Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31967L0548
 
32006L0121
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anmeldelse af nye kemiske stoffer 1)

Bekendtgørelse nr. 928 af 19. november 2002 om anmeldelse af nye kemiske stoffer ophæves den 1. august 2008.

Miljøministeriet, den 22. maj 2008

Troels Lund Poulsen

/ Ole Christiansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF af 18. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EU-Tidende 2006 nr. L 396, side 853).