Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om Vedr. den nye svenske ”fastighedsavgift”

Med virkning for indkomståret 2008 har den svenske rigsdag vedtaget en lov, hvorved den hidtidige "fastighedsskat" erstattes af en "fastighedsafgift". Der er tale om en fast kommunal afgift på 6.000 svenske kr. for et parcelhus, dog højest 0,75 % af ejendomsvurderingen (taxeringsvärdet). For lejligheder udgør afgiften 1.200 svenske kr., dog højest 0,4 % af ejendomsvurderingen.

Skatteministeriet, Departementet, har afgjort, at der ikke kan lempes for svensk "fastighedsavgift "efter § 12 i ejendomsværdiskatteloven, idet denne afgift ikke kan sidestilles med den danske ejendomsværdiskat.

SKAT, den 4. april 2008