Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Ændring af reglerne om ophold på grundlag af beskæftigelse for statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 6. august 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, 2. pkt., ændres »opholdstilladelser« til: »registreringsbeviser og opholdskort«.

2. § 6 affattes således:

»§ 6. Efter ansøgning udstedes der registreringsbevis eller opholdskort til udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, stk. 4 og 5. Arbejdstagere, der er statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, og som ikke er omfattet af stk. 2 eller 3, skal endvidere have arbejdstilladelse, jf. § 9 a.

Stk. 2. En udlænding, der er statsborger i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum, der følger af § 2, stk. 1, hvis den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse hos en herværende arbejdsgiver, der har indgået en gældende dansk overenskomst, som vedrører det pågældende arbejde, og hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation.

Stk. 3. En udlænding, der er statsborger i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum, der følger af § 2, stk. 1, hvis den pågældende inden for et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene sædvanligvis alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt, har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse hos en herværende arbejdsgiver som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v. og arbejdsgiveren har indgået en gældende dansk overenskomst, hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation. Arbejdsgiveren skal over for statsforvaltningen afgive en erklæring på tro og love om, at ansættelsen sker på disse vilkår.

Stk. 4. Den herværende arbejdsgiver skal i de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, udstede skriftlig dokumentation for ansættelsesforholdet med oplysning om den overenskomst, der vedrører det pågældende arbejde. Dokumentationen skal udstedes til udlændingen senest på tidspunktet for ansættelsesforholdets påbegyndelse.«

3. I § 9, stk. 18, 3. pkt., ændres »eller i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 6-9 f« til: »eller i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f«.

4. § 9 a, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»For arbejdstagere, der er statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, finder 1. pkt. alene anvendelse, hvis de pågældende ikke er omfattet af stk. 5 eller 6.«

5. § 9 a, stk. 5-19, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Der kan udstedes arbejdstilladelse til en udlænding, der er statsborger i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, hvis kravene i § 6, stk. 2, ikke er opfyldt og den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse hos en herværende arbejdsgiver, der ikke har indgået en gældende dansk overenskomst, der vedrører det pågældende arbejde, og hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation. Beskæftigelsen skal være mindst 30 timer om ugen og ske på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Stk. 6. Der kan udstedes arbejdstilladelse til en udlænding, der er statsborger i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, hvis kravene i § 6, stk. 3, ikke er opfyldt og den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v. hos en herværende arbejdsgiver, der ikke har indgået en gældende dansk overenskomst, hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation. Beskæftigelsen skal være mindst 30 timer om ugen og være inden for et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene sædvanligvis alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt.

Stk. 7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse, hvis den pågældende udlænding har haft uafbrudt tilknytning til det danske arbejdsmarked i de seneste 12 måneder. I sådanne tilfælde finder EU-reglerne, jf. § 2, stk. 4, anvendelse.

Stk. 8. Arbejdstilladelse efter stk. 5 og 6 skal betinges af, at den herværende arbejdsgiver er registreret hos told- og skatteforvaltningen som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven. Udlændingeservice kan indhente oplysning herom fra told- og skatteforvaltningen. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

Stk. 9. Arbejdstilladelse efter stk. 5 skal betinges af, at den indgåede ansættelsesaftale eller det fremsatte ansættelsestilbud indeholder de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 2, i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Stk. 10. Arbejdstilladelse efter stk. 5 og 6 kan ikke gives, hvis den herværende arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade. Dette gælder dog ikke, hvis konflikten er kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig.

Stk. 11. I sager vedrørende arbejdstilladelse efter stk. 5 afgiver den herværende arbejdsgiver over for Udlændingeservice erklæring om, hvorvidt løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige, og om, hvorvidt de oplysninger, der er nævnt i stk. 9, er indeholdt i ansættelsesaftalen eller -tilbuddet.

Stk. 12. Det regionale beskæftigelsesråd afgiver efter anmodning fra Udlændingeservice en udtalelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1, 2, 5, 6 eller 9 er opfyldt. Udtalelsen kan indhentes i elektronisk form.

Stk. 13. Udlændingeservice videregiver uden udlændingens samtykke oplysning om udstedelse af arbejdstilladelse efter stk. 5 og 6 til det regionale beskæftigelsesråd. Udlændingeservice kan i den forbindelse, herunder i elektronisk form, videregive følgende oplysninger:

1) Lønmodtagerens navn.

2) Arbejdsgiverens navn og adresse og arbejdsstedets beliggenhed.

3) Lønmodtagerens arbejdsfunktioner, titel, rang, stilling og jobkategori.

4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og dets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

5) Den normale daglige og ugentlige arbejdstid.

Stk. 14. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om, at statsborgere fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn har ret til ophold og arbejde i tiden, indtil Udlændingeservice har truffet afgørelse om, hvorvidt udlændingen kan meddeles arbejdstilladelse efter stk. 5 eller 6. Det er et krav, at Udlændingeservice har godkendt, at den herværende arbejdsgiver ansætter statsborgere fra disse lande efter en anmeldelse af ansættelsesforholdet til Udlændingeservice.«

Stk. 20 bliver herefter stk. 15.

6. I § 10 ændres »opholdstilladelse efter §§ 6-9 f« to steder til: »registreringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller opholdstilladelse efter §§ 7-9 f«.

7. I § 14, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »Ungarn«: », der ikke opfylder betingelserne i § 6, jf. § 9 a, stk. 5 og 6«.

8. I § 19, stk. 6, ændres »opholdstilladelse« til: »registreringsbevis eller opholdskort«.

9. I § 28, stk. 1 og 3 , indsættes efter »En udlænding, der ikke har opholdstilladelse«: »eller har fået udstedt registreringsbevis eller opholdskort, jf. § 6,«.

10. I § 33, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »beslutning om inddragelse af en opholdstilladelse,«: »afslag på en ansøgning om udstedelse af et registreringsbevis eller opholdskort, beslutning om inddragelse af et registreringsbevis eller opholdskort,«.

11. I § 33, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »har haft opholdstilladelse«: », registreringsbevis eller opholdskort«.

12. I § 40, stk. 6, indsættes efter »opnår en opholdstilladelse«: », et registreringsbevis eller et opholdskort, jf. § 6,«.

13. I § 44 a, stk. 1, nr. 1, ændres »opholdstilladelse efter §§ 6-9 f« til: »registreringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller opholdstilladelse efter §§ 7-9 f«.

14. I § 44 a, stk. 4, ændres »en opholdstilladelse efter §§ 6-9 f« til: »et registreringsbevis eller opholdskort efter § 6 eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f«.

15. I § 46 c ændres »opholdstilladelser efter § 6 eller § 9, stk. 1, nr. 3« til: »registreringsbeviser og opholdskort efter § 6 eller opholdstilladelser efter § 9, stk. 1, nr. 3«.

16. § 59, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Overtrædelse af § 6, stk. 4, straffes med bøde.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2008.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 23. april 2008

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech