Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Ministerialbøgernes førelse m. v.
  Kapitel 2Tilsynet med ministerialbogsførelsen
  Kapitel 3Rekvisition af attester og udskrifter
  Kapitel 4Udfærdigelse af attester og udskrifter
  Kapitel 5Underskriftsberettigede ved udfærdigelse af attester og udskrifter
  Kapitel 6Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den
elektroniske kirkebog og om udfærdigelse af attester og
udskrifter m. v.

 

Kapitel 1

Ministerialbøgernes førelse m. v.

§ 1. Folkekirkens ministerialbøger føres i den elektroniske kirkebog.

§ 2. Den kirkebogsførende sognepræst er ministerialbogsfører.

Stk. 2. Er der ansat kordegn i sognet, varetager denne førelse af ministerialbogen på vegne af den kirkebogsførende sognepræst. Kordegnen skal i den forbindelse følge tjenstlige befalinger fra den kirkebogsførende sognepræst.

Stk. 3. Såfremt der ikke er ansat en kordegn i sognet, kan der ansættes anden medhjælp til ministerialbogsføring. Den pågældende ansættes af menighedsrådet med tilslutning fra den kirkebogsførende sognepræst. Den pågældende skal have bestået uddannelse i ministerialbogsføring.

Stk. 4. Andre personer end de i stk. 1 - 3 nævnte, der som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal have bestået uddannelse i ministerialbogsføring.

§ 3. Ministerialbogsføreren skal efterkomme de forskrifter, der fastsættes om afgivelse af indberetninger til borgerlige myndigheder og om afgivelse af meddelelser til andre ministerialbogsførere.

§ 4. Fejl i ministerialbogen kan berigtiges af ministerialbogsføreren under forudsætning af, at fejlen er klart dokumenteret. I alle andre tilfælde kan rettelse kun ske med tilladelse fra Kirkeministeriet.

Stk. 2. Såfremt ministerialbogsføreren i sagsbehandlingen vedrørende personer, der er grundregistreret i de danske ministerialbøger, skal bruge navne- eller dåbsoplysninger, oplysninger om forældreforhold eller oplysninger om medlemskab af folkekirken, tages der udgangspunkt i oplysningerne i ministerialbogen. Oplysningerne skal i fornødent omfang verificeres, uanset hvornår vedkommende, som oplysningerne vedrører, er født.

Stk. 3. Verificering efter stk. 2 foretages af fødselsregistreringssognet. Verificering af dåbsoplysninger efter stk. 2 kan dog ske i dåbssognet, såfremt vedkommende er fødselsregistreret i de sønderjyske landsdele.

Stk. 4. Verificering efter stk. 2 skal foretages hurtigst muligt efter, at anmodningen herom er kommet frem.

§ 5. Ødelægges eller bortkommer it-udstyr til førelse af ministerialbogen, påhviler det ministerialbogsføreren omgående at indberette dette til tilsynet og sørge for, at der snarest muligt bestilles nyt udstyr hos Kirkeministeriets IT-kontor. Udgiften hertil afholdes af kirkekassen.

Kapitel 2

Tilsynet med ministerialbogsførelsen

§ 6. Provsten og biskoppen fører tilsyn med førelsen af folkekirkens ministerialbøger.

Stk. 2. Provsten skal foretage eftersyn af sognets ministerialbogsførelse mindst hvert andet år.

Stk. 3. I januar måned hvert år afgiver provsten indberetning til biskoppen om de eftersyn, der er foretaget i det foregående år. I tilfælde, hvor omstændighederne taler for det, skal indberetning dog afgives straks.

§ 7. Ved eftersynet påses det, om ministerialbogen er ført i overensstemmelse med gældende regler, om det tekniske udstyr er holdt i forskriftsmæssig stand og opbevares efter forskrifterne, samt om kirkebogsbilag opbevares betryggende.

Kapitel 3

Rekvisition af attester og udskrifter

§ 8. Der er ikke offentlig adgang til ministerialbogen hos ministerialbogsføreren.

§ 9. Enhver kan rekvirere attester eller udskrifter af tilførsler vedrørende personer, som på tidspunktet for rekvisitionen er eller ville være fyldt 110 år. For så vidt angår tilførsler om vielser, regnes fristen fra den yngste af parternes fødsel.

§ 10. Den, der ved personlig henvendelse fremsætter begæring om attester eller udskrifter, skal legitimere sig, medmindre vedkommende er ministerialbogsføreren personlig bekendt. Legitimering skal ske ved forevisning af billedlegitimation. Såfremt en sådan ikke haves, eller såfremt ministerialbogsføreren i øvrigt skønner det nødvendigt, skal ministerialbogsføreren forinden udlevering af oplysningerne stille opklarende spørgsmål, der godtgør den pågældendes identitet.

Stk. 2. Attester eller udskrifter af tilførsler vedrørende personer, som ikke er eller ville være fyldt 110 år, må kun udstedes, når begæring herom er fremsat af:

1) En offentlig myndighed.

2) Den, hvem tilførslen angår.

For ugifte personer under 18 år skal begæringen fremsættes af en af forældrene.

For personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, skal begæringen fremsættes af værgen.

Er den pågældende afgået ved døden, kan begæringen fremsættes af ægtefælle, forældre eller efterkommere, der er over 18 år, samt af den, der som indehaver af forældremyndigheden over eller værge for efterkommere.

Attest eller udskrift vedrørende et barn, der er bortadopteret, kan ikke rekvireres af barnets biologiske forældre.

3) Den, der har fuldmagt til at rekvirere den pågældende attest eller udskrift fra en person, som i henhold til de under pkt. 2) nævnte regler er berettiget til at rekvirere attesten eller udskriften.

En fuldmagt skal indeholde en nøje angivelse af, hvilke attester m.v. der kan rekvireres.

4) En advokat, der legitimerer sig som executores testamenti, autoriseret bobestyrer, medhjælper for skifteretten eller som beskikket til udførelse af en offentlig eller beneficeret sag, samt endvidere advokater, der skriftligt erklærer at have den fornødne bemyndigelse til at indhente attesten eller udskriften fra en med navn og adresse betegnet person, som er rette vedkommende.

5) Den, der ønsker attester eller udskrifter til retlig brug, herunder navneforandring og navnerettelse. Rekvirenten må nærmere redegøre for, at han/hun har en retlig interesse i at erhverve de ønskede attester eller udskrifter.

6) Den, der har opnået biskoppens tilladelse til at rekvirere attesten eller udskriften.

Stk. 3. Tvivlsspørgsmål med hensyn til rekvisition af attester og udskrifter forelægges biskoppen til afgørelse.

§ 11. Ministerialbogsføreren kan give skriftlig eller mundtlig oplysning om indholdet af en tilførsel, som den pågældende rekvirent har ret til at få attest efter eller udskrift af, jf. §§ 9 og 10.

Kapitel 4

Udfærdigelse af attester og udskrifter

§ 12. Attester efter ministerialbogen skal udfærdiges på attestpapir, som er godkendt af Kirkeministeriet.

Stk. 2. Attester for medlemmer af folkekirken påføres som udgangspunkt teksten »DEN DANSKE FOLKEKIRKE« i attestens øverste venstre hjørne. Såfremt rekvirenten af attesten anmoder derom, skal denne tekst ikke påføres. For personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, påføres attester som udgangspunkt ikke teksten »DEN DANSKE FOLKEKIRKE«. Såfremt rekvirenten anmoder derom, skal denne tekst dog påføres.

Stk. 3. Dåbsattester for medlemmer af folkekirken som er både fødselsregistreret og døbt i de sønderjyske landsdele, påføres som udgangspunkt teksten »DEN DANSKE FOLKEKIRKE SØNDERJYLLAND« fordelt på 2 linier i attestens øverste venstre hjørne. Såfremt rekvirenten af attesten anmoder derom, skal denne tekst ikke påføres.

Kapitel 5

Underskriftsberettigede ved udfærdigelse af attester og udskrifter

§ 13. Attester og udskrifter underskrives af den kirkebogsførende sognepræst, af kordegnen eller dennes assistent eller af en anden af sognets præster og forsynes med embedsstempel.

Stk. 2. Såfremt der i sognet er ansat medhjælp til kirkebogsføring jf. § 2, stk. 3 og 4, kan den kirkebogsførende sognepræst bemyndige denne til på sine vegne at underskrive attester og udskrifter.

Stk. 3. De underskriftberettigede efter stk. 1 og 2 skal udfylde og signere et underskriftskort til Kirkeministeriet. Den kirkebogsførende sognepræst er ansvarlig for at rekvirere og efterfølgende indsende de udfyldte og signerede underskriftskort for kordegne, disses assistenter og de i stk. 2 nævnte personer til Kirkeministeriet.

Stk. 4. Underskrift af attester og udskrifter kan først ske efter, at de pågældende har modtaget en kvittering for Kirkeministeriets modtagelse af underskriftskort.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 14. Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulære af 13. december 2001 om folkekirkens ministerialbog ( DNK ).

Kirkeministeriet, den 30. juni 2006

Torben Stærgaard