Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og produktion af samt handel med skind og skindprodukter fra hunde og katte

(Straf for overtrædelse af EU-regler om forbud mod markedsføring m.v. af pelsskind fra hunde og katte)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 390 af 28. maj 2003 om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og produktion af samt handel med skind fra hunde og katte, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Det er forbudt erhvervsmæssigt at indføre, producere samt handle med andre skind fra hunde (Canis lupus familiaris) og katte (Felis silvestris) end de pelsskind og pelsskindsprodukter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår.«

3. § 2 affattes således:

»§ 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder:

1) § 1, stk. 1, eller

2) artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår.

Stk. 2. Forsøg på overtrædelser omfattet af stk. 1 kan straffes.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået forsætligt eller groft uagtsomt, kan straffen under skærpende omstændigheder stige til fængsel i 4 måneder.

Stk. 4. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 1, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde eller, under skærpende omstændigheder og når overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 31. december 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2008

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen