Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om alkoholbehandlingsinstitutioners indberetning af alkoholbehandling til Sundhedsstyrelsen

I medfør af § 195 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, fastsættes:

§ 1. Oplysninger om klienter i offentligt finansieret alkoholbehandling i henhold til sundhedsloven § 141 stk. 1, skal indberettes til Sundhedsstyrelsen (Det Nationale Alkoholbehandlingsregister) efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af gældende »Fællesindhold for registrering af alkoholmisbrugere i behandling«, som udfærdiges af Sundhedsstyrelsen, og som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Indberetning skal ske senest 1 måned efter, klienten indskrives i behandling.

Stk. 4. Indberetning skal ske elektronisk i overensstemmelse med brugermanualen »Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem – indberetning til det Nationale Alkoholbehandlingsregister«, som udfærdiges af Sundhedsstyrelsen, og som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

§ 2. Det påhviler lederen af behandlingsinstitutionen at sikre, at indberetning sker i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2008.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 15. april 2008

Jakob Axel Nielsen

/ Steen Hartvig Hansen