrehavne, medmindre vedkommende kommunalbestyrelse inden for rammerne af denne lov træffer beslutning om anden organisationsform.

Stk. 3. Ved en kommunalt styret trafikhavns overgang til kommunal selvstyrehavn vælger kommunalbestyrelsen en havnebestyrelse, jf. § 9, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at havnebestyrelsen skal bestå af medlemmerne af det i medfør af § 19, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse nedsatte havneudvalg.

Stk. 4. Den i § 9, stk. 13, anførte periode regnes tidligst fra 1. januar 2000.

§§ 23 – 26 (Udeladt)

§ 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1221 af 27. december 2003 om ændring af lov om havne og om ophævelse af visse love om anlæg af havne (sikring af havnefaciliteter m.v.), der angår § 5, § 6, stk. 3, § 9, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 7, 2. pkt., § 9, stk. 8, § 9, stk. 9, kap. 5 a, § 15, § 17, stk. 1-3, § 17, stk. 4, § 17, stk. 5, § 17 a, § 18, stk. 3, § 21, stk. 1 og § 21, stk. 5 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2004. § 1, nr. 7, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Følgende love ophæves:

1) Lov af 24. april 1868 om anlæg af en havn ved Esbjerg.

2) Lov nr. 182 af 31. marts 1917 om anlæg af fiskerihavne på Jyllands Vestkyst.

3) Lov nr. 173 af 29. april 1960 om Hanstholm Havn.


Lov nr. 581 af 24. juni 2005 om ændring af lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg, lov om havne, lov om luftfart og lov om færgefart (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen), der angår § 6, stk. 2, 2. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 15

Loven træder i kraft den 1. januar 2007


Lov nr. 586 af 24. juni 2005 om ændring af lov om havne (Skibsrelaterede hjælpetjenester), der angår § 9, stk. 6, § 9 stk. 7, § 9, stk. 10, § 10, stk. 3, og § 10, stk. 4 og 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2005.


Lov nr. 548 af 6. juni 2007 om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om elforsyning, lov om kystbeskyttelse, lov om havne og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse på havet, m.v.), der angår § 1 a og § 14 b (ophæves) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. (Udeladt).

§ 10

Forskrifter, der er udstedt i medfør af § 14 b i lov om havne, forbliver i kraft, indtil de afløses af bestemmelser fastsat i henhold til denne lov.

Transportministeriet, den 11. marts 2009

Lars Barfoed

/ Jakob Karlshøj

Officielle noter

1) Transport- og energiministeren er i hele lovbekendtgørelsen ændret til transportministeren som følge af kongelig resolution af 23. november 2007.