Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler m.v., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1537 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 5, stk. 1, 2, 8 og 9« til: »§ 5, stk. 1, 2 og 8«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 13, ændres »2009,« til: »2012,«.

3. I § 2, stk. 1, nr. 19, ændres »adgang.« til: »adgang, og«.

4. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 20:

»20) brintdrevet motorkøretøj, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2012.«

5. I § 3 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 19, stk. 2« til: »§ 20, stk. 1«.

6. § 4 og § 5 affattes således:

»§ 4. Afgiften beregnes for nye køretøjer og køretøjer, der har mistet deres identitet, af køretøjets afgiftspligtige værdi med følgende satser:

1) Motorcykler: 105 pct. af 7.201-20.300 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer, jf. dog §§ 5, 5 a og 6: 105 pct. af 64.500 kr. og 180 pct. af resten.

Stk. 2. For benzindrevne personbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof.

Stk. 3. For benzindrevne personbiler forhøjes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler forhøjes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.

Stk. 4. Brændstofforbrug efter stk. 2 og 3 opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

Stk. 5. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der er forsynet med kun én sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.

Stk. 6. For nye personbiler skal afgiften efter nedsættelserne i stk. 2 og § 8, stk. 7, mindst udgøre 20.000 kr.

Stk. 7. Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Beløb i stk.1-3, 5 og 6, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

Stk. 8. Et brugt køretøjs alder regnes fra første registrering. Hvis et brugt køretøj ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, eller hvis første registreringstidspunkt eller ibrugtagningstidspunkt ikke kan fastslås, regnes køretøjets første registreringstidspunkt eller ibrugtagning fra køretøjets fremstillingstidspunkt.

Stk. 9. Beløbsgrænserne i stk. 1 reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 2003.«

Stk. 10. For brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år, jf. stk. 8, kan afgiften fastsættes til den afgift, der ville have været gældende ved bilens eller motorcyklens afgiftsberigtigelse som ny, jf. § 9, stk. 2, med fradrag af 1 pct. pr. 1.000 km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Fradraget kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder. For biler og motorcykler, der her eller i udlandet har været anvendt til formål omfattet af § 2, stk. 1, eller anvendt under omstændigheder, der hverken her eller i udlandet medfører registreringspligt, fradrages yderligere 5.000 kr., hvis bilen eller motorcyklen har været registreret eller taget i anvendelse i mindst 2 måneder og kørt mindst 5.000 km. Køretøjets alder regnes fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, jf. stk. 8. Er der ikke anmeldt en pris for køretøjet efter § 9, stk. 1, fastsættes den afgiftspligtige værdi til den værdi, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 11. For hver kalendermåned fastsættes en korrektion af de afgiftssatser, der er fastsat i stk. 1, nr. 2. Kalendermånedens korrektion beregnes på grundlag af afvigelsen mellem prisudviklingen for personbiler og prisudviklingen under ét. Prisudviklingen måles ved det indeks for nettopriser, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Prisudviklingen for personbiler måles i procent ved ændringen i nettoprisindekset for personbiler måned for måned. Prisudviklingen under ét måles som den gennemsnitlige procentvise ændring måned for måned i det samlede nettoprisindeks de seneste 12 måneder. Prisafvigelsen beregnes herefter som forskellen mellem prisudviklingen for personbiler og prisudviklingen under ét. Den samlede prisafvigelse er summen af prisafvigelserne siden marts 2003 og beregnes med to decimaler. Korrektionen udgør det dobbelte af den samlede prisafvigelse 2 måneder tidligere. Positiv korrektion fradrages i afgiftssatserne. Der bortses fra negativ korrektion.

Stk. 12. Korrektioner af afgiftssatserne beregnet efter stk. 11 har for personbiler, der afgiftsberigtiges i den kalendermåned, for hvilken korrektionen er beregnet.

§ 5. For nye biler og for biler, der har mistet deres identitet, udgør afgiften 0 kr. af de første 13.800 kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten, hvis

1) bilen har en tilladt totalvægt ikke over 4 t og

2) bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.

Stk. 2. For nye biler som nævnt i stk. 1 med tilladt totalvægt over 2,5 t, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side, udgør afgiften 0 kr. af de første 34.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 pct. af resten. For biler som nævnt i 1. pkt. med en tilladt totalvægt over 3 t kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.

Stk. 3. Biler som nævnt i stk. 1 og 2 må ikke benyttes til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Det er endvidere tilladt at befordre personer uden for førerrummet, hvis der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse.

Stk. 4. For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften efter stk. 1 med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne varebiler nedsættes afgiften efter stk. 1 med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof.

Stk. 5. For benzindrevne varebiler forhøjes afgiften efter stk. 1 med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne varebiler forhøjes afgiften efter stk. 1 med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.

Stk. 6. Brændstofforbrug efter stk. 4 og 5 opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

Stk. 7. Den afgiftspligtige værdi efter stk. 1 forhøjes med 7.450 kr. for nye biler, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye biler, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

Stk. 8. Afgiften for brugte biler beregnes på samme måde som afgiften for nye biler. Beløbene i stk. 1, 2, 4, 5 og 7, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdele, som bilens værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende biler, der er afgiftsberigtiget som nye.

Stk. 9. Hvis en brugt bil ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, eller hvis første registreringstidspunkt eller ibrugtagningstidspunkt ikke kan fastslås, regnes bilens første registrering eller ibrugtagning fra dens fremstillingstidspunkt.

Stk. 10. For biler mellem 2,5 og 4 t tilladt totalvægt, som er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, herunder tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne og lign., og anvendes hertil, finder stk. 1-9 tilsvarende anvendelse.

Stk. 11. En bil, som er berigtiget med afgift efter stk. 1-10, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. For biler, der er omhandlet af stk. 1, nedsættes afgiften dog med 50 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr., og for biler, der er omhandlet af stk. 2, nedsættes afgiften med 30 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi, der overstiger 30.000 kr. For biler over 3 t kan nedsættelsen dog højst udgøre 50.000 kr. For biler, som er berigtiget med halv afgift efter tidligere lovgivning, nedsættes afgiften med 40 pct.

Stk. 12. Beløbene i stk. 1 reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Procenten beregnes med én decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 2003.«

7. § 7 b, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Godtgørelsesbeløbet fastsættes i medfør af § 10 således:

1) For motorcykler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 1, eller § 4, stk. 7, som afgiften efter § 4, stk. 7.

2) For personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, eller § 4, stk. 7, som afgiften efter § 4, stk. 7.

3) For varebiler afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1, 2 eller 8, som afgiften efter § 5, stk. 8.

4) For autocampere og busser afgiftsberigtiget efter § 5 a, stk. 1 og 2, som afgiften efter § 5 a, stk. 1 og 2.

5) For hyrevogne og sygetransportkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 6, stk. 1, som afgiften efter § 6, stk. 1.

Stk. 3. I de godtgørelsesbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet, dog mindst 7.500 kr. for personbiler og 4.000 kr. for motorcykler og varebiler.«

8. I § 7 b, stk. 5, ændres »15 pct.« til: »15 pct., dog mindst 7.500 kr. for personbiler og 4.000 kr. for varebiler og motorcykler.«

9. I § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 10,« til: »§ 4, stk. 8,«.

10. §§ 14-20 affattes således:

»§ 14. En virksomhed kan registreres hos told- og skatteforvaltningen, jf. § 15, med den virkning, at virksomheden kan

1) angive afgiften af et køretøj,

2) angive godtgørelsen af afgift af et køretøj ved eksport af køretøjet, jf. § 7 b, og

3) periodevis betale afgiften af køretøjer, som virksomheden har angivet afgiften af.

Stk. 2. Med henblik på administration af §§ 15-18 kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, fastsætte nærmere regler om:

1) Fremgangsmåden ved registrering af virksomheder.

2) Hvilke kategorier af køretøjer ordningen omfatter.

3) Hvilke typer af oplysninger der skal gives om et køretøj.

4) Hvornår og hvordan angivelser skal indgives til told- og skatteforvaltningen, herunder om angivelsen skal gives elektronisk.

5) Hvem der for en registreret virksomhed kan angive afgiften af et køretøj.

§ 15. En virksomhed, der opfylder følgende betingelser, kan registreres:

1) Virksomheden skal være hjemmehørende her i landet.

2) Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med motorkøretøjer eller påhængsvogne eller sættevogne til motorkøretøjer eller erhvervsmæssigt udleje sådanne køretøjer.

3) Virksomheden må ikke have gæld til staten.

4) Virksomheden må ikke være i betalingsstandsning eller under konkurs eller likvidation.

5) Virksomheden skal stille sikkerhed på mindst 200.000 kr. for betaling af afgifter efter denne lov, herunder tilbagebetaling af for meget udbetalt godtgørelse, samt renter og gebyrer vedrørende disse afgifter og godtgørelser.

Stk. 2. En registrering bringes til ophør, hvis virksomheden ophører med at opfylde en af betingelserne i stk. 1 eller undlader at fremstille et køretøj efter § 18. Registreringen ophører i så fald fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen meddeler virksomheden, at registreringen er ophørt.

Stk. 3. En virksomhed kan ikke registreres eller en registrering bringes til ophør, hvis virksomheden, herunder virksomhedens ejer ved en personligt drevet virksomhed, har udvist en sådan adfærd, at det er nærliggende at antage, at virksomheden ikke vil overholde registreringsordningen.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen udsteder et bevis for registreringen til virksomheden.

§ 16. En registreret virksomhed skal til told- og skatteforvaltningen angive afgiften af de køretøjer, som virksomheden anmelder til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer mod forevisning af bevis for virksomhedens registrering, jf. § 15, stk. 4.

Stk. 2. En registreret virksomhed kan til told- og skatteforvaltningen angive godtgørelsen efter § 7 b af afgift af et køretøj.

Stk. 3. En angivelse skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til kontrol af den angivne afgift eller godtgørelse.

§ 17. En registreret virksomhed hæfter for afgiften af de køretøjer, virksomheden angiver afgiften af efter § 16.

Stk. 2. Afgiften betales for en afregningsperiode efter reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven).

Stk. 3. Afgiften af et køretøj henføres til den afregningsperiode, hvor køretøjet anmeldes til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer.

§ 18. Told- og skatteforvaltningen kan inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af en angivelse efter § 16 begære køretøjet fremstillet for forvaltningen.

Stk. 2. En begæring er afsendt rettidigt, hvis forvaltningen har afsendt begæringen inden fristens udløb til den adresse, som den registrerede virksomhed har oplyst som led i registreringen.

Stk. 3. Fristen gælder ikke, hvis der i angivelsen er meddelt urigtige eller mangelfulde oplysninger om køretøjet.

Afregning af afgift fra ikkeregistrerede virksomheder m.v.

§ 19. Afgiften skal være betalt, før køretøjet anmeldes til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, herunder anmeldes til registrering af ejerskifte, eller inden køretøjet tages i brug efter reparation eller ombygning. Dette gælder dog ikke i tilfælde som nævnt i § 17 eller tilfælde, hvor der er givet tilladelse til, at afgiften betales løbende.

§ 20. For betaling af afgiften hæfter ejeren eller den, i hvis navn køretøjet er registreret. Dette gælder dog ikke i tilfælde som nævnt i § 3 a, stk. 4.

Stk. 2. Hvis køretøjet i strid med færdselsloven ikke er registreret, påhviler afgiften den, der har pligt til at lade køretøjet registrere.

Stk. 3. Er et køretøj repareret eller ombygget på en sådan måde, at køretøjet i afgiftsmæssig henseende ikke er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, således at køretøjet skal afgiftsberigtiges på ny, og er køretøjet blevet registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer med en ny ejer, kan krav om betaling af afgiften tillige gøres gældende mod reparatøren.

Stk. 4. Er et køretøj, der er indført brugt her til landet, blevet registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer, uden at afgiften er betalt, kan krav om betaling af afgiften tillige gøres gældende mod den, der med henblik på køretøjets første registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer har afsat køretøjet til den, i hvis navn køretøjet er registreret første gang i dette register efter indførelsen.«

11. Før § 21 indsættes som ny overskrift:

»Regnskabskrav«

12. § 21, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Der skal udfærdiges skriftlig kontrakt ved en registreret virksomheds salg af et køretøj.«

13. I § 22, stk. 1, indsættes efter »køretøjets registrering«: », jf. dog stk. 2«.

14. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et køretøj, der anmeldes eller foranlediges anmeldt til registrering af en virksomhed, der er registreret efter § 14, kan dog registreres, mod at virksomheden for registreringsmyndigheden fremlægger erklæring om køretøjets afgiftsberigtigelse og bevis for virksomhedens registrering.«

15. I § 23, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 1-9 og 13« til: »§ 5«.

16. I § 27, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 16, stk. 1 og 3, § 19, stk. 1« til: »§ 16, § 17, stk. 3, § 19«.

17. I § 27, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 5, stk. 1-13 og 15« til: »§ 5«.

18. I § 29 a, stk. 2, ændres »§ 7 b, stk. 2, nr. 4« til: »§ 7 b, stk. 2, nr. 3«.

19. § 30 ophæves.

§ 2

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1583 af 20. december 2006 og senest ved § 2 i lov nr. 1537 af 19. december 2007, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgiftspligten efter stk. 1 omfatter ikke køretøjer, der er afgiftspligtige efter lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, samt indtil den 31. december 2012 køretøjer, der alene anvender el eller brint som drivmiddel.«

§ 3

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 12. marts 2007, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indtil den 31. december 2012 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender el eller brint som drivmiddel.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 27. april 2008.

Stk. 2. For køretøjer, der efter den 24. april 2007 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens § 4 og § 5 om afgift af køretøjer med en alder over 1 år, kan der efter ansøgning foretages omberegning af registreringsafgiften efter registreringsafgiftsloven som affattet ved denne lov. Ansøgning om omberegning skal være modtaget hos told- og skatteforvaltningen inden den 30. april 2008. Er det omberegnede beløb lavere end det opkrævede beløb, udbetales forskellen.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. april 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen