Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven

(Ændring af beløbsgrænserne i medicintilskudssystemet, reguleringsmekanismen og reglerne om tilskud til vacciner)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 144 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke generelt tilskud til vacciner, hvis formål er forebyggelse af sygdom hos raske personer.«

2. I § 145 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke enkelttilskud til vacciner, hvis formål er forebyggelse af sygdom hos raske personer.«

3. I § 146, stk. 1, ændres i 1. pkt. »§§ 144 og 145« til: »§§ 144, 145 og 158 a«, og i 2. pkt. ændres »§§ 144 eller 145« til: »§§ 144, 145 eller 158 a«.

4. § 146, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Overstiger den samlede udgift inden for en periode på 1 år ikke 800 kr., ydes ikke tilskud til personer over 18 år. Overstiger den samlede udgift inden for en periode på 1 år 800 kr., udgør tilskuddet til personer over 18 år

1) 50 pct. af den del, som overstiger 800 kr., men ikke 1.300 kr.,

2) 75 pct. af den del, som overstiger 1.300 kr., men ikke 2.800 kr., og

3) 85 pct. af den del, som overstiger 2.800 kr.«

Stk. 3. Overstiger den samlede udgift inden for en periode på 1 år ikke 1.300 kr., udgør tilskuddet til personer under 18 år 60 pct. Overstiger den samlede udgift inden for en periode på 1 år 1.300 kr., udgør tilskuddet til personer under 18 år

1) 75 pct. af den del, som overstiger 1.300 kr., men ikke 2.800 kr., og

2) 85 pct. af den del, som overstiger 2.800 kr.«

5. § 147 affattes således:

»§ 147. Lægemiddelstyrelsen kan bestemme, at for personer med et stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for lægemidler kan tilskuddet til køb af lægemidler med tilskud i henhold til §§ 144, 145 og 158 a udgøre 100 pct. af den del af den samlede egenbetaling opgjort i tilskudspriser, som udgør mere end 3.270 kr. årligt (kronikertilskud).«

6. Overskriftentil § 149 affattes således:

»Regulering af tilskud«

7. I § 149, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 144 og 145« til: »§§ 144, 145 og 158 a« .

8. Efter § 149 indsættes:

»Regulering af beløbsgrænser

§ 149 a. En gang årligt den 1. januar reguleres de beløb, der er nævnt i § 146, stk. 2 og 3, og § 147, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Beløbsgrænserne afrundes nedad til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med fem.«

9. § 154, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

10. I § 156, stk. 1, indsættes efter »§§ 143-151«: »og 158 a«.

11. Overskriften til kapitel 43 affattes således:

»Vaccination og tilskud til vacciner til visse persongrupper«

12. Efter § 158 indsættes:

»§ 158 a. Sundhedsstyrelsen beslutter, om der til nærmere afgrænsede persongrupper skal tilbydes tilskud til køb af vaccine.

Stk. 2. Regionsrådet yder tilskud til køb af vaccine som nævnt i stk. 1. Tilskuddets størrelse opgøres i overensstemmelse med reglerne i § 146.

Stk. 3. Tilskuddet efter stk. 2 er betinget af, at vaccinen ordineres på recept til personer, der er omfattet af en persongruppe som nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om meddelelse og tilbagekaldelse af tilskud efter stk. 1-3 samt om, hvilke oplysninger en ansøgning om tilskud til en vaccine skal indeholde.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2008.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2008

MARGRETHE R.

/ Jakob Axel Nielsen