Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

En selvstændig erhvervsdrivende havde ikke ret til dagpenge med mindstesatsen, da hun ikke havde drevet virksomheden i væsentligt omfang i de sidste tre år forud for ledigheden

Resumé

Et medlem, der siden marts 2003 havde drevet en grillbar som hovedbeskæftigelse, meldte sig ledig i januar 2006.

Medlemmet havde drevet grillbaren som en sæsonvirksomhed fra 1. marts til 31. oktober. Herudover havde medlemmet brugt i alt ca. fem uger om året i forbindelse med sæsonens begyndelse og afslutning.

Ankenævnet fandt ikke, at medlemmet kunne anses for at have drevet virksomheden i væsentligt omfang i hele året.

Ankenævnet traf derfor afgørelse om, at medlemmet ikke havde ret til dagpenge med den særlige mindstesats for selvstændige erhvervsdrivende, da medlemmet hverken havde drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i de seneste tre år forud for ledigheden eller i de seneste tre hele regnskabsår.

Arbejdsmarkedets Ankenævn har behandlet Deres klage over Arbejdsdirektoratets afgørelse af 4. juli 2006 om at De ikke har ret til dagpenge med mindstesatsen på møde den 18. oktober 2007.

Ankenævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De havde ikke ret til dagpenge med mindstesatsen, da De meldte Dem ledig i januar 2006.

Ankenævnet tiltræder således Arbejdsdirektoratets afgørelse af den 4. juli 2006.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund:

at De på erklæring til brug ved ledighed efter endeligt ophør som selvstændig, som De udfyldte den 30. januar 2006, meldte Dem ledig efter ophør med driften af den selvstændige virksomhed X

at De har ejet X siden 1990´erne,

at De efter at have bortforpagtet X i en periode overtog driften af virksomheden i 2003

at Deres første arbejdsdag i virksomheden efter bortforpagtningen var den 15. marts 2003, og at De åbnede den 2. april 2003

at der var tale om en sæsonvirksomhed som var åben i perioden 1. marts - 30. oktober

at Deres sidste arbejdsdag i virksomheden var den 8. september 2005, og at De var sygemeldt indtil den 20. februar 2006.

Det er en forudsætning for at få udbetalt dagpenge med mindstesatsen (der svarer til 82% af højeste dagpenge), at medlemmet enten i de seneste tre år forud for ledighedens indtræden har været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse og i samme periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller har været i fuld beskæftigelse som lønmodtager eller udelukkende har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i de tre seneste, hele regnskabsår og samtidig har været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse.

Ved væsentligt omfang forstås, at beskæftigelsen i virksomheden har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen.

Ankenævnet finder ikke, at De opfylder betingelsen om at have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i de seneste tre år forud for ledighedens eller i de tre seneste, hele regnskabsår.

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at De har drevet selvstændig virksomhed med en sæsonvirksomhed, som var åben i perioden 1. marts - 31. oktober, dog først fra den 2. april i 2003, og at De for så vidt angår i hvert fald en del af de fire måneder om året, hvor virksomheden har været lukket, ikke kan anses for at have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Ankenævnet er således opmærksom på Deres oplysninger om, at De har brugt mindst tre uger i forbindelse med sæsonåbningen og to uger i forbindelse med sæsonlukningen samt at De løbende har brugt tid til vedligeholdelse af bygningen.

Ankenævnet finder imidlertid ikke, at dette er tilstrækkeligt til, at De kan anses for at have drevet virksomheden i væsentligt omfang i hele året.

Ankenævnet bemærker i øvrigt, at der ved opgørelse af arbejdstiden for et medlem, der har drevet selvstændig virksomhed, anvendes et timetal, der svarer til den almindeligt gældende, fulde arbejdstid inden for det offentlige område, det vil sige 37 timer om ugen.

Der er således ikke mulighed for at medregne et højere timetal, selvom Deres beskæftigelse i virksomheden i sæsonen efter det oplyste har været væsentligt højere end 37 timer om ugen.

For så vidt angår det anførte om, at De ikke fik at vide, at der var et krav om væsentligt omfang, da De meldte Dem ind i a-kassen 1983, bemærker ankenævnet, at bestemmelserne om mindstesats for selvstændige erhvervsdrivende først blev indført pr. 1. juli 1989.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til:

§ 51, stk. 4 og § 53, stk. 1 litra a) og stk. 8 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005

§ 4, stk. 1, 2. pkt. og § 5, stk. 1 og stk. 2 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 175 af 20. marts 1998 om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende, som ændret ved bekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2001 om ændring af bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende (om mindstesats)

§ 5 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 504 af 16. juni 2003 om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra Arbejdsdirektoratet, samt Deres oplysninger i breve af 18. oktober 2006 og 28. september 2007 med bilag.

………

Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005:

Beregning af dagpenge m.v.

§ 51. Dagpenge kan til det enkelte medlem højst udbetales med et beløb, der udgør 90 pct. af medlemmets hidtidige arbejdsfortjeneste, jf. dog stk. 4. I arbejdsfortjenesten indgår ikke arbejdsmarkedsbidrag i henhold til lov om en arbejdsmarkedsfond. Ved ændring af arbejdsmarkedsbidragets størrelse reguleres det enkelte medlems hidtidige arbejdsfortjeneste svarende til ændringen i arbejdsmarkedsbidraget. Arbejdsfortjenesten har dog ingen betydning for dagpengenes størrelse, hvis arbejdet, hvorfra fortjenesten hidrører, afsluttes mindre end 1 år efter afslutningen af et tidligere arbejde, der har ligget til grund for en dagpengeberegning. Ved ændring i dagpengenes højeste beløb, jf. § 47, reguleres den hidtidige arbejdsfortjeneste for det enkelte medlem med en procentsats svarende til ændringen. De regulerede dagpenge kan ikke overstige det højeste dagpengebeløb. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler for fremgangsmåden ved beregningen af arbejdsfortjenesten.

………

Stk. 4. Til et medlem, der i de seneste 3 år umiddelbart før ledighedens indtræden har været fuldtidsforsikret og været i fuld beskæftigelse som lønmodtager eller har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, udbetales dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter § 47. Hvis medlemmet dokumenterer, at dagpenge beregnet efter stk. 1 udgør et højere beløb, er medlemmet dog berettiget til dette. Et medlem, der har fået udbetalt dagpenge efter 1. pkt., kan tidligst få beregnet dagpenge efter stk. 1, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter nærmere regler efter forhandling med Beskæftigelsesrådet.

……...

Ret til dagpenge og aktiveringsydelse

§ 53. ………

Stk. 2. Retten til at opnå dagpenge i de i § 55, stk. 1 og 3, nævnte perioder er endvidere betinget af, at et fuldtidsforsikret medlem har haft beskæftigelse som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år, eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang,

………

Stk. 8. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte nærmere regler om anvendelsen af stk. 2-4, 6 og 7, herunder regler om, at timer, for hvilke der er udbetalt løn, kan indgå i beregningen af beskæftigelseskravet.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 175 af 20. marts 1998 om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende som ændret ved bekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2001 om ændring af bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende (om mindstesats):

Virksomhedsudøvelse i mindst 3 sammenhængende, hele regnskabsår

§ 4. For et medlem, der har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, jf. dog stk. 2, i mindst 3 sammenhængende, hele regnskabsår umiddelbart før ledigheden uden at have modtaget iværksætterydelse, igangsætningsydelse eller etableringsydelse, beregnes årsindtægten som gennemsnittet af indtægten i de 2 bedste, hele regnskabsår, der er afsluttet inden for de seneste 5 år. En virksomheds 1. hele regnskabsår kan være på mere eller mindre end 12 måneder. Et senere regnskabsår kan ved omlægning af regnskabsperioden være på mindre end 12 måneder. Et regnskabsår skal dog altid være på mindst 26 uger. Det sidste regnskabsår skal altid være på 12 hele måneder.

Mindstesatsen

§ 5. Til et medlem, der i de seneste 3 år forud for ledighedens indtræden har været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse og i samme periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller har været i fuld beskæftigelse som lønmodtager, udbetales dagpenge med mindst 82 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens § 47. Hvis medlemmet inden et halvt år efter ledighedens indtræden dokumenterer, at en beregnet dagpengesats som selvstændig erhvervsdrivende er højere, har medlemmet ret til denne sats.

Stk. 2. Et medlem, der vælger at få dagpenge efter stk. 1, skal i de sidste 3 år have udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller have arbejdet som lønmodtager på fuld tid, jf. dog stk. 3 og 4. Den selvstændige virksomhed skal være udøvet i væsentligt omfang i en sammenhængende periode på mindst 13 uger. Et medlem kan også opfylde kravet i stk. 1 ved udelukkende at udøve selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i de 3 seneste, hele regnskabsår og samtidig have været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse. Kravet om fuld beskæftigelse som lønmodtager er opfyldt ved ustøttet beskæftigelse svarende til mindst 30 løntimer i gennemsnit pr. uge.

Stk. 3. Et medlem opfylder ikke kravet i stk. 1, hvis der uden for en periode med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang er udbetalt ydelser fra a-kassen i 3-års perioden. Undtaget herfra er udbetaling af:

1) Dagpenge under ferie.

2) Dagpenge på ledige dage fra lønmodtagerarbejde i forbindelse med virksomhedslukning på grund af ferie.

3) Dagpenge i op til en uge i forbindelse med ledighed imellem to ansættelsesforhold eller efter ophør fra selvstændig virksomhed.

4) Godtgørelse efter den før 1. januar 2001 gældende lov om arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-godtgørelse), godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse), orlovsydelse til uddannelse efter den før 1. januar 2001 gældende lov om orlov og/eller voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-støtte) i op til 4 uger.

Stk. 4. Et medlem anses endvidere ikke for at have været i fuld beskæftigelse, hvis medlemmetuden for en periode med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang og uden for et ansættelsesforhold i den i stk. 1 omhandlede periode har modtaget offentlig forsørgelse efter anden lovgivning.

Stk. 5. Fravær på grund af sygdom, barsel eller uddannelse i en periode som selvstændig erhvervsdrivende er ikke til hinder for at få dagpenge efter stk. 1. Det er en betingelse, at perioderne med fravær sammenlagt ikke er mere end 26 uger inden for de sidste 3 år. Har medlemmet én gang inden for de sidste 3 år opfyldt betingelserne for ret til mindstesatsen, bevares retten dertil uanset fravær på grund af barsel.

Stk. 6. Har medlemmet fået beregnet en dagpengesats og fået udbetalt ydelser på grundlag heraf, kan medlemmet ikke senere vælge at få dagpenge med mindstesatsen.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 504 af 16. juni 2003 om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode:

Selvstændig virksomhed

§ 5. Selvstændig virksomhed medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, hvis medlemmet godtgør at have udøvet virksomheden i væsentligt omfang. Ved væsentligt omfang forstås, at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge.

………