Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klager klagede over tv-stationens afvisning af at bringe et genmæle, idet klager mente, at tv-stationen ukritisk og mod bedre vidende havde videregivet ufuldstændige oplysninger til offentligheden, samt at ejendomsmægler Alice Skovby ved sin vurdering af huslejeniveauet for daginstitutionen Sommerfuglen havde anvendt urigtige eller utilstrækkelige oplysninger i programmet. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at ordet genmæle i medieansvarsloven anvendes som betegnelse for den korrektion af forkerte faktiske oplysninger, som sker efter begæring af den, hvis forhold er blevet undergivet en urigtig omtale i et medie. Da udsagnene om huslejeniveauet beroede på en vurdering fra en uafhængig ejendomsmægler, var klager herefter ikke berettiget til et genmæle angående disse udsagn. Nævnet fandt udfra de foreliggende oplysninger, at tv-stationen ikke havde handlet i strid med god presseskik ved alene at bringe en enkelt sætning fra e-mail korrespondancen mellem kontorchef Susanne Binné og direktionssekretær Lars Christensen.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 138/2000

Københavns Kommunes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning har klaget til Pressenævnet over tv-udsendelsen "Rapporten" vist den 3. oktober 2000 på Danmarks Radio (DR), idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat. Der er endvidere klaget over, at DR har afvist at bringe et genmæle.

Af tv-udsendelsen "Rapporten" som DR viste den 3. oktober 2000 fremgik blandt andet følgende:

"

Speak: Her er Flemming Aanæs, direktøren for KI (Københavns Idrætsanlæg). Han fik flyttet boldklubben ud af de gamle kælderlokaler, men der var et problem skriver Flemming Aanæs her i sin fortrolige e-mail. Det kunne nemlig give socialdemokratisk modvilje, hvis man ikke fandt en ny lejer, som også var indstillet på at give kollegiet en hemmelig pose med skattekroner. Penge, der også gik til Foreningen Socialt Boligbyggeri med de kendte socialdemokratiske kontakter. Flemming Aanæs var med til at finde en løsning på det skriver han her i e-mailen. Man fik overtalt en anden magistrat i Københavns Kommune til at overtage kælderlokalerne til en temmelig høj husleje skriver han. Det var den socialdemokratiske socialborgmester Winnie Larsen-Jensens daværende magistat, der overtog den dyre kælder. Vi spurgte hende, om hun kunne forklare, hvad KI-direktøren Flemming Aanæs mener, når han i sin fortrolige e-mail skriver socialdemokratisk modvilje.

Winnie Larsen-Jensen: Jeg er ikke vidende om Flemming Aanæs´ højest mærkværdige tankespind i den der mail.

Speak: Flemming Aanæs skriver altså i sin e-mail, at det ville give socialdemokratisk modvilje, hvis man ikke fortsatte med en temmelig høj husleje i kælderen, og socialdemokraten Winnie Larsen-Jensen kalder Flemming Aanæs´ e-mail for højst mærkværdigt tankespin. Spørgsmålet er, hvem der har ret. Brønshøj boldklubs gamle klublokaler blev overdraget til Winnie Larsen-Jensens magistrat. Lokalerne blev bygget om til daginstitution, og der blev indrettet legeplads på den side af kælderen, som er gravet fri. Og i modsætning til KI, som havde betalt 777 kr. pr. m2 om året, gik kommunen nu ned på at betale 625 kr. m2. Spørgsmålet er, om dette beløb så er den korrekte markedspris, eller om det er en temmelig høj husleje, sådan som det står skrevet i den fortrolige e-mail fra Flemming Aanæs. Foreningen Socialt Boligbyggeri FSB, som jo udlejer kælderen skriver i brevet her, at lejestørrelsen er i overensstemmelse med lejen i området, men hvad siger en uafhængig ejendomsmægler. Her er den lokalkendte ejendomsmægler Alice Skovby. Vi viste hende den gamle del af kælderen, som endnu ikke er lejet ud til anden side, og spurgte hende først om, hvordan udlejningsmulighederne er."

Alice Skovby: "Meget begrænset på grund af beliggenheden. Det er ikke særlig centralt beliggende. Tilkørselsforholdene er ikke særlig gode, man kan ikke kom ind fra vejen."

Speak: "Og så gennemgik Alice Skovby resten af lejemålet. Her er det den del, som er bygget om til daginstitution. Kommunen har brugt 8,3 mio. kr. på at bygge kælderlokalerne om, så de kan accepteres som daginstitution, men når kommunen selv betaler ombygningen, skal kvadratmeter-prisen fastsættes ud fra lokalernes gamle stand, siger Alice Skovby, dengang de blev brugt som omklædningsrum. Vi spurgte ejendomsmægleren, hvad der ville være en rimelig kvadratmeter-pris."

AS: "Efter mit bedste skøn 400-450 kr. pr. m2, og jeg hælder mest til de 400."

Speak: "Men Winnie Larsen-Jensens forvaltning betaler 625 kr. pr. m2. Ifølge ejendomsmægleren er det omkring 100.000 kr. for meget om året."

WLJ: "Hvis den ejendomsmægler vil hjælpe os til at skaffe nogle lokaler til en billigere pris, så siger vi top."

Interviewer: "Men har du ikke noget at sige til, at man tilsyneladende betaler alt for mange penge for det her?"

WLJ: "Det er lagt åbent op i udvalget og i Borgerrepræsentationen, det stod i indstillingen, hvad vilkårene var."

Interviewer: " Men er 625 usædvanligt?"

WLJ: "Nej, det er jo sælgers marked i denne her sammenhæng."

Speak: "Men er det nu også det? Her er et referat fra kollegiets egen bestyrelse, da de blev underrettet om planerne om en børneinstitution. Bestyrelsen er ikke meget for ideen, men skriver, at erhvervslejemålet ligger i kælderplan, og at det derfor kan være svært at leje ud til andet formål.

Interviewer: I det her tilfælde mener man jo, at det var lejers marked. Den kælder kunne ikke bruges til ret meget andet."

WLJ: "Ja, men det er faktisk en ret velfungerende daginstitution."

Speak: "Siger altså den ansvarlige borgmester, men hvad siger hendes embedsmænd om ejendomsmægler Alice Skovbys vurdering af, at huslejen er for høj. Jo, her er et internt dokument fra rådhuset, hvor kontorchefen Susanne Binné, der er ansvarlig for lejekontrakten, bliver spurgt: "Har ejendomsmægleren ret i sin vurdering af, hvad huslejen burde være?". Og her er kontorchefens svar: "Hun har faktisk ret."

"

Klageren har oplyst, at man ved brev af 24. oktober 2000 har anmodet DR om at bringe følgende genmæle, hvilket DR har afvist. I brevet hedder det:

"I udsendelsen DR-Rapporten, som blev vist den 3. oktober 2000, baserede udsagnet om, at Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betaler en uforholdsmæssig høj husleje for daginstitutionen Sommerfuglen, beliggende i underetagen af Brønshøjkollegiet sig på ufuldstændige oplysningerne.

Til lejemålet hører et særskilt udendørs areal på 891 m2, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke betaler særskilt leje for.

Ejendomsmægleren, som udtaler sig i udsendelsen, tager alene udgangspunkt i indendørsarealet- og medregner ikke værdien af udendørsarealet i sin beregning af m2-lejen. Grundlaget for ejendomsmæglerens udtalelse om, at Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning betaler en uforholdsmæssig høj leje for daginstitutionen er derfor forkert.

Ejendomsmægleren går ved sin vurdering desuden ud fra, at Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning overtog et uistandsat lejemål - hvilket ikke var tilfældet.

Oplysningerne i DR-Rapporten den 3. oktober 2000 om huslejeniveauet, som Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning betaler for Daginstitutionen i Brønshøjkollegiet var således ikke korrekte."

Klageren har oplyst, at baggrunden for anmodningen om genmæle er, at man finder, at DR ukritisk og mod bedre vidende har videregivet ufuldstændige oplysninger til offentligheden i udsendelsen DR-Rapporten.

Klageren har endvidere anført, at ejendomsmægler Alice Skovby ved sin vurdering af huslejeniveauet for daginstitutionen Sommerfuglen har anvendt urigtige eller utilstrækkelige oplysninger. DR-Rapporten konkluderede således på baggrund af disse urigtige og utilstrækkelige oplysninger, at huslejeniveauet for daginstitutionen Sommerfuglen var for højt.

Klageren har desuden anført, at følgende fakta, som ikke blev præsenteret i udsendelsen, klart tilbageviser DR-Rapportens påstand:

1) DR-Rapporten ønskede ikke at indfri klagerens krav om, at kontorchef Susanne Binné skulle være tilstede ved besigtigelsen af daginstitutionen. DR-Rapporten gik dog med til dette, men betingede sig, at hun måtte love ikke at sige noget og i hvert fald ikke diskutere med ejendomsmægleren.

2) Klageren har fremlagt brevveksling mellem kontorchef Susanne Binné og ejendomsmægleren, der foregik inden udsendelsen blev vist. I brev af 20. september 2000 til ejendomsmægleren redegør kontorchef Susanne Binné for, at lejepladsen på 891 m2 hele tiden har været en del af lejemålet, hvilket nu formelt er indføjet i lejekontrakten. Dette betyder, at når der for udearealet isoleret set vil kunne beregnes en leje på kr. 100 pr. m2, kan lejen for lokalerne beregnes til 424 kr. pr. m2. Herudover har kontorchefen redegjort for, at klageren ikke overtaget lokalerne uistandsat, og at den efterfølgende ombygning alene relaterer sig til anvendelsen til daginstitution.

Ejendomsmægleren har i brev af 21. september 2000 over for klager oplyst, at forvaltningens oplysninger ikke ændrer på hendes vurdering. Ejendomsmægleren har endvidere i brevet anført, at hun er blevet bedt om at vurdere lejemålet i henhold til den lejekontrakt, der forelå, samt besigtigelse. Klageren har anført, at det synes at være i strid med god presseskik, at DR på den skete måde anvender udtalelser fra en ejendomsmægler, der mod bedre vidende fastholder sin vurdering af huslejeniveauet.

3) DR-Rapporten manipulerer og optræder uetisk på følgende måder:

I udsendelsen klippes en enkelt sætning i en e-mail korrespondance mellem kontorchef Susanne Binné og direktionssekretær Lars Christensen - hvori Susanne Binné medgiver, at ejendomsmægleren har ret - ud af en sammenhæng på trods af at Susanne Binné umiddelbart efter afsvækker denne udtalelse i en mail. Klageren lægger endvidere i en efterfølgende e-mail op til, at man skal forespørge, om ejendomsmægleren fastholder sit standpunkt, hvis man tager højde for, at vedligeholdelsesstandarden som udgangspunkt var langt bedre end hun troede, og end DR-Rapporten i øvrigt præsenterede i udsendelse, hvor en gammel kælder blev vist, og hvis man tager højde for udearealet. DR-Rapporten burde på denne baggrund være fuldt ud klar over, at Susanne Binnés sætning er revet ud af en sammenhæng, og at billedet af huslejeniveauet er langt mere nuanceret.

DR har oplyst, at udsendelsen belyser, om klageren betaler en for høj husleje for daginstitutionen Sommerfuglen i Tingbjerg. Den konkrete sag illustrerer, at kommunen indirekte støtter Foreningen for Socialt Boligbyggeri, som er socialdemokratisk orienteret. Eksemplet blev tilvejebragt gennem oplysninger i et notat fra direktøren for Københavns Idrætsanlæg.

For så vidt angår klagerens anmodning om, at DR skal bringe et genmæle i relation til en uafhængig ejendomsmæglers vurdering af huslejeniveauet, har DR anført, at man fastholder sin afvisning af 30. november 2000, idet der er tale om en vurdering fra en uafhængig ejendomsmægler og således ikke oplysninger af faktisk karakter. Herudover har DR oplyst, at klageren den 25. oktober 2000 valgte at udsende en pressemeddelelse om kravet om genmæle.

DR har desuden afvist, at man mod bedre vidende har videregivet ufuldstændige oplysninger til offentligheden. DR bestrider, at ejendomsmæglerens vurdering ikke tager højde for et udendørsareal. Konkret var udendørsarealet ikke med på den eksisterende lejekontrakt. Ejendomsmægleren blev bedt om at vurdere lejemålsprisen på baggrund af kontrakten og en besigtigelse, som skete medio september. Under denne drøftede ejendomsmægleren med DR´s journalister - og i øvrigt med den tilstedeværende repræsentant for klager - at udendørsarealerne ikke var med i lejekontrakten. Arealerne indgik derimod i hendes vurdering.

DR har endvidere anført, at kontorchef Susanne Binné efter besigtigelsen fremsendte en skrivelse til ejendomsmægleren, hvor hun udtrykkelig gjorde opmærksom på kommunens synspunkter om udendørsarealet og lejestørrelse. Ejendomsmægleren har efterfølgende ved brev af 21. september 2000 tilkendegivet, at klagerens synspunkter ikke ændrer hendes vurdering. Udsendelsen blev bragt den 3. oktober 2000. DR havde på det tidspunkt kendskab til korrespondance mellem klageren og ejendomsmægleren før udsendelsen og havde således på forhånd sikret sig, at udendørsarealerne indgik i ejendomsmæglerens vurdering. Ejendomsmægleren har også senere fastholdt sin vurdering i en artikel i Jyllandsposten den 10. oktober 2001.

For så vist angår klagerens henvisning til, at lokalerne ikke blev overtaget uistandsatte, har DR anført, at ejendomsmæglerens vurdering er sket på baggrund af oplysninger, som DR fik fra bygherrerådgiveren, ligesom ejendomsmægleren har været i lokalerne, da de tilhørte Brønshøj boldklub. Vurderingen er således sket på et fyldestgørende grundlag.

DR har endvidere anført, at det ligger indenfor redigeringsretten at bringe citatet fra den omtalte e-mail mellem kontorchef Susanne Binné og direktionssekretær Lars Christensen. DR har anført, at Susanne Binné i den øvrige del af e-mailkorrespondancen vejer for og imod en højere husleje uden at nå en konklusion, der modsiger den første meget klare konklusion. På den baggrund og under hensyn til, at Susanne Binnés første konklusion også underbygges af det efterfølgende forløb, ligger det indenfor redigeringsretten at bringe citatet som sket.

DR har endelig afvist, at DR ikke ønskede at lade Susanne Binné være tilstede under besigtigelsen. DR oplyste, at hun var velkommen til at deltage, men at hun ikke måtte diskutere med ejendomsmægleren, hvad den konkrete vurdering skulle være, før denne havde udtalt sig. Susanne Binné var da også tilstede under besigtigelsen.

DR har sammenfattende anført, at man ikke finder, at en vurdering fra en ejendomsmægler er en faktisk oplysning, der kan danne grundlag for et genmæle. DR kan ikke tiltræde, at man har manipuleret eller optrådt uetisk i forbindelse med indslaget, idet de faktiske forudsætninger for den skete vurdering stemmer overens med de faktiske forhold på lejemålet.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jørgen Nørgaard, Bo Maltesen, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at ordet genmæle i medieansvarsloven anvendes som betegnelse for den korrektion af forkerte faktiske oplysninger, som sker efter begæring af den, hvis forhold er blevet undergivet en urigtig omtale i et medie. Det er således ikke muligt at få genmæle over for vurderinger.

Udsagnene om huslejen i udsendelsen stammer fra en uafhængig ejendomsmægler, der har foretaget en vurdering af, hvad huslejeniveauet i det konkrete tilfælde burde være. Klager er ikke berettiget til et genmæle angående disse udsagn.

Redaktøren er i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet som udgangspunkt berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Nævnet finder udfra de foreliggende oplysninger, at Danmarks Radio ikke har handlet i strid med god presseskik ved alene at bringe en enkelt sætning fra e-mail-korrespondancen mellem kontorchef Susanne Binné og direktionssekretær Lars Christensen.

Afsagt den 26. juni 2001.