Sagsforløb 2007/2 BF 113
Den fulde tekst

Fremsat den 15. april 2008 af Nanna Westerby (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Ole Sohn (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om en undersøgelse af omfanget af lærerfri timer på ungdoms-uddannelserne

Folketinget pålægger regeringen at tage initiativ til en undersøgelse, der kan kortlægge omfanget af lærerfri timer på alle ungdomsuddannelserne, således at der opnås et kvalificeret og sammenligneligt videngrundlag at debattere lærerfri timer på.

Bemærkninger til forslaget

Fra tid til anden kan man i diverse medier læse, at antallet af lærerfri timer er kraftigt stigende. Lærerfri timer er tilsyneladende noget, der benyttes såvel på erhvervsskoler og handelsskoler som i det almene gymnasium og sågar i folkeskolen. Men vi har ikke noget præcist og sammenligneligt videngrundlag om antallet af lærerfri timer på de forskellige uddannelsessteder.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at regeringens massive nedskæringer på uddannelsesområdet bl.a. resulterer i øget brug af lærerfri timer på mange uddannelsesinstitutioner.

Lærerfri timer stiller store krav til elevernes evne til at arbejde selvstændigt, hvilket naturligvis rammer elever med dårligere forudsætninger eller sociale problemer hårdest. Derfor er det også forslagsstillernes opfattelse, at man ikke kan diskutere frafald på ungdomsuddannelserne uden samtidig at drøfte omfanget af lærerfri timer.

Da omfanget af lærerfri timer ikke er noget, skolerne ligefrem reklamerer med, eftersom det kun er lovligt at benytte denne såkaldte undervisningsform under visse betingelser, finder forslagsstillerne det nødvendigt, at undersøgelsen anonymiserer respondenterne.

Undersøgelsen bør ifølge forslagsstillerne rumme følgende elementer:

Undersøgelsen skal omfatte samtlige ungdomsuddannelser og bidrage til et retvisende billede af omfanget af lærerfri timer på de forskellige uddannelsessteder – ligheder og forskelle in mente – herunder ikke mindst forskelle med hensyn til økonomi. Undersøgelsen skal derfor også kaste lys over årsagen til brugen af lærerfri timer. Skyldes det altid økonomiske forhold, eller viser undersøgelsen andre begrundelser?

Undersøgelsen skal forestås af en uafhængig instans, så neutraliteten sikres og respondenterne har mulighed for at give anonymiseret tilbagemelding.

Skriftlig fremsættelse

Nanna Westerby (SF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af omfanget af lærerfri timer på ungdoms-uddannelserne.

(Beslutningsforslag nr. B 113).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.