Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om almene boliger m.v.

(Indhentelse af økonomiske oplysninger om husstandsmedlemmer og indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 27. august 2007, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 c, stk. 2, nr. 1, ændres »191« til: »192«.

2. I § 11 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever«.

3. I § 11 a, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer.«

4. § 64, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.

5. § 64, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 2

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, lov nr. 1590 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 575 af 6. juni 2007, § 1 i lov nr. 194 af 26. marts 2008 og § 1 i lov nr. 219 af 5. april 2008, foretages følgende ændring:

1. Efter § 178 indsættes:

»§ 178 a. Reglerne i § 11 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder tilsvarende anvendelse ved kommunalbestyrelsens, det sociale nævns og Ankestyrelsens behandling af sager om anvisning af en bolig eller sager om godkendelse af udlejning af en bolig i henhold til denne lov, tidligere ældreboliglov, tidligere boligbyggerilove, tidligere kollegiestøttelove og tidligere byggestøttelove samt ved kommunalbestyrelsens behandling af sager om anvisning af en bolig i andet udlejningsbyggeri.

Stk. 2. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1, skal give den, der ansøger om eller modtager hjælp, skriftlig besked om adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Afgørelser om hjælp til udlændinge efter § 3, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik, der er truffet af Sikringsstyrelsen inden den 1. september 2007, kan uanset ophævelsen af § 64, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, 2. pkt., i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. denne lovs § 1, nr. 4 og 5, indbringes for Ankestyrelsen.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen