Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. april 2008

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

(Diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen m.v.)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 5. december 2007 og var til 1. behandling den 8. januar 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Udvalget afgav betænkning den 26. marts 2008. Lovforslaget var til 2. behandling den 17. april 2008. Ved 2. behandling blev lovforslaget delt i 3 lovforslag: nr. L 31 B, L 31 C og L 31 D. Lovforslagene blev henvist til fornyet behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget ønsker at gøre opmærksom på, at udvalgets behandling af lovforslaget har vist, at det ikke indeholder tilstrækkelige regler til at undgå utilsigtet udnyttelse af reglerne. Imidlertid er reglerne så komplicerede, at dette ikke kan rettes op ved, at der stilles ændringsforslag.

S, SF og EL vil i stedet opfordre skatteministeren til yderligere at gennemarbejde de foreslåede regler og herefter fremsætte de fornødne lovforslag.

S, SF og EL vil specielt pege på følgende områder:

1) Afskaffelse af muligheden for at genplacere ejendomsavance fra ikkeskovejendom i anskaffelse af skovejendom i udlandet og i Danmark.

Der synes, jf. Skatterådets bindende svar i sagerne SKM 2007-828 SR og SKM 2008-45 SR, at være ved at blive udviklet et »selskabstømmeragtigt« koncept, hvor professionelle tilbyder skatteydere med skattepligtig ejendomsavance at arrangere placering af denne avance i skovejendom, hvor skatteyderen ikke selv reelt deltager i skovdriften.

2) Det bør ikke være muligt at have genanbragt en ejendomsavance efter reglerne i EBL § 6 A i en ejendom, der »omdannes« til ejerbolig, som i øvrigt er omfattet af EBL § 8, jf. besvarelsen af spørgsmål 25.

3) Manglende mulighed for kontrol for SKAT af senere avanceopgørelse, når der er genplaceret avancer efter reglerne i EBL § 6A. Det bør her overvejes, om der på den ejendom, hvor der er sket genanbringelse, kan ske tinglysning af beskatningsforpligtelsen som byrde.

4) Beskatning af køberet til fast ejendom i familieforhold, når en af parterne er bosat i udlandet, jf. besvarelsen af spørgsmål 30.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

Anders Broholm V Karsten Lauritzen V Peter Christensen V Jacob Jensen V Mikkel Dencker DF Pia Adelsteen DF Lars Barfoed KF Charlotte Dyremose KF Anders Samuelsen NY nfmd. Nick Hækkerup S John Dyrby Paulsen S Klaus Hækkerup S René Skau Björnsson S Mette Frederiksen S Jesper Petersen SF Niels Helveg Petersen RV fmd. Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 31 B efter betænkningsafgivelse

Bilagsnr.

Titel

24
Betænkning afgivet den 26. marts 2008
25
1. udkast til tillægsbetænkning