Den fulde tekst
L 181
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Konvertible obligationer, leasingbiler, skattemæssig selskabskvalifikation m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 15/4 08 Tillæg A 6377
Lovf som fremsat 15/4 08 Tillæg A 6353
1.beh 13/5 08 FF 4664
Betænkning 9/6 08 Tillæg B 1445
2.beh 10/6 08 FF 6218
Lovf optrykt efter 2.beh 10/6 08
Tillægsbet 11/6 08 Tillæg B 1474
3.beh 12/6 08 FF 6404
Lovf som vedt 12/6 08 Tillæg C 1073
Lov nr 530 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Nick Hækkerup (S), Pia Adelsteen (DF), Jesper Petersen (SF), Lars Barfoed (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Loven har til formål at rette op på en række uhensigtsmæssigheder, som kan give anledning til et utilsigtet brug af skattereglerne.
Loven indeholder følgende elementer:
Indførelse af skattepligt ved selskabers afståelse af konvertible obligationer efter en ejertid på 3 år eller mere.
En bestemmelse om, at kommanditselskaber og andre skattemæssigt transparente enheder skal anses for selvstændige skattesubjekter og beskattes på samme måde som aktieselskaber, når kommanditselskabet anses for et selvstændigt skattesubjekt for flertallet af evt. udenlandske ejere, eller når flertallet af ejere er hjemmehørende i skattelylande.
En justering af koncerndefinitionen i ligningslovens § 5 G.
En ændring af virksomhedsskatteloven således, at der ved overførsel af en leaset bil fra virksomhedsordningen til den skattepligtige ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst for det sidste indkomstår, hvor bilen indgår i virksomhedsordningen, skal ske medregning af det beløb, hvormed leasingydelser ved overførslen overstiger forskellen mellem bilens handelsværdi ved indgåelsen af leasingaftalen og bilens handelsværdi ved overførslen.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 109 stemmer.