Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om frugtsaft m.v.

(Bestemmelser om dispensation for cider)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft m.v. foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens indledning affattes således:

»I medfør af § 7, § 8, stk. 1 og stk. 2, § 17, stk. 1, § 19, § 49, stk. 1 og § 60, stk. 3 i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes:«

2. I § 2 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan, til fremstilling af ciderprodukter af en højere kvalitet, meddele dispensation fra stk. 1, 1. pkt.«

3. I § 3 ændres »Fødevaredirektoratet« til: »Fødevarestyrelsen«.

4. I § 3 ændres »§ 20« til: »§ 21«.

5. I § 4 indsættes som stk. 7 :

»Stk. 7. Fødevarestyrelsen kan, til fremstilling af ciderprodukter af en højere kvalitet, meddele dispensation fra § 4, stk. 1, for så vidt angår det, i bilag 1, afsnit I, nr. 5, nævnte krav om fuldstændig forgæring af et kvantum tilsat sukker til opnåelse af et indhold på mindst 0, 4 volumenprocent ethanol.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. april 2008.

Fødevarestyrelsen, den 14. april 2008

Anders Munk Jensen

/ Charlotte Knudsen