Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold

Kapitel 2   Administration

Kapitel 3   Tilskudsberettigede aktiviteter

Kapitel 4   Betingelser for tilskud

Kapitel 5   Tilskudsberettigede udgifter

Kapitel 6   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 7   Beregning af tilskud

Kapitel 8   Udbetaling af tilskud

Kapitel 9   Underretningspligt

Kapitel 10   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 11   Force majeure

Kapitel 12   Klageadgang

Kapitel 13   Straffebestemmelser

Kapitel 14   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

I medfør af § 3, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, litra b, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 4, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12 og § 13, stk. 1, i lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan inden for de afsatte rammer give tilsagn om kompensation i form af tilskud til anvendelse af akvakulturmetoder, der beskytter og forbedrer miljøet og bevarer naturen, samt til kontrol med og eliminering af visse sygdomme inden for akvakultur.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til ejere og forpagtere af akvakulturanlæg, og for så vidt angår dyresundhedsforanstaltninger, jf. § 8, stk. 2, også til organisationer og offentlige myndigheder.

Kapitel 2

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug ogFiskeri ved Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Efter bemyndigelse kan et andet direktorat under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 4. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema, der fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside. Ansøgningen indsendes i to eksemplarer til direktoratet gennem Sektion for Akvakultur, Kontrolafdeling Vejle, Fødevareregion Syd. En ansøgning om tilskud til dyresundhedsforanstaltninger skal være vedlagt en af Europa-Kommissionen godkendt plan for bekæmpelsesforanstaltningerne i henhold til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet og Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr.

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud efter § 8, stk. 1, skal være modtaget af Sektion for Akvakultur, Kontrolafdeling Vejle, Fødevareregion Syd inden henholdsvis den 31. januar, og den 31. juli.

Stk. 3. I tilfælde, hvor sidste dag af ansøgningsfristen efter stk. 2 er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 4. Når direktoratet modtager ansøgningen fra Sektion for Akvakultur, Kontrolafdeling Vejle, Fødevareregion Syd, kvitterer direktoratet for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

Prioritering og afgørelse

§ 5. Hvis den afsatte tilsagnsramme for ordningen i en ansøgningsrunde ikke er tilstrækkelig til at meddele tilsagn til alle tilskudsberettigede ansøgninger, som er modtaget inden fristens udløb, meddeles tilsagn på grundlag af projekternes forventede effekter på følgende indsatsområder i prioriteret rækkefølge:

1) Økologisk produktion.

2) Forbedret miljøpåvirkning.

3) Nyskabende teknologier.

4) Produktionspotentiale.

Stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv kan afsætte en del af tilsagnsrammen til dyresundhedsforanstaltninger.

§ 6. Direktoratet for FødevareErhverv kan anvende årets bevilling i én ansøgningsrunde eller fordelt på de to ansøgningsrunder.

Stk. 2. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver direktoratet tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Der kan gives helt eller delvis afslag på ansøgninger med henvisning til en prioritering af bevillingen på den årlige finanslov.

Stk. 4. Ansøgninger, der ikke kan imødekommes alene som følge af, at den for ansøgningsrunden afsatte ramme er opbrugt, overføres én gang til den næstfølgende ansøgningsrunde. De ansøgninger, der er overført til en ansøgningsrunde, prioriteres på lige vilkår med øvrige ansøgninger, der er modtaget inden for ansøgningsrunden.

§ 7. Efter drøftelse i Overvågningsudvalget for programmet for anvendelse af Den Europæiske Fiskerifond i Danmark, kan Direktoratet for FødevareErhverv eventuelt nedsætte et rådgivende udvalg.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede aktiviteter

§ 8. Tilskud kanydes til:

1) Omlægning til økologisk akvakultur, jf. bekendtgørelse nr. 114 af 23. februar 2004 om økologisk akvakulturbrug.

2) Deltagelse i EMAS, fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision, jf. Rådets forordning(EF) 761/2001 af 19. marts 2001.

Stk. 2. Tilskud kan desuden ydes til kontrol med og eliminering af sygdomme i henhold til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet.

Stk. 3. Ved ansøgning om tilskud i medfør af stk. 1 nr. 1 skal ansøger indsende en erklæring til Sektion for Akvakultur, Kontrolafdeling Vejle, Fødevareregion Syd med ønske om omlægning til økologisk produktion, og ansøger skal redegøre for de forventede ekstraudgifter i henhold til bekendtgørelser om økologisk akvakultur.

Stk. 4. For at modtage tilskud i henhold til stk. 1 er modtagerne forpligtet til i mindst 5 år at anvende miljøvenlige akvakulturforanstaltninger, der er mere vidtgående end anvendelse af normal god akvakulturpraksis.

§ 9. Tilsagn om tilskud vedrørende økologisk akvakultur, jf. § 8, stk. 1, nr. 1, gives i perioden, hvor virksomheden omlægger til økologisk produktion, dog højst for en periode på to år.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 10. Det er en betingelse for tilskud,

1) at det samlede tilskudsberettigede udgiftsgrundlag for den enkelte ansøgning beløber sig til mindst 100.000 kr. for de i § 8, stk. 1, nr. 1, og de i § 8, stk. 2, nævnte aktiviteter og 50.000 kr. for de i § 8, stk. 1, nr. 2, nævnte aktiviteter,

2) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

3) at ansøger afgiver de oplysninger, Direktoratet for FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

4) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, jf. § 16, stk. 4,

5) at projektet af tilsagnshaver opretholdes i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetalingsanmodning, dog undtaget projekter i medfør af § 8, stk. 2, og

6) at udbetalingsanmodning og originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt indtil 31. december 2021.

Stk. 2. Direktoratet fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 3. Tilsagnshaver er forpligtet til at indsende en rapport om projektets effekter 2 og 5 år efter afsluttende udbetaling af tilskud. I tilsagnet fastsættes, hvilke oplysninger, der skal gives i rapporterne.

Stk. 4. Direktoratet kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 11. Direktoratet for FødevareErhverv fastsætter størrelsen af kompensationen, der ydes i form af tilskud. Følgende udgifter kan indgå i grundlaget for fastsættelse af tilskuddet:

1) Eksterne udgifter til forberedelser til EMAS certificering, der går forud for godkendelse af ordningen for en individuel virksomhed.

2) Udgifter til udarbejdelse af omlægningsplaner, anlægsudgifter til forbedring af vandmiljø samt merudgifter til foder i forbindelse med omlægning til økologisk akvakulturproduktion.

3) Udgifter, der indgår i den af Europa-Kommissionen godkendte bekæmpelsesplan, jf. § 4, stk. 1.

§ 12. Følgende udgifter kan ikke indgå i grundlaget for fastsættelse af tilskuddet:

1) Udgifter, hvortil der ydes andre EU-tilskud efter anden lovgivning.

2) Udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden Direktoratet for FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 4, stk. 4.

3) Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed.

4) Udgifter til køb af brugt eller renoveret udstyr.

5) Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed.

6) Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine.

7) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

8) Værdien af eget arbejde.

9) Udgifter til leasing og leje.

Kapitel 6

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 13. Ændring af et projekt kan godkendes af Direktoratet for FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter direktoratets vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af direktoratet, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 14. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1, stk. 2, kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 15. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter denne bekendtgørelse yde et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede udgifter, dog op til 100 pct. for så vidt angår dyresundhedsforanstaltninger.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 16. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Skemaer og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside.

Stk. 2. Anmodningen om udbetaling af tilskud skal indsendes til direktoratet via Sektion for Akvakultur, Kontrolafdeling Vejle, Fødevareregion Syd.

Stk. 3. Tilskud kan udbetales i indtil 2 rater, hvis det samlede tilskudsbeløb overstiger 250.000 kr. De enkelte rater skal udgøre mindst 20 pct. af det totale tilsagnsbeløb.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være Sektion for Akvakultur, Kontrolafdeling Vejle, Fødevareregion Sydi hænde senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet. Direktoratet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport.

Stk. 5. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 17. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold at give direktoratet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 18.

Kapitel 10

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 18. Tilsagn om tilskudbortfalder, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter fiskeriudviklingslovens § 11, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 17,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, eller

5) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 2. I de i stk. 1nævnte tilfælde træffer Direktoratet for FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencerente. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 11

Force majeure

§ 19. Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Ekspropriation, hvis en sådan ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

3) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virksomhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeurei konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Direktoratet kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 20. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles Direktoratet for FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 21. Klage over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem Direktoratet for FødevareErhverv. Klagen skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse klagen vedrører.

Stk. 3. Direktoratet kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 22. Efter § 14, stk. 1, i fiskeriudviklingsloven straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i afgørelser der træffes i henhold til loven eller de i medfør af lovens fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller regler i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

5) undlader at give kontrolmyndigheden m.v. adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1, eller

6) undlader at aflevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 11 stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. maj 2008.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 5. maj 2008

Hans S. Christensen

/ Steen Bonde