Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af retsplejelov og kriminallov for Grønland og om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland

(Ændringer som følge af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om rettens pleje i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 ophæves.

§ 2

Kriminallov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 13. februar 1979 ophæves.

§ 3

I anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 1329 af 20. december 2000, i Grønland foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 1-3.

§ 4

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 133, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »landsretterne«: », for Grønlands Landsret som kollegial ret«.

2. I § 133, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »landsret«: », Grønlands Landsret som kollegial ret«.

3. I § 134, stk. 1, indsættes efter »vedkommende landsret«: », herunder Grønlands Landsret,«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2008

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen