Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

(Præciseringer af kompensationsordning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I pensionsafkastbeskatningsloven, lov nr. 1535 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 4, 1. pkt., stk. 5, 1. pkt., stk. 6, 1. pkt., og stk. 8, 1. pkt., ændres »investeringsforening« til: »investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)«.

2. I § 40, stk. 3, 4. pkt., ændres »7. og 8. pkt.« til: »9. og 10. pkt.«

3. I § 40, stk. 3, indsættes efter 4. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.«

4. I § 40, stk. 3, indsættes efter 5. pkt., der bliver 6. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

5. I § 40, stk. 3, 9. pkt., der bliver 11. pkt., ændres »4.-8. pkt.« til: »4.-10. pkt.«

6. I § 40, stk. 4, 5. pkt., ændres »8. og 9. pkt.« til: »10. og 11. pkt.«

7. I § 40, stk. 4, indsættes efter 5. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.«

8. I § 40, stk. 4, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

9. I § 40, stk. 4, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres »5.-9. pkt.« til: »5.-11. pkt.«

10. I § 40, stk. 6, 6. pkt., ændres »9. og 10. pkt.« til: »11. og 12. pkt.«

11. I § 40, stk. 6, indsættes efter 6. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.«

12. I § 40, stk. 6, indsættes efter 7. pkt., der bliver 8. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

13. I § 40, stk. 6, 11. pkt., der bliver 13. pkt., ændres »6.-10. pkt.« til: »6.-12. pkt.«

14. I § 40, stk. 11, 4. pkt., ændres »5.-9. pkt.« til: »5.-11. pkt.«

15. § 40, stk. 11, 9. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For pensionsordninger i pensionsinstitutter fremkommer kompensationstallet for obliga­tionsserien herefter som 15 pct. af denne sum i kroner divideret med 100, reduceret med forholdet mellem udtrækninger i 2007, der ikke indgår i ydelsesrækkerne efter stk. 10, 3. pkt., og beholdningen af ikke udtrukne obligationer den 31. december 2006. For pensionsordninger i pengeinstitutter fremkommer kompensationstallet for obligationsserien som 15 pct. af denne sum i kroner divideret med 100, reduceret med forholdet mellem udtrækninger i 2007, der ikke indgår i ydelsesrækkerne efter stk. 10, 4. pkt., og beholdningen af ikke udtrukne obligationer den 31. december 2006. Kompensationstallet opgøres med 4 decimaler.«

16. I § 40 indsættes efter stk. 12 som nye stykker:

»Stk. 13. Ved opgørelsen af beholdningen den 31. december 2006 medregnes alene ikke udtrukne obligationer.

Stk. 14. Indbetaling af kompensationsbeløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i forsikringsselskabet m.v. eller overførsel af beløbet til en tilsvarende pensionsordning i et andet forsikringsselskab m.v. efter stk. 1-4 anses for en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Stk. 15. Juridiske personer er ikke berettigede til kompensation efter denne bestemmelse.

Stk. 16. I de helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v., kan forsikringsselskabet m.v. undlade at anmode om kompensa­tion for den pågældende.«

Stk. 13-18 bliver herefter stk. 17-22.

17. I § 40, stk. 17, der bliver stk. 21, indsættes som 3. pkt.:

»§ 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbene.«

18. I § 41, stk. 1, 4. pkt., ændres »7. og 8. pkt.« til: »9. og 10. pkt.«

19. I § 41, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.«

20. I § 41, stk. 1, indsættes efter 5. pkt., der bliver 6. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

21. I § 41, stk. 1, 9. pkt., der bliver 11. pkt., ændres »4.-8. pkt.« til: »4.-10. pkt.«

22. I § 41, stk. 2, 5. pkt., ændres »8. og 9. pkt.« til: »10. og 11. pkt.«

23. I § 41, stk. 2, indsættes efter 5. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.«

24. I § 41, stk. 2, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

25. I § 41, stk. 2, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres »4.-9. pkt.« til: »4.-11. pkt.«

26. I § 41, stk. 4, 6. pkt., ændres »9. og 10. pkt.« til: »11. og 12. pkt.«

27. I § 41, stk. 4, indsættes efter 6. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.«

28. I § 41, stk. 4, indsættes efter 7. pkt., der bliver 8. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

29. I § 41, stk. 4, 11. pkt., der bliver 13. pkt., ændres »6.-10. pkt.« til: »6.-12. pkt.«

30. I § 41 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

»Stk. 8. Indbetaling af kompensationsbeløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i forsikringsselskabet m.v. eller overførsel af beløbet til en tilsvarende pensionsordning i et andet forsikringsselskab m.v. efter stk. 1-4 anses for en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Stk. 9. Juridiske personer er ikke berettigede til kompensation efter denne bestemmelse.

Stk. 10. I de helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v., kan forsikringsselskabet m.v. undlade at anmode om kompensa­tion for den pågældende.

Stk. 11. Markedsværdien pr. 31. december 2005 er værdien pr. 31. december 2005 som den er anført i den reviderede og generalforsamlingsgodkendte årsrapport for 2005. Pensionskasser omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser kan vælge i stedet at anvende den pr. 1. oktober 2005 årsregulerede offentlige ejendomsvurdering, som denne forelå den 27. februar 2008. Valget træffes samlet for alle ejendomme.«

Stk. 8-13 bliver herefter stk. 12-17.

31. I § 41, stk. 12, der bliver stk. 16, indsættes som 3. pkt.:

»§ 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbene.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2008.

Givet på Amalienborg, den 8. april 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen