Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring af lov om luftfart

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 242 af 21. marts 2007 om ændring af lov om luftfart (Lufthavnstakster, tilsyn, forsikring, tavshedspligt, lønindeholdelse for manglende betaling og internationale vedtagelser på engelsk m.v.) fastsættes, at § 153 a, stk. 2, i lov om luftfart, som affattet ved ændringslovens § 1, nr. 18, træder i kraft den 11. maj 2008.

Transportministeriet, den 6. maj 2008

Carina Christensen

/ Susanne Isaksen