Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

(Administrative lettelser på funktionærrettens område)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005, som ændret ved § 7 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og § 58 i lov nr. 566 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 7, indsættes som 3. pkt.:

»På funktionærens begæring skal arbejdsgiveren skriftligt oplyse om årsagen til afskedigelsen.«

2. § 10, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Henvendelse om beskikkelse af en mæglingsmand skal fremsættes skriftligt vedlagt en kort sagsfremstilling.«

4. § 13 affattes således:

»§ 13. Undladelse af at give møde for mæglingsmanden straffes med bøde, der tilfalder statskassen.«

5. § 17 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2008.

§ 3

Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2008

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen