Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Takst for driftsorienteret tilsyn)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 15 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 9 i lov nr. 346 af 18. april 2007, § 36 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og lov nr. 226 af 8. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 146 affattes således:

»Opfølgning, tilsyn og betaling for tilsynet«

2. Efter § 148 a indsættes:

»§ 149. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet fastsætter en takst for det generelle driftsorienterede tilsyn, jf. § 5, stk. 7, og § 148 a, som betales af de tilbud, der er omfattet af tilsynet.

Stk. 2. Taksten efter stk. 1 skal beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelsen af tilsynet i tilbuddet eller typen af tilbud.«

3. I § 165 a, stk. 1 og 2, ændres »§§ 38 og« til: »§«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen