Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Tilladelse til at unge mellem 16 og 18 år betjener golfklubbens boldopsamler under visse forudsætninger

Resumé

Tilladelse til at unge mellem 16 og 18 år betjener golfklubbens boldopsamler under visse forudsætninger

En golfklub havde søgt om dispensation til, at unge mellem 16 og 18 år, der havde erhvervet traktorkørekort, måtte betjene klubbens boldopsamler, under forudsætning af, at der var installeret sædekontakt, således at motoren stoppede, når sædet ikke blev benyttet.

Boldopsamleren blev brugt på det areal, hvor klubbens medlemmer træner udslagsteknik. Dvs. på et mindre areal af klubbens område.

Arbejdstilsynet havde meddelt afslag på ansøgningen.

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt det ubetænkeligt at lade unge mellem 16 og 18 år betjene golfklubbens boldopsamler under forudsætning af, at den unge har traktorkørekort, at maskinen forsynes med sædekontakt, således at motoren stopper, når sædet ikke benyttes, og at brændstof påfyldes af en person over 18 år.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. august 2007 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 24. oktober 2007, hvor Arbejdstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om dispensation til, at golfklubbens boldopsamler af mærket Range Servant kan betjenes af unge mellem 16 og 18 år.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

[Virksomhedens navn udeladt] må lade unge mellem 16 og 18 år betjene golfklubbens boldopsamler af mærket Range Servant under forudsætning af, at den unge har traktorkørekort, at maskinen forsynes med sædekontakt, således at motoren stopper, når sædet ikke benyttes, og at brændstof påfyldes af en person over 18 år.

Arbejdsmiljøklagenævnet ændrer således Arbejdstilsynets afgørelse af 24. oktober 2006.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet har lagt følgende oplysninger til grund for afgørelsen:

Boldopsamleren af mærket Range Servant er en maskine, som man sidder på.

[Virksomhedens navn udeladt] har søgt om dispensation til, at unge mellem 16 og 18 år, der har erhvervet traktorkørekort, må betjene klubbens boldopsamler, under forudsætning af, at der er installeres sædekontakt, således at motoren stopper, når sædet ikke benyttes, og eventuelt under forudsætning af, at brændstof påfyldes af en person over 18 år.

Boldopsamleren bruges på det areal, hvor klubbens medlemmer træner udslagsteknik (driving range). Dvs. på et mindre areal af klubbens område.

I forbindelse med golfbanen er et offentligt stisystem, men klubbens træningsfaciliteter - herunder drivning range - er ikke tilgængelige for offentligheden.

Driving range er et jævnt område med runde bakker.

Driving range åbner kl. 7. På det tidspunkt startes boldmaskinen og medlemmerne kan starte træning. Boldmaskinen stoppes ½ time før solnedgang, hvorefter arbejdet med boldopsamling kan gå i gang. Der er afsat 2 timer til arbejdet, og det varer 2 timer at køre over terrænet. Området er ikke belyst, men man køre ikke i mørke, fordi det da vil være umuligt at se, hvor boldene ligger. Boldopsamlingen foregår hver dag i sæsonen, som er ca. 9 måneder om året.

Boldopsamleren anvendes ikke til at opsamle bolde i de vildtvoksende partier, der grænser op til driving range, og der samles ikke bolde manuelt ved siden af opsamleren. Boldene slås ind på driving range, hvor de kan tages op maskinelt.

Arbejdet er tænkt udført (og har været udført) som fritidsarbejde af ca. 5 unge mellem 16 og 18 år på skift. De er ansat af klubbens professionelle trænere.

Instruktionen gives af greenkeeperne. Disse har værksted og depot umiddelbart ved siden af driving range.

Der er et opslag med instruktion om kørsel med boldopsamleren foran førersædet i traktoren. Der er lagt vægt på rolig igangsætning og kørsel.

Boldopsamleren er parkeret umiddelbart ved siden af driving range.

Boldopsamlerens “traktor” er 1-hjulet, idet drivhjulet er placeret lige under førersædet, og de øvrige støttehjul er i fronten af opsamleraggregatet.

Boldopsamleren kan ikke vælte, idet opsamleraggregatet er meget bredere end “traktoren”, og fast monteret foran denne.

Boldopsamleren kører på benzin. Benzin påfyldes af greenkeeperne, men det er angivet i en skriftlig instruktion foran førerpladsen i traktoren, at det kan påfyldes af føreren fra en reservedunk på opsamlerens parkeringsplads. Golfklubben har foreslået, at dette forhold ændres, som anført ovenfor.

Motoren startes med nøgle fra førerpladsen og motorrummet er afskærmet mod berøring af remtræk o. lign. Der er ingen roterende tilgængelige dele mellem motor og drivhjul, idet drevet er en hydraulikmotor, der har helt lukket forbindelse til hjulakslen.

Hastigheden er max. 16 km/t reguleret med fodspeeder fra førersædet.

Boldopsamleren styres med almindeligt rat foran førersædet, men via “baghjulet”.

Opsamleraggregatet har ingen mekanisk drevne dele, idet aggregatet ruller hen over terrænet på støttehjul, når det skubbes af ”traktoren”. Bag støttehjulene er der støttetromler der roterer via deres vægt mod terrænet. I disse ruller er der riller, hvori boldene kiler sig fast, så de føres med rundt indtil de når en skrabeplade, skrabes af og fanges i kurve.

Udgangspunktet er, at unge under 18 år ikke må beskæftiges med tekniske hjælpemidler, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Det fremgår af bekendtgørelsens § 9 sammenholdt med § 11, stk. 1.

Maskinen, der anvendes til opsamling af golfbolde, er efter beskrivelsen omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, punkt 2 d, idet der er tale om et køretøj/en maskine, som man sidder på.

Bekendtgørelsens bilag 2 er en lempelse af bilag 1 for arbejde, der udføres af unge, der er fyldt 16 år. Boldopsamlere er ikke omfattet af bekendtgørelsens bilag 2.

Bekendtgørelsens bilag 2, der omfatter undtagelser til hovedreglen i bilag 1, kan efter Arbejdsmiljøklagenævnets opfattelse ikke udvides til også at omfatte boldopsamler af mærket Range Servant, idet konstruktionen af boldopsamleren efter beskrivelsen er forskellig fra en traktor.

De generelle regler tillader således ikke, at unge mellem 16 og 18 år betjener klubbens boldopsamler af mærket Range Servant.

Direktøren for Arbejdstilsynet kan give dispensation i forhold til de regler, der er beskrevet ovenfor, herunder maskinerne, der er nævnt i bilag 1 og bilag 2. En dispensation kan gives, når forholdene gør det rimeligt og fuldt forsvarligt. Det fremgår af bekendtgørelsens § 47.

Arbejdstilsynet vurderer, at maskinens farlighed ligger på niveau med en plæneklipper.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at der efter beskrivelsen af maskinen af mærket Range Servant, og de forhold og forudsætninger, som maskinen skal benyttes under, er ubetænkeligt at lade unge mellem 16 og år 18 år betjene maskinen på golfklubbens driving range.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at de unge, der skal betjene maskinen, vil have erhvervet traktorkørekort, at maskinen kan forsynes med sædekontakt, således at motoren stopper, når sædet ikke benyttes, at brændstof påfyldes af en person over 18 år, og at opsamleraggregatet ikke har mekanisk drevne dele, idet aggregatet ruller hen over terrænet på støttehjul, når det skubbes af ”traktoren”.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

§ 60, stk. 1 og stk. 3 samt § 77, stk. 1 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, og

§ 9, § 11, § 47 og bilag 1, pkt. 2, litra d samt bilag 2 i bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet samt oplysninger fra golfklubben indhentet den 19. juli 2007.

På klagenævnets vegne

Kopi til

Arbejdstilsynet, Postboks 1228, 0900 København C

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

1. Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005

Kapitel 10

Unge under 18 år

§ 60. Ved beskæftigelse af unge under 18 år skal der ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand samt til indvirkningen på skolegang eller anden uddannelse.

Stk. 2. Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved arbejde.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om unges beskæftigelse, herunder højere aldersgrænser end 15 år for beskæftigelse ved visse former for arbejde, med henblik på at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der kan fastsættes særlige regler for unge under uddannelse.

Stk. 4.

Stk. 5.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan tillige fastsætte regler om,

1) at unge, der er fyldt 13 år, kan have lettere arbejde inden for nærmere afgrænsede former for arbejde og under nærmere fastsatte betingelser og vilkår,

2) at forbudet i stk. 2 og § 61 kan fraviges for unge, der er fyldt 14 år, og som arbejder som led i en uddannelse, og

3) at forbudet i stk. 2 og §§ 61 og 62 kan fraviges, for så vidt angår unges optræden i forestillinger m.v. af kulturel eller kunstnerisk art, sportsarrangementer eller ved optagelse af film eller lignende, under nærmere fastsatte betingelser og vilkår, idet der dog, for så vidt angår unge, som er under 13 år, skal indhentes tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 7.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, bringes i orden straks eller inden en frist.

Stk. 2. ...

Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde

Kapitel 3

Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre

§ 9. Unge under 18 år må ikke beskæftiges ved de i §§ 11-16 nævnte former for arbejde, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.

§ 11. Unge må ikke beskæftiges med de tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser, der er angivet i bilag 1, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Unge må ikke beskæftiges med arbejde af tilsvarende farlighed, som nævnt i bilag 1.

Stk. 3. Unge, som er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må dog beskæftiges med de tekniske hjælpemidler og anlæg, der er angivet i bilag 2.

Stk. 4.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

Bemyndigelser og dispensationer m.v.

§ 47. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra kapitel 3 for bestemte fag og faglige områder, eller i enkelttilfælde, når forholdene gør det rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.


Bilag 1

Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som unge under 18 år ikke må arbejde med

1) Maskinelt drevne tekniske hjælpemidler

2) Traktorer, motorredskaber m.v.

a) Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring.

b) Traktorer, som er forsynet med spil, læsse- eller graveaggregater eller med speciel løfteanordning, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

c) Grave- og læssemaskiner, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

d) Motorredskaber, som man sidder på, fx industritruck, palleløftere, gaffelstablere, gaffeltruck, fejemaskiner, rengøringsmaskiner, jordfræsere, plæneklippere og sneslynger, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

e) Skovningsmaskiner, herunder kompostkværne og flishuggere samt høstmaskiner, som fx bugserende mejetærskere, finsnittere, grønthøstere og slåmaskiner.

f) Motorredskaber med bearbejdende dele, som føres af gående, som fx feje- og rengøringsmaskiner, jordfræsere, motorplæneklippere og sneslynger.

3) Maskinelt drevne løfteanordninger eller transportører

4) Arbejdsprocesser i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse og reparation

5) Vibrationsbelastende håndværktøj

6) Risiko for højspændingsstød

7) Udstyr til svejsning og flammebehandling

HREF="http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/B2005/0023905.htm#_SN501#_SN501" MACROBUTTON HtmlResAnchor 1) Det er dog tilladt unge at anvende de under pkt. 1, a) til d) nævnte tekniske hjælpemidler, der er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift og der ikke er andre farer ved maskinerne.


Bilag 2

Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må beskæftiges med.

1) Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere kan anvendes af unge, der har traktorkørekort.

2) Inden for landbrug og gartneri kan unge beskæftiges med nedenstående arbejde, eller med arbejde af tilsvarende mindre farlighed:

a) Traktorer med frontlæsser eller bagmonteret ballegaffel, hvis den unge har traktorkørekort.

b) Gaffelstablere, der ikke er selvkørende.

c) Maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og fejemaskiner.

d) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesmidler eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).

e) Roe/tør- og vådvaskere og roeskærere og -raspere.