Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier

I medfør af § 3, § 4, § 5, § 6, § 16, § 18, § 19, § 20 og § 21 i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 29. juni 2006, og efter bemyndigelse fastsættes:

Skadegørere, der skal bekæmpes

§ 1. Angreb på honningbier og på avlede humlebier af ondartet bipest (forårsaget af bakterien Paenibacillus larvae), stenyngel (forårsaget af Aspergillus-svampe), den lille stadebille (Aethina tumida) eller Tropilaelaps-mider skal bekæmpes.

Begrænsning af spredning af skadegørere

§ 2. For at begrænse spredningen af skadegørere hos honningbier er det ikke tilladt

1) at fodre bier i det fri,

2) at anbringe honning, tavler og andet materiale, hvorfra smitte kan ske, så bier kan få adgang hertil,

3) at flytte ubeboede bihuse eller lade dem stå på en sådan måde, at bier kan få adgang hertil, med mindre bihusene er desinficeret med en passende desinfektionsmetode,

4) at opbevare brugte tavler, uafsmeltet voks, foder eller honning, så bier kan få adgang hertil, og

5) at anvende foder, der indeholder honning.

Mærkning af bigårde

§ 3. En bigård, der er opstillet uden for ejerens ejendom, skal være mærket synligt med ejerens navn, samt adresse eller telefonnummer.

Kyndige biavlere

§ 4. En biavler kan registreres i Plantedirektoratet som kyndig biavler med beføjelse til at udstede sundhedsattester, jf. § 6, hvis biavleren kan dokumentere

1) at have haft honningbier i mindst 3 år og

2) ved deltagelse i et kursus arrangeret af Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (herefter DJF) at have

a) opnået tilstrækkelig viden om skadegørere hos honningbier til at kunne konstatere tegn på disse i en bifamilie, og

b) har opnået viden om gældende lovgivning om biavl.

Stk. 2. Registrering som kyndig biavler meddeles for en periode på 5 år. Registrering for en ny periode er betinget af, at biavleren deltager i et efteruddannelsesforløb arrangeret af DJF.

§ 5. Plantedirektoratet kan ophæve en kyndig biavlers registrering, hvis det konstateres, at biavleren har overtrådt bestemmelserne i § 1, § 2, § 3, § 6, stk. 2, § 7, stk. 1, § 7, stk. 3, § 8, § 9, § 10, § 12, stk. 1 eller stk. 2, § 13, stk. 1 eller undladt at efterkomme forbud og påbud meddelt efter § 14, stk. 1.

Stk. 2. For at opnå genregistrering som kyndig biavler skal biavleren gennemgå det i § 4, stk. 1, nr. 2, nævnte kursus på ny.

Sundhedsattest

§ 6. En kyndig biavler kan udstede en sundhedsattest, når den kyndige biavler ved et eftersyn har konstateret, at der ikke er tegn på angreb af ondartet bipest, stenyngel, den lille stadebille eller Tropilaelaps-mider i nogen af familierne i bigården eller i brugte tavler fra bigården.

Stk. 2. Hvis der ikke er tilstrækkelig yngel til at gennemføre et eftersyn som nævnt i stk.1, kan den kyndige biavler udstede en »blank sundhedsattest«. I så fald skal der udstedes en »endelig sundhedsattest«, så snart der er tilstrækkelig yngel til at foretage eftersynet. Den endelige attest skal udstedes senest den først følgende 1. maj.

Flytning af bier

§ 7. Flytning af familier af honningbier til anden ejendom eller ud over 1 km fra den hidtidige stadeplads må kun finde sted, når en kyndig biavler, jf. § 4, på grundlag af et eftersyn foretaget tidligst 14 dage før flytningen har udstedt sundhedsattest, jf. dog §§ 13 og 14.

Stk. 2. Kravet om sundhedsattest gælder ikke

1) ved forsendelse til og fra en parringsstation af småfamilier, der ved afsendelse til parringsstationen højst udgør 3 dl bier anbragt på kunsttavler og ved forsendelse af dronninger i bur med op til 20 følgebier uden honning,

2) når flytningen sker af en vild sværm uden tavlebygning, og sværmen sættes i hus på kunsttavler,

3) for vedhængende bier og biyngel i begrænset omfang, når der flyttes tavler eller andet biavlsmateriel mellem en biavlers udflyttede bigårde og bopæl, lagerplads eller det sted, hvor honningen slynges.

Stk. 3. Er der i forbindelse med flytning af en bifamilie udstedt en »blank sundhedsattest« jf. § 6, stk. 2, skal den, der ejer eller har tilsyn med bierne, sikre, at bifamilierne i både den fraflyttede og tilflyttede bigård synes på ny med henblik på udstedelse af endelig sundhedsattest. Endelig sundhedsattest skal være udstedt inden 1. maj i det pågældende kalenderår.

Stk. 4. Ved flytning af bier og biavlsprodukter, der skal anvendes til biavl, ind i og ud af landet skal endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr og visse produkter være overholdt.

Overdragelse

§ 8. Overdragelse af familier af honningbier må kun finde sted, når en kyndig biavler, jf. § 4, på grundlag af et eftersyn foretaget tidligst 14 dage før overdragelsen har udstedt sundhedsattest.

Stk. 2. Det påhviler overdrageren at rekvirere en kyndig biavler med henblik på udstedelse af sundhedsattest.

§ 9. Den, der erhverver en familie af honningbier eller brugt biavlsmateriale, skal snarest muligt efter erhvervelsen lade udbyggede tavler, der ikke er i brug, omsmelte.

Anmeldelse af skadegørere

§ 10. Den, der ejer eller har tilsyn med en familie af honning- eller humlebier, der er eller mistænkes for at være angrebet af de i nr. 1-6 nævnte skadegørere, skal straks anmelde dette til den lokale biinspektør eller til DJF.

1) Ondartet bipest (forårsaget af bakterien Paenibacillus larvae).

2) Stenyngel (forårsaget af Aspergillus-svampe).

3) Lille stadebille (Aethina tumida).

4) Tropilaelaps-mider.

5) Europæisk bipest (forårsaget af bakterien Melissococcus plutonius).

6) Trakémiden (Acarapis woodi).

Stk. 2. Den, der ejer eller har tilsyn med bifamilier placeret på Anholt, der mistænkes for at være angrebet af miden Varroa destructor, skal straks anmelde dette til den lokale biinspektør eller til DJF.

Bekæmpelse af skadegørere

§ 11. Bekræfter en undersøgelse ved DJF angreb af en af de i § 10, stk. 1, nr. 1-4, nævnte skadegørere, skal biinspektøren sikre tilintetgørelse af bifamilierne og destruktion eller desinfektion af brugt biavlsmateriale. Biinspektøren kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om behandling af bifamilierne i stedet for tilintetgørelse.

Stk. 2. Bekræfter en undersøgelse ved DJF, at bifamilierne er angrebet af en eller flere af de i § 10, stk. 1, nr. 5-6, eller § 10, stk. 2, nævnte skadegørere, vejleder biinspektøren om behandling og forebyggelse.

§ 12. Det er ikke tilladt at flytte honning- eller humlebier, honning og brugt biavlsmateriale fra en bigård, der er eller er mistænkt for at være angrebet af de i § 10, stk. 1, nr. 1-4, nævnte skadegørere, før mistanken er afkræftet, eller behandlingen er afsluttet.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at flytte honning- eller humlebier, honning og brugt biavlsmateriel, der er mistænkt for at være angrebet af den i § 10, stk. 1, nr. 5, nævnte skadegører, før en undersøgelse ved DJF er afsluttet og meddelt biavleren.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 og 2 må tavler og voks sendes direkte til vokssmelteri.

§ 13. Den, der ejer eller har tilsyn med en bifamilie, der flyttes ud af en zone på 3 km omkring en bigård, hvor angreb af ondartet bipest eller stenyngel forekommer eller har forekommet inden for de seneste 14 dage forud for flytningen, skal lade bifamilierne syne igen tidligst en uge før og senest 4 uger efter flytningen.

Stk. 2. Oplysninger om sæsonens forekomst af de nævnte skadegørere kan fås hos DJF eller ses på www.planteinfo.dk/bier.

§ 14. Efter § 16 i lov om biavl kan Plantedirektoratet meddele de forbud og påbud der anses for nødvendige for overholdelse af loven eller af bestemmelser fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Udgifterne til påbud og forbud meddelt efter stk. 1 påhviler den, som foranstaltningerne er rettet imod. Efterkommes et påbud ikke inden en nærmere fastsat frist, kan Plantedirektoratet lade foranstaltningerne udføre for den ansvarliges regning.

Erstatning

§ 15. Efter § 6 i lov om biavl ydes erstatning for tab i forbindelse med foranstaltninger gennemført som led i den offentlige bekæmpelse af de i § 10, stk. 1, nr. 1-4, nævnte skadegørere. Erstatning udbetales efter følgende satser:

1) 1. 010 kr. pr. tilintetgjort ikke-angrebet bifamilie.

2) 640 kr. pr. behandlet ikke-angrebet bifamilie.

3) 300 kr. pr. tilintetgjort angrebet bifamilie.

4) 120 kr. pr. behandlet angrebet bifamilie.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte satser reguleres pr. 1. januar med tilpasningsprocenten i lov om en satsreguleringsprocent for det pågældende finansår. Beløbet afrundes til nærmest hele kronebeløb, der kan deles med 10.

Stk. 3. Dækkes tabet helt eller delvist af en forsikringsydelse eller andre ydelser der har karakter af skadeserstatning, reduceres erstatning efter stk. 1 tilsvarende.

Stk. 4. Efter lovens § 6, stk. 1, kan erstatningen nedsættes og efter omstændighederne bortfalde, hvis den pågældende forsætligt eller uagtsomt har medvirket til angrebet af skadegørere.

§ 16. Erstatningsmodtageren skal afgive en erklæring om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang, der inden for de seneste 3 år er modtaget eller modtages statsstøtte, der af Det Europæiske Fællesskab henregnes til de minimis støtte.

Forskning og forsøg

§ 17. Plantedirektoratet kan, efter ansøgning, give tilladelse til, at bestemmelserne i § 1, § 2, § 7, §§ 11-13 og § 15 fraviges i forbindelse med gennemførelse af forskning og forsøg vedrørende bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier.

Administrative bestemmelser

§ 18. DJF ansætter et antal kyndige biavlere som biinspektører med ansvar for bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier.

§ 19. Plantedirektoratet, DJF og biinspektørerne fører kontrol med, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Straffe-, klage- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 20. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 1, § 2, § 3, § 7, stk. 1 eller stk. 3, § 8, § 9, § 10, § 12, stk. 1 eller stk. 2 eller § 13, stk. 1.

2) undlader at efterkomme forbud og påbud meddelt efter § 14, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Plantedirektoratet kan tilkendegive, at en sag kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 22. Afgørelser truffet af DJF efter denne bekendtgørelse kan påklages til Plantedirektoratet inden 4 uger fra datoen for modtagelse af afgørelsen.

Stk. 2 Klage over Plantedirektoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indgives til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri inden 4 uger fra datoen for modtagelse af afgørelsen. Klagens stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og skal indsendes til Plantedirektoratet.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. april 2008.

Stk. 2. samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 356 af 18. april 2007 om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier.

Plantedirektoratet, den 25. april 2008

Ole P. Kristensen

/ Ruth Bahnsen