Den fulde tekst
L 42
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler. (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler m.v., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 14/12 07 Tillæg A 1933
Lovf som fremsat 14/12 07 Tillæg A 1897
1.beh 17/1 08 FF 911
Betænkning 27/2 08 Tillæg B 42
2.beh 25/3 08 FF 2284
Lovf optrykt efter 2.beh 25/3 08
Tillægsbet 9/4 08 Tillæg B 492
3.beh 17/4 08 FF 3475
Lovf som vedt 17/4 08 Tillæg C 369
Lov nr 265 af 23. april 2008
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Lars Barfoed (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Der er flere formål med loven.
For det første at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om registreringsafgift af brugte biler og motorcykler er i overensstemmelse med EU-retten, og samtidig på en balanceret måde inddrage afgiftsberegningens mange fradrag for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger samt fradrag og tillæg vedrørende CO2-udledning.
For det andet at fastsætte en fast nedre grænse på 7.500 kr. for personbiler og 4.000 kr. for varebiler og motorcykler for det beløb, der fratrækkes i forbindelse med godtgørelse af registreringsafgift for brugte biler og motorcykler, der udføres her fra landet.
Ændringen skyldes, at de hidtidige regler skabte et incitament til at udnytte et hul i reglerne til udførsel af biler, der var tæt på at være skrotningsmodne, alene med henblik på skrotning i udlandet. Da der er tale om en ændring rettet mod lukning af et hul i reglerne, er ændringen i overensstemmelse med skattestoppet.
For det tredje at afgiftsfritage brintkøretøjer og forlænge den nuværende afgiftsfritagelse for elkøretøjer, der udløber med 2009. Fritagelserne gælder for brint- og elkøretøjer, der indregistreres inden 2013.
For det fjerde at lette administrationen af registreringsafgiftsloven. Det sker ved at udvide den gældende ordning med registrerede virksomheder fra kun at omfatte nye køretøjer til også at omfatte brugte køretøjer.
Samlet set vurderes loven af give mindre, administrative lettelser for såvel erhvervslivet som for det offentlige.
Udvidelsen af ordningen med registrerede virksomheder vurderes at indebære et provenutab for staten på omkring 60 mio. kr. i 2008, og derefter omkring 4 mio. kr. årligt. Afgiftsfritagelsen af brint- og elkøretøjer vurderes at give en provenutab på 3 mio. kr. årligt.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 114 stemmer.