Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om overførelse af retshjælpsområdet til Civilstyrelsen

Den 1. januar 2007 trådte lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces) i kraft for så vidt angår de dele af loven, der vedrører retshjælp og fri proces.

Loven indebærer blandt andet, at der i medfør af retsplejelovens kapitel 31 kan fastsættes administrative regler om beregning og udbetaling af tilskud fra statskassen til retshjælpskontorer. I den forbindelse anføres det i lovforslagets bemærkninger, at Civilstyrelsen i forbindelse med lovændringen får det overordnede ansvar for at følge retshjælpsområdet, og at Justitsministeriets opgaver på retshjælpsområdet fremover vil blive varetaget af Civilstyrelsen.

Civilstyrelsen har på den baggrund udstedt bekendtgørelse nr. 1296 af 8. december 2006 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter, og styrelsen har efterfølgende tillige truffet de konkrete afgørelser om godkendelse af retshjælpsinstitutioner og advokatvagter og om tildeling af tilskud, jf. herved bekendtgørelsens § 1 og § 2. Civilstyrelsen har endvidere udstedt bekendtgørelse nr. 1294 af 8. december 2006 om offentlig retshjælp ved advokater.

Ved e-mail af 26. marts 2007 har Civilstyrelsen anmodet om en præcisering af de interne referenceforhold i den forbindelse, jf. herved ministeriets skrivelse af 11. oktober 2004 om styrelsens arbejds- og sagsområder, hvorefter styrelsens direktør i afgørelsen af bl.a. sager om fri proces og retshjælp står umiddelbart under justitsministeren.

Justitsministeriet skal på den baggrund bekræfte, at der forud for ikrafttrædelsen af de relevante dele af den oven for nævnte ændring af retsplejeloven 1. januar 2007 i 2006 er overført yderligere opgaver vedrørende udfærdigelse af generelle forskrifter og afgørelse af konkrete og generelle sager vedrørende retshjælp efter retsplejeloven til Civilstyrelsen. På samme måde som i hovedparten af styrelsens øvrige sager står direktøren også i de nævnte sager om retshjælp umiddelbart under justitsministeren.

Direktøren refererer dog til Justitsministeriets departementschef ved udfærdigelse af generelle forskrifter samt andre afgørelser, der har større principiel betydning, eller som må antages at medføre ikke uvæsentlige økonomiske konsekvenser, eller som i øvrigt stiller krav om en samlet vurdering, i hvilken der i væsentligt omfang skal inddrages synspunkter og hensyn, der normalt varetages af andre myndigheder end Civilstyrelsen.

Justitsministeriet, den 22. juni 2007

Lene Espersen

/ John Vestergaard