Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier

I medfør af § 7, § 17, stk. 1 og § 20, stk. 2, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 29. juni 2006, samt efter bemyndigelse fastsættes:

Formål og generelle bestemmelser

§ 1. For at sikre muligheden for at gennemføre kontrollerede parringer af honningbier kan Plantedirektoratet godkende et afgrænset parringsområde, hvorpå der kan etableres en parringsstation.

§ 2. I et godkendt parringsområde må der kun forefindes honningbier af samme afstamning som bierne på parringsstationen, jf. dog § 3, stk. 2.

Stk. 2. Fund af bisværme og vildtlevende honningbifamilier skal anmeldes til den ansvarlige for parringsstationen.

§ 3. Det er ikke tilladt for andre end den ansvarlige for parringsstationen at føre honningbier ind i parringsområdet.

Stk. 2. Andre kan dog, uanset bestemmelsen i stk. 1, føre parringsfamilier ind i parringsområdet efter aftale med den ansvarlige for parringsområdet.

Ansøgning

§ 4. Ansøgning om godkendelse af et parringsområde skal indeholde følgende;

1) navn og adresse på den der er ansvarlig for parringsstationen,

2) en redegørelse for ansøgers erfaringer som bidronningeavler

3) oplysning om placering og afgrænsning af parringsområdet,

4) oplysning om placering af parringsstationen,

5) oplysning om det avlsmateriale der ønskes anvendt og

6) oplysning om bigårde i parringsområdet samt erklæring fra ejerne af disse om, hvorvidt de er indforstået med at anvende bier af samme afstamning som bierne i parringsstationen.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan anmode om yderligere oplysninger til brug for behandling af ansøgningen.

Stk. 3. Ansøgning om forlængelse af godkendelse for en ny 5 årig periode, skal vedlægges en erklæring fra samtlige biavlere i området, jf. stk. 1, nr. 6, om hvorvidt de fortsat er indforstået med at anvende bier af samme afstamning, som bierne på parringsstationen.

Godkendelse af ansøgning

§ 5. Plantedirektoratet kan som parringsområde godkende mindre øer og andre afgrænsede områder med tilstrækkelig isoleret beliggenhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for godkendelse af ansøgningen at den ansvarlige for parringsstationen er registreret som kyndig biavler, jf. bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier og har erfaring som bidronningeavler.

§ 6. Finder Plantedirektoratet at grundlaget for ansøgningen om godkendelse eller forlængelse af godkendelsen er tilfredsstillende, foretager direktoratet på ansøgerens regning en høring i den lokale presse eller på anden hensigtsmæssig måde, rettet til biavlere og planteavlere i det ansøgte parringsområde.

§ 7. På baggrund af ansøgning og fremsatte bemærkninger træffer Plantedirektoratet endelig afgørelse om godkendelse af et parringsområde og fastsætter nærmere vilkår herfor.

Vilkår

§ 8. Godkendelse af et parringsområde meddeles for 5 år ad gangen på følgende vilkår:

1) Ved etablering skal den ansvarlige for parringsstationen vederlagsfrit levere befrugtede brugsdronning af samme afstamning som det godkendte avlsmateriale til udskiftning af bidronningerne hos de eksisterende biavlere i parringsområdet. Vurderer den ansvarlige for parringsstationen på et senere tidspunkt, at det er hensigtsmæssigt at der skiftes bidronninger, skal disse ligeledes leveres vederlagsfrit, i samme antal som ved den oprindelige udskiftning.

2) Den ansvarlige for parringsstationen i drift skal efter anmodning fra biavlere i parringsområdet levere befrugtede brugsdronninger i rimeligt omfang og mod passende vederlag.

3) Den ansvarlige for parringsstationen skal, på baggrund af aftaler med planteavlere i parringsområdet, sikre at der er et tilstrækkeligt antal bifamilier til at varetage bestøvningen af afgrøder hos planteavlere i parringsområdet. For udlejning af bifamilier til bestøvning kan der kræves et rimeligt vederlag.

4) Udskiftning af den ansvarlige for parringsstationen kan kun ske med Plantedirektoratets forudgående godkendelse.

5) Alle parringsstationens bifamilier skal mindst hver 6. uge i perioden fra 1. maj til 1. september synes af en kyndig biavler for skadegørerne ondartet bipest (forårsaget af larven Paenibacillus larvae), stenyngel (forårsaget af Aspergillus–svampe), den lille stadebille (Aethina tumida) og Tropilaelaps-mider.

6) Der skal løbende udføres avlsarbejde og årligt inden den 1. december indsendes en redegørelse til Plantedirektoratet for arbejdet i den forløbne sæson. Redegørelsen skal udarbejdes på et skema, der fås hos Plantedirektoratet.

Tilbagekaldelse af godkendelse

§ 9. Plantedirektoratet kan tilbagekalde godkendelse af et parringsområde, hvis et eller flere vilkår jf. § 8 ikke overholdes.

Fjernelse af bisværme og vildtlevende bifamilier

§ 10. Den ansvarlige for parringsstationen har ret og pligt til for egen regning at fjerne eller tilintetgøre bisværme eller vildtlevende honningbifamilier i parringsområdet, med undtagelse af de tilfælde, hvor en biavler forfølger bisværme fra egen bigård og huser disse inden 12 timer efter, at de har slået sig ned.

Klagebestemmelser

§ 11. Klage over Plantedirektoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indgives til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri inden 4 uger fra datoen for modtagelse af afgørelsen. Klagens stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og skal indsendes til Plantedirektoratet.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 12. Overtrædelse af § 2, stk. 1 og § 3 straffes med bøde.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. april 2008. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr.355 af 18. april 2007 om godkendte parringsområder for honningbier.

Stk.2. Godkendelser udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 771 af 16. september 1992 om renavl forbliver i kraft for den pågældende periode. Forlængelse af godkendelsen er herefter betinget af at vilkårene i § 8 i denne bekendtgørelse overholdes, samt at den ansvarlige for parringsstationen er kyndig biavler.

Plantedirektoratet, den 25. april 2008

Ole P. Kristensen

/ Ruth Bahnsen