Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

(Gennemførelse af internationale konventioner og EU-regler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ l

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 172 af 19. marts 2001 og senest ved § 96 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 108 indsættes:

»Gennemførelse af internationale konventioner og EU-regler

§ 109. Transportministeren fastsætter regler om gennemførelse eller anvendelse af interna­tionale konventioner og EU-regler om forhold vedrørende veje, der er omfattet af denne lov. Transportministeren kan herunder fastsætte regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter.

Stk. 2. Transportministeren kan i forbindelse med udstedelse af regler efter stk. 1 fastsætte, at reglerne skal finde anvendelse på private veje.«

§ 2

I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 583 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 66 indsættes før overskriften »Straffebestemmelser m.v.«:

»Gennemførelse af internationale konventioner og EU-regler

§ 66 a. Transportministeren fastsætter regler om gennemførelse eller anvendelse af interna­tionale konventioner og EU-regler om forhold vedrørende veje, der er omfattet af denne lov. Transportministeren kan herunder fastsætte regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2008

MARGRETHE R.

/ Carina Christensen