Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

A-kassens fejl medførte, at medlemmet ikke skulle tilbagebetale

Resumé

Medlemmet fik bevilget efterløn på grundlag af den tjenestemandspension, som var oplyst i forbindelse med udstedelse af efterlønsbeviset ca. 1 år tidligere.

Som aftalt sendte medlemmet oplysning om den reelle pensionsudbetaling i forbindelse med første udbetaling, men a-kassen rettede ikke den pension, der blev fradraget i efterlønnen, med det resultat, at fradraget var for lille.

Efterfølgende foretog a-kassen flere gange automatisk opregulering af tjenestemandspensionen, som blev fradraget i efterlønnen. Fradraget var fortsat for lille.

Medlemmet havde svaret ”nej” til, at der var sket ændringer i pensionens størrelse, men havde aldrig fået en udbetalingsspecifikation, hvor han direkte kunne aflæse størrelsen af den tjenestemandspension, som a-kassen regnede med.

Efter ca. 2 års udbetaling ændrede a-kassen spørgsmålet på efterlønserklæringen og medlemmet oplyste størrelsen af tjenestemandspensionen.

A-kassen ændrede ikke beregningen til det korrekte beløb før der var udbetalt et forkert beløb i yderligere ca. 5 måneder.

Arbejdsdirektoratet fandt, at medlemmet ikke skulle tilbagebetale det beløb, som han havde fået for meget (ca. 25.000 kr.).

A-kassen klagede over direktoratets afgørelse, idet a-kassen fandt, at medlemmet havde givet forkerte oplysninger.

Arbejdsmarkedets Ankenævn tiltrådte Arbejdsdirektoratet afgørelse om at medlemmet ikke skulle tilbagebetale, idet hovedårsagen til fejlen var a-kassens og fordi der ikke var tilstrækkelig sikre årsagssammenhæng til, at der var grundlag for at pålægge medlemmet et tilbagebetalingsansvar.

Ankenævnet har behandlet a-kassens klage på møde den 10. januar 2008. A-kassen har klaget over Arbejdsdirektoratets afgørelse af den 20. juni 2007, hvorefter [navn udeladt], cpr-nr. [udeladt] ikke skal tilbagebetale 25.444 kr., der er udbetalt for meget i efterløn.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

[Navn udeladt] skal ikke tilbagebetale 25.444 kr.

Ankenævnet tiltræder således Arbejdsdirektoratets afgørelse af den 20. juni 2007.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at [navn udeladt] den 9. december 2003 fik bevilget efterløn på grundlag af den tjenestemandspension, som var oplyst i forbindelse med udstedelse af hans efterlønsbevis den 1. februar 2002. A-kassen oplyst i brevet af den 9. december 2003, at der ville blive trukket 92.300 kr. årligt i efterlønnen.

Det fremgår af a-kassens brev af 22. november 2006 til [navn udeladt], at a-kassen fra efterlønsudbetalingens start regnede med et pensionsbeløb på 184.351 kr. Det korrekte beløb var på 205.210 kr.

I a-kassens brev af den 9. december 2003 blev [navn udeladt] orienteret om at indsende kopi af første pensionsudbetalingsspecifikation sammen med det første efterlønskort. A-kassen ville så foretage en regulering, hvis pensionsudbetalingen var højere end antaget.

A-kassen modtog det første efterlønskort den 20. januar 2004. Det fremgår af a-kassens brev af den 11. januar 2007 til Arbejdsdirektoratet, at a-kassen modtog oplysningen om den faktiske pensionsstørrelse fra [navn udeladt] i januar 2004. A-kassen har den 14. juni 2007 bekræftet, at a-kassen ikke reagerede på [navn udeladt] oplysning.

A-kassen har den 7. december 2007 oplyst, at a-kassens udbetalingsspecifikationer ikke indeholder oplysninger om pensionens størrelse, men kun om det fradrag, som a-kassen selv har beregnet.

Efter januar 2004 foretog a-kassen automatisk, som normal procedure i forbindelse med tjenestemandspension, regulering af den tjenestemandspension, som udgjorde grundlaget for fradraget i efterlønnen, jf. tabel 1:

Tabel 1:

Dato
Det beløb,som a-kassen benyttede
Det korrekte beløbpensionsbeløb
1.4.2004
187.643
208.878
1.10.2004
188.973
210.359
1.4.2005
194.155
213.359
1.7.2005
Uændret
216.127
1.3.2006
195.924
218.097

[Navn udeladt] udfyldte og underskrev efterlønskort/-erklæringer den 18. januar 2004, 21. april 2004, 28. oktober 2004, 26. april 2005 og 3. november 2005. På disse kort/erklæringer har [navn udeladt] svaret ”nej” til at der var sket ændringer i den løbende pensionsudbetaling.

På ovennævnte efterlønserklæringer skulle alene krydses ja eller nej til, om der var sket ændringer i pensionsudbetalingen. Først med erklæringen fra maj 2006 skulle oplyses et beløb.

Den 10. maj 2006 anmodede a-kassen [navn udeladt] om at fremsende pensionslønsedler for perioden 1. januar 2004 til 30. april 2006, fordi a-kassen var blevet opmærksom på, at tjenestemandspensionen var steget mere end antaget. A-kassen havde opdaget fejlen, fordi [navn udeladt] på erklæringen, der var underskrevet den 6. maj 2006, oplyste, at tjenestemandspensionen udgjorde 18.010 kr. pr. måned = 216.120 kr. pr. år. Erklæringen pr. 6. maj 2006 var den første erklæring, hvor medlemmet selv skulle skrive, hvilket beløb tjenestemandspensionen udgjorde.

Udbetalingen af efterløn fortsatte uændret efter a-kassens brev til [navn udeladt] den 10. maj 2006.

A-kassen rykkede [navn udeladt] for svar på ovenstående den 4. oktober 2006.

[Navn udeladt] har i brev af 3. december 2006 oplyst, at han på grund af a-kassens brev af 10. maj 2006 kontaktede a-kassen samme dag, som han modtog brevet. Han fik den besked, ”at lønstigningen var så lille, at den ikke betød noget for udbetaling af efterlønnen”.

Den 14. november 2006 traf a-kassen afgørelse om, at [navn udeladt] skulle tilbagebetale 27.082,73 kr. (inkl. renter) (svarende til 25.444 kr. før skat og rente) for perioden 1. april 2004 til oktober 2006. Tilbagebetalingskravet omfatter således ikke de første måneder af efterlønsudbetalingen. Den del har a-kassen registreret som a-kassens ansvar.

[Navn udeladt] har oplyst, at han i oktober 2005 og april 2006 har været i kontakt med a-kassen omkring udfyldelse af efterlønserklæringer. Hver gang fik han oplyst, at lønændringen var så lille, at det ikke betød noget. [Navn udeladt] har også oplyst, at han ikke vidste, at han fik et forkert beløb i efterløn.

A-kassen skulle have fratrukket den løbende udbetaling af pension med 55 procent af det udbetalte pensionsbeløb pr. efterlønstime. Det fremgår af § 74 i, stk. 9, jf. stk. 6.

Et medlem, som uberettiget har modtaget dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen, skal betale ydelsesbeløbet tilbage, hvis medlemmet har givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelserne, eller hvis medlemmet i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget. Det fremgår af lovens § 86, stk. 1.

Ankenævnet finder, at [navn udeladt] forkerte afkrydsning på erklæringerne 2004 og 2005 ikke var den direkte årsag til fejludbetalingen. Havde a-kassen registreret det korrekte beløb i forbindelse med den første efterlønsudbetaling, ville fradraget i efterlønnen løbende være blevet reguleret ud fra den generelle oplysning om procentreguleringer, som a-kassen modtog vedrørende tjenestemandspensioner.

Medlemmets oplysning på efterlønserklæringen fungerer således som en kontrol af a-kassens regulerede beløb.

Der er således efter ankenævnets opfattelse ikke den tilstrækkeligt sikre årsagssammenhæng til, at der er grundlag for at pålægge [navn udeladt] et tilbagebetalingsansvar.

Ankenævnet har lagt vægt på, at pensionen ikke er fratrukket med det korrekte beløb, dels fordi a-kassen selv starter udbetalingen på et forkert grundlag og ikke reagerede på [navn udeladt] oplysning om pensionens størrelse, da han indsendte oplysning herom i januar 2004.

Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at [navn udeladt] ikke har fået udbetalingsspecifikation fra a-kassen, hvorpå han direkte kunne aflæse, at a-kassen brugte et forkert beløb.

Ankenævnet har endelig lagt vægt på sammenhængen mellem, at a-kassen selv benytter et forkert tal og efterfølgende selv opregulerer dette forkerte tal. Desuden foretager a-kassen intet for at begrænse fejlen i maj 2006, hvor fejlen opdages, men først da a-kassen træffer afgørelse om tilbagebetaling i november 2006.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

§ 74 i, stk. 1, stk. 6 og stk. 9 samt § 86, stk. 1 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003

§ 74 i, stk. 1, stk. 6 og stk. 9 samt § 86, stk. 1 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra direktoratet samt oplysninger modtaget fra a-kassen pr. telefon den 7. december 2007 samt 21. december 2007.

På ankenævnets vegne

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

[Adressat udeladt]

Arbejdsdirektoratet, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K

Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003

Kapitel 11 a

Efterløn

Efterløn til medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere

Fradrag for pension

§ 74 i. Et medlems pensionsordninger medfører fradrag i efterlønnen efter reglerne i stk. 2-11. Fradraget foretages, inden der foretages fradrag for arbejde m.v., jf. §§ 74 e-h.

Stk. 2.

Stk. 3.

Stk. 4.

Stk. 5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages der fradrag med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 3, 3. pkt., og stk. 4, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner arbejdsløshedskassen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 4, 3. pkt. Inden fradraget i efterlønnen beregnes, foretages der et bundfradrag i den samlede årlige pensionsydelse på 10.000 kr. For medlemmer, der får udstedt efterlønsbevis i henholdsvis 1999, 2000, 2001 og 2002, er der dog i hele efterlønsperioden et bundfradrag på henholdsvis 30.000 kr., 25.000 kr., 20.000 kr. og 15.000 kr. om året. Bundfradraget reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Fradraget foretages herefter med 60 pct. af den beregnede årlige ydelse pr. efterlønstime. Fradrag efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i efterlønsperioden.

Stk. 6. Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et ansættelsesforhold, medfører uanset stk. 5 fradrag i efterlønnen uden bundfradrag fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling. Fradraget udgør 50 pct. af det udbetalte pensionsbeløb pr. efterlønstime, jf. dog stk. 9 og 10.

Stk. 7.

Stk. 8.

Stk. 9. Et medlem, som tidligst overgår til efterløn mindst 2 år efter, at efterlønsbeviset har virkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst 3.120 timer, et deltidsforsikret medlem dog mindst 2.496 timer, eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, skal alene have foretaget fradrag efter stk. 6. Fradraget udgør 55 pct. af det udbetalte pensionsbeløb pr. efterlønstime. Det er en betingelse, at medlemmet ikke har fået udbetalt delpension efter lov om delpension.

Stk. 10.

Stk. 11. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om fradrag for pensioner.

Stk. 12.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005

Kapitel 11 a

Efterløn

Efterløn til medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere

Fradrag for pension

§ 74 i. Et medlems pensionsordninger medfører fradrag i efterlønnen efter reglerne i stk. 2-11. Fradraget foretages, inden der foretages fradrag for arbejde m.v., jf. §§ 74 e-h.

Stk. 2.

Stk. 3.

Stk. 4.

Stk. 5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages der fradrag med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 3, 3. pkt., og stk. 4, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner arbejdsløshedskassen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 4, 3. pkt. Inden fradraget i efterlønnen beregnes, foretages der et bundfradrag i den samlede årlige pensionsydelse på 10.000 kr. For medlemmer, der får udstedt efterlønsbevis i henholdsvis 1999, 2000, 2001 og 2002, er der dog i hele efterlønsperioden et bundfradrag på henholdsvis 30. 000 kr., 25.000 kr., 20.000 kr. og 15.000 kr. om året. Bundfradraget reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Fradraget foretages herefter med 60 pct. af den beregnede årlige ydelse pr. efterlønstime. Fradrag efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i efterlønsperioden.

Stk. 6. Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et ansættelsesforhold, medfører uanset stk. 5 fradrag i efterlønnen uden bundfradrag fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling. Fradraget udgør 50 pct. af det udbetalte pensionsbeløb pr. efterlønstime, jf. dog stk. 9 og 10.

Stk. 7.

Stk. 8.

Stk. 9. Et medlem, som tidligst overgår til efterløn mindst 2 år efter, at efterlønsbeviset har virkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst 3.120 timer, et deltidsforsikret medlem dog mindst 2.496 timer, eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, skal alene have foretaget fradrag efter stk. 6. Fradraget udgør 55 pct. af det udbetalte pensionsbeløb pr. efterlønstime. Det er en betingelse, at medlemmet ikke har fået udbetalt delpension efter lov om delpension.

Stk. 10.

Stk. 11. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om fradrag for pensioner.

Stk. 12.

Kapitel 13

Tilbagebetaling og sanktioner

§ 86. Et medlem, som uberettiget har modtaget dagpenge eller andre ydelser fra kassen, skal betale ydelsesbeløbet tilbage, hvis medlemmet har givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelserne, eller hvis medlemmet i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget. Godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er ikke omfattet af bestemmelsen.

Stk. 2.