Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 23. april 2008 uden for tillægsbetænkningen

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union

(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

[af udenrigsministeren (Per Stig Møller)]

Til § 1

Af Morten Messerschmidt (DF) og Martin Henriksen (DF):

1) I stk. 1 indsættes efter »kan«: », såfremt Danmark indrømmes en protokol, der sikrer den danske aftale- og konfliktret,«.

[Sikring af den danske aftale- og konfliktret]

Bemærkninger

 Til nr. 1

Ændringsforslaget har til formål at sikre, at den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet beskyttes mod indgreb fra EF-Domstolen ved, at der knyttes en særlig protokol herom til Lissabontraktaten.

Protokoller er almindeligt kendt som fortolkningsbidrag og undtagelser fra EU’s hovedtraktater. Således er det danske sommerhusforbehold og de øvrige fire danske forbehold formuleret i selvstændige protokoller, der, jf. TEF art. 311, udgør en integrerende del af traktaten og dermed har egentlig juridisk retskraft. Det samme gør sig gældende med de forbehold, som Storbritannien og Polen har taget over for Charteret om Grundlæggende Rettigheder, der med Lissabontraktaten gøres juridisk bindende.

I den nye europapolitiske aftale, som er indgået af de EU-positive partier i Folketinget (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance), lægger disse partier vægt på, »at det som hidtil overlades til medlemsstaterne selv at vælge form og midler for gennemførelsen, og at det danske aftalesystem på arbejdsmarkedet fastholdes. I den forbindelse lægger partierne stor vægt på at fastholde retten til at foretage kollektive kampskridt, der er en vigtig del af den danske arbejdsmarkedsmodel. Partierne vil derfor vende sig mod EU-tiltag, der er i modstrid med konfliktretten.«

Alene med en protokol kan det ønske, som partierne bag den nye europapolitiske aftale har, imødekommes. Da stillerne af ændringsforslaget fra start har erklæret sig enige i nødvendigheden af at beskytte den danske og de nordiske arbejdsmarkedsmodeller, foreslås det, at indholdet af den nye europapolitiske aftale løftes op på et niveau, hvor det nødvendigvis må tages alvorligt af EU’s institutioner, således at angreb som de to EF-domme undgås i fremtiden.