Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om voldgift ved forgiftning af honningbier

I medfør af § 11, § 12 og § 13 i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 29. juni 2006 og efter bemyndigelse fastsættes:

Nedsættelse af voldgiftsnævn

§ 1. Tvister om erstatning for tab som følge af forgiftningsskader på honningbier i forbindelse med udbringning af bekæmpelsemidler (plantebeskyttelsesmidler) kan indbringes for et voldgiftsnævn.

§ 2. Der nedsættes et voldgiftsnævn for hele landet, som inddeles i 5 lokalområder svarende til:

1) Region Nordjylland

2) Region Midtjylland

3) Region Syddanmark

4) Region Sjælland

5) Region Hovedstaden

Voldgiftsnævnets sammensætning

§ 3. Voldgiftsnævnet består af en formand, samt to voldgiftsmænd fra det pågældende lokalområde, hvoraf den ene er planteavlskyndig og den anden er biavlskyndig.

§ 4. Plantedirektoratet udnævner for en 5-årig periode en formand for voldgiftsnævnet og en suppleant som begge skal have bestået en juridisk kandidateksamen efter indstilling fra Justitsministeriet.

Stk. 2. Plantedirektoratet udnævner for en 5-årig periode en biavlskyndig voldgiftsmand og 3 suppleanter i hvert lokalområde efter en fælles indstilling fra Danmarks Biavlerforening, Danske Biavleres Landsforening, Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, Dronningeavlerforeningen af 1921 samt Erhvervsbiavlerne. Den biavlskyndige voldgiftsmand og suppleanterne skal være registrerede som kyndige biavlere og være bosiddende i lokalområdet.

Stk. 3. Plantedirektoratet udnævner for en 5-årig periode en planteavlskyndig voldgiftsmand og 3 suppleanter i hvert lokalområde efter en fælles indstilling fra Dansk Landbrug og Frøsektionen. Den planteavlskyndige voldgiftsmand og suppleanterne skal være bosiddende i lokalområdet.

Stk. 4. Voldgifsformanden, voldgiftsmænd og suppleanter for disse skal være myndige og må ikke være under værgemål efter § 5 i værgemålsloven, jf. lov nr. 388 af 14. juni 1995, eller under samværgemål efter lovens § 7.

§ 5. Hvervet som voldgiftsformand, voldgiftsmand og suppleant, bortfalder hvis vedkommende

1) bliver sat under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter lovens § 7 eller

2) ved dom findes skyldig i en handling der gør den pågældende uværdig til fortsat at beklæde hvervet.

Stk. 2. Hvervet som voldgiftsmand eller suppleant bortfalder, hvis den pågældende fraflytter lokalområdet.

Stk. 3. Hvervet som biavlskyndig voldgiftsmand og suppleant, bortfalder desuden, hvis vedkommendes registrering som kyndig biavler ophører.

§ 6. Ingen må som voldgiftsformand eller voldgiftsmand deltage i behandlingen af en erstatningssag, hvis vedkommende er inhabil i henhold til forvaltningslovens regler herom.

Stk. 2. Opstår der tvist om en voldgiftsmands habilitet, træffer voldgiftsformanden afgørelse herom inden voldgiftskendelse afsiges.

Stk. 3. Er en af voldgiftsmændene forhindret i at deltage i sagen på grund af inhabilitet jf. stk. 1, overtager suppleanten hvervet.

Stk. 4. Er voldgiftsmændene og deres suppleanter efter bestemmelserne i § 5 eller af andre grunde afskåret fra at deltage i sagens behandling, lader voldgiftsformanden de nærmest boende voldgiftsmænd eller deres suppleanter indtræde i sagen.

Anmeldelse af forgiftningsskade

§ 7. Den, der har lidt tab på grund af en forgiftningsskade på honningbier, skal straks anmelde skaden til en af voldgiftsmændene i det område, hvor honningbierne var placeret da skaden indtrådte. Den pågældende voldgiftsmand skal straks underrette voldgiftsformanden om anmeldelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal så vidt muligt indeholde oplysninger om navn og bopæl på den, der antages at have forårsaget forgiftningsskaden ved spredning af bekæmpelsesmidler.

Bevisoptagelse

§ 8. Inden behandlingen i voldgiftsnævnet vurderer voldgiftsmændene i forening omfanget og årsagen til skaden. Vurderingsforretningen afholdes snarest muligt, efter at anmeldelsen er modtaget.

Stk. 2. Den skadelidte og så vidt muligt den, der antages at have forvoldt skaden ved spredning af bekæmpelsesmidler indkaldes til vurderingsforretningen.

Stk. 3. I forbindelse med behandlingen af en forgiftningssag har voldgiftsnævnets medlemmer adgang til dyrkningsarealer og til udbygninger og tilsvarende lokaler, hvor der opbevares bekæmpelsesmidler, og er berettigede til vederlagsfrit at udtage prøver af planter og kemikalier, i det omfang sagens behandling gøre det nødvendigt, samt til at kontrollere sprøjteredskaber og sprøjtejournaler, hvor disse forefindes jf. § 12, stk. 3 i lov om biavl.

§ 9. På begæring af en af parterne skal der udtages prøve af de forgiftede honningbier og af planter fra det pågældende areal, inden sagen afgøres. Prøven skal sendes til Aarhus universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). Kendelse i sagen kan først afsiges når resultatet af prøven foreligger.

Voldgiftsnævnets sagsbehandling

§ 10. Ved behandlingen af en sag i voldgiftsnævnet deltager formanden og voldgiftsmændene fra det pågældende lokalområde. Formanden kan tilkalde særligt sagkyndige til at bistå ved sagens behandling.

Stk. 2. Er voldgiftsmændene og deres suppleanter efter bestemmelserne i § 6 eller af andre grunde afskåret fra at deltage i sagens behandling, lader voldgiftsformanden de nærmest boende voldgiftsmænd eller deres suppleanter indtræde i sagen.

§ 11. Inden voldgiftsnævnet afsiger kendelse i sagen, søger voldgiftsformanden så vidt muligt at opnå forlig.

Stk. 2. Indgår parterne under voldgiftssagen forlig om tvisten, afslutter voldgiftsnævnet sagen, dog gælder §§ 13 og 14

§ 12. Voldgiftsnævnet træffer afgørelse ved skriftlig kendelse, som skal være begrundet og underskrevet af voldgiftsformanden.

Sagsomkostninger

§ 13. Ved kendelsen fastsættes der sagsomkostninger jf. §§ 14 og 15. Sagsomkostningerne pålægges den af parterne som kendelsen går imod. Beløbet forfalder til betaling senest 30 dage efter voldgiftssagens afslutning.

§ 14. Voldgiftsformanden aflønnes efter samme takster som der fremgår af aftale mellem Justitsministeriet og Den Danske Dommerforening.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tillige ved forligsmægling.

§ 15. Den planteavlskyndige og biavlskyndige voldgiftsmand aflønnes efter de til enhver tid gældende regler om ydelser til lægdommere og vidner m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. april 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 770 af 16. september 1992 om voldgift ved forgiftning af honningbier.

Plantedirektoratet, den 25. april 2008

Ole P. Kristensen

/ Ruth Bahnsen