Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet

(Adgang til kortnumre og bestemmelser om it- og teleberedskabet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 26, nr. 2, affattes således:

»2) En fælles telefonlinje til offentlige myndigheder.«

2. I § 86, stk. 1, ændres »telekommunikation« til: »elektronisk kommunikation«.

3. I § 86 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om, at ejere af elektroniske kommunikationsnet, der anvendes til formidling af offentlige elektroniske kommunikationstjenester, uden omkostninger for staten skal

1) udarbejde beredskabsplaner baseret på en dokumenteret risikostyringsproces,

2) sikre beskyttelse af kritisk elektronisk infrastruktur og

3) planlægge og deltage i øvelsesaktivitet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. I § 86, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

5. I § 86 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. IT- og Telestyrelsen koordinerer og prioriterer beredskabsmyndighedernes behov for samfundsvigtig elektronisk kommunikation. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler herom.«

6. Efter § 86 indsættes:

»§ 86 a. IT- og Telestyrelsen sikkerhedsgodkender medarbejdere hos eller repræsentanter for udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, når hensynet til beskyttelse af elektronisk infrastruktur og informationer i relation til planlægning og varetagelse af beredskabet på it- og teleområdet taler herfor.

Stk. 2. Ejere af elektroniske kommunikationsnet, der anvendes til formidling af offentlige elektroniske kommunikationstjenester, skal sikre, at medarbejdere hos eller repræsentanter for ejerne, der varetager kontakten til IT- og Telestyrelsen i relation til beredskabet på it- og teleområdet, sikkerhedsgodkendes af IT- og Telestyrelsen til at håndtere klassificerede informa­tio­ner.

Stk. 3. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller ejere af elektroniske kommunikationsnet omfattet af stk. 1 eller 2, hvis medarbejdere eller repræsentanter for disse sikkerhedsgodkendes, skal sikre overholdelse af IT- og Telestyrelsens angivelser vedrørende sikkerhedsforskrifter om behandling, opbevaring eller destruktion af klassificerede informationer.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en sikkerhedsgodkendelse, når betingelserne for sikkerhedsgodkendelse ikke længere er til stede.

Stk. 5. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller ejere af elektroniske kommunikationsnet omfattet af stk. 1 eller 2, skal uden ophold underrette IT- og Telestyrelsen, når sikkerhedsgodkendte personer ikke længere varetager de opgaver for udbyderen, som var årsag til sikkerhedsgodkendelsen.«

7. § 87 affattes således:

»§ 87. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af regler fastsat i medfør af §§ 85 og 86. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om udførelse af tilsynet, herunder om oplysningspligt og pligt til indsendelse af materiale til brug for tilsynet.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan pålægge udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester og ejere af elektroniske kommunika­tions­net, som er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, at meddele IT- og Telestyrelsen alle oplysninger, der skønnes nødvendige i forbindelse med administrationen af bestemmelserne i dette afsnit samt regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan meddele påbud til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og ejere af elektroniske kommunikationsnet, som er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, om overholdelse af § 86 a, stk. 2, 3 og 5, regler fastsat i medfør af stk. 1 og §§ 85 og 86. Påbud om overholdelse af regler fastsat i medfør af § 86, stk. 2, kan omfatte anvisning om konkrete sikringstiltag.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens afgørelser truffet på grundlag af regler fastsat i medfør af § 86 og i medfør af § 86 a, stk. 1 og 4, kan påklages til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.«

8. I § 101, stk. 1, nr. 12, ændres »samt« til: »,«.

9. I § 101, stk. 1, indsættes efter nr. 12 som nyt nummer:

»13) IT- og Telestyrelsens afgørelser truffet i medfør af regler fastsat i henhold til § 111 a og«

Nr. 13 bliver herefter nr. 14.

10. I § 101, stk. 1, nr. 13, der bliver nr. 14, ændres: »nr. 1-12.« til: »nr. 1-13.«

11. I § 107, stk. 1, ændres »stk. 4« til: »stk. 2.«

12. I § 112, nr. 1, ændres »eller § 64,« til: »§ 64 eller § 86 a, stk. 2, 3 og 5,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2008

MARGRETHE R.

/ Helge Sander