Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om nøgletal i alment byggeri m.v.

(Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer)

1. indledning

Som led i regeringens byggepolitiske handlingsplan fra maj 2007 med henblik på at fremme effektivitet og kvalitet i byggeriet har Velfærdsministeriet udstedt bekendtgørelse nr. 248 af 14. april 2008 om nøgletal for alment byggeri, der erstatter bekendtgørelse nr. 136 af 9. februar 2007 om nøgletal for alment byggeri m.v. Der udstedes samtidig en ny nøgletalsbekendtgørelse for det statslige byggeri.

Med bekendtgørelsen ændres i reglerne om nøgletal for entreprenører, hvorefter bygherren og de udførende entreprenørvirksomheder skal indsamle en række oplysninger om byggeprocessen, fx om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og måling af bygherrens tilfredshed til brug for beregning af nøgletal ved entreprisens afslutning.

Bagatelgrænsen for fritagelse for nøgletalskravet for entreprenører ved udvælgelsen er ændret fra antal ansatte (10 ansatte) til en beløbsgrænse for entreprisen (1,5 mio. kr.). Herudover er der sket en væsentlig forenkling af reglerne som følge af, at de såkaldte effektivitetsnøgletal afskaffes, hvilket indebærer, at der ikke længere skal indsamles økonomioplysninger hos entreprenører og underentreprenør. Det betyder, at underentreprenører helt udgår af bekendtgørelsen og ikke længere skal bidrage til indsamlingen af nøgletalsoplysninger.

Med bekendtgørelsen er der desuden indført regler om nøgletalfor rådgivere (arkitekter og ingeniører el. lign). Nøgletallene her vedrører alene måling af bygherres tilfredshed.

Nedenfor skitseres hovedpunkterne i nøgletalssystemet for rådgivere og entreprenører, der findes i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. og i § 36, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Hvor intet andet er angivet, er der tale om henvisninger til nøgletalsbekendtgørelsen.

Reglerne vil blive uddybet i en vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v., som Velfærdsministeriet er ved at udarbejde, og som forventes at foreligge i september måned. På ministeriets hjemmeside www.vfm.dk kan ses en informationsfolder for rådgivernøgletallene.

2. Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelsen gælder ved etablering af almene ungdoms-, familie- og ældreboliger efter § 115 i almenboligloven, etablering af selvejende ungdomsboliger efter § 117 i almenboligloven og etablering af friplejeboliger med offentlig støtte efter § 10, stk. 1, i friplejeboligloven.

Reglerne gælder også, når kommunen er bygherre ved almene ældreboliger.

Kravene om indsamling og aflevering af nøgletal omfatter kun rådgivere og entreprenører, som har en direkte kontraktlig forpligtelse over for bygherren. Dermed er hverken rådgivere, som har kontrakt med en totalentreprenør i totalentreprisekontrakter, eller underentreprenører ikke omfattet af kravene. Ved totalrådgivning er det kun totalrådgiveren, der evalueres.

3. To centrale krav i nøgletalssystemet

Bekendtgørelsen indeholder overordnet set to centrale krav, som er vigtige at være opmærksom på for at kunne forstå brugen af nøgletal.

1) Krav om indsamling af nøgletalsoplysninger under byggeprocessen: For tilsagn, der gives fra den 1. maj 2008, skal der indsamles oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af såvel entreprenør- som rådgivernøgletal (§§ 7-8 og 10-12). Oplysningerne indberettes af bygherren til Velfærdsministeriets indberetningssystem, BOSSINF-STB, eller en ekstern uafhængig evaluator. Indberetning til såvel BOSSINF-STB som til evaluator skal som udgangspunkt ske digitalt.De indberettede oplysninger anvendes til at beregne nøgletal for rådgivningsopgaven henholdsvis entrepriseopgaven (evaluering). Nøgletallene skal beregnes af en evaluator.

2) Krav om fremvisning af nøgletal ved udvælgelsen: Med henblik påbygherrens udvælgelse af såvel rådgivere som entreprenører til en ny almen opgave, skal tilbudsgivere fra den 1. oktober 2009 fremlægge de beregnede nøgletal for tidligere evalueringer gennemført inden for de seneste 3 år (§§ 6 og 9), hvis byggeprojektet og den konkrete opgave overstiger bagatelgrænserne, jf. afsnittene 4.1 og 5.1.For rådgiverne gælder det nøgletal om kundetilfredshed. For entreprenørerne gælder det nøgletal vedrørende overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed.Det betyder, at tilbudsgiver skal aflevere nøgletal for udvalgte evalueringer, så bygherren kan se tilbudsgivers præstationer i tidligere gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år (»faktablad«).Hvis tilbudsgiver har fået evalueret mindst 3 tidligere opgaver inden for de seneste 3 år, skal tilbudsgiver desuden aflevere oplysninger om tilbudsgivers gennemsnitlige præsentation i tidligere gennemførte evalueringer – gennemsnit vægtet med rådgiverhonorarets hhv. entreprisesummens størrelse (»karakterbog«).

Reglerne om nøgletal for rådgiverne og entreprenørerne er som udgangspunkt sammenfaldende i det almene og statslige byggeri. Der er dog forskelle, som særligt vedrører indsamlingen af oplysningerne. For det almene byggeri kan indberetningerne i stort omfang ske digitalt af bygherren via BOSSINF-STB. Samtidigt genbruges i så vid udstrækning som muligt oplysninger, der allerede skal indberettes til behandling af støttesagen.

Definitionerne af de enkelte nøgletal er for rådgiverne identiske og for entreprenørerne i er altovervejende grad identiske – og ellers kompatible – med definitionerne i bekendtgørelse nr. 248 af 14. april 2008 om nøgletal for statsbyggerier m.v. Rådgiverne og entreprenørerne vil herefter kunne anvende nøgletal fra almene byggeopgaver, når de byder ind på statslige byggeopgaver – og omvendt.

4. Nøgletal for rådgivere

4.1. Bagatelgrænser

Reglerne om nøgletal for rådgivere gælder, hvis kravene til bygherren om annoncering efter tilbudsloven eller kravene om udbud efter udbudsdirektivet gælder. I dag er der fx annonceringspligt, hvis det samlede anslåede honorar til rådgivning er større end 500.000 kr. ekskl. moms.

Det betyder konkret, at reglerne som udgangspunkt gælder, hvis bygherren vurderer, at det samlede anslåede honorar til rådgivere overstiger 500.000 kr. ekskl. moms. Hvis bygherren ønsker at bruge flere forskellige virksomheder i tilknytning til en konkret byggeopgave (delt rådgivning) er det altså den samlede værdi af kontrakterne, der skal overstige beløbsgrænsen.

Selvom bygherren vurderer, at værdien af det samlede anslåede honorar til rådgivere overstiger 500.000 kr. ekskl. moms, skal bygherren kun efterspørge nøgletal til udvælgelsen for en konkret rådgivningsopgave, hvis bygherren vurderer, at den anslåede værdi overstiger 150.000 kr. ekskl. moms.

Bygherren skal endvidere kun indsamle nøgletalsoplysninger under byggeprocessen for en konkret rådgiveropgave, hvis værdien af kontrakten udgør mere end 150.000 kr. ekskl. moms.

4.2. Evaluering - kundetilfredshedsmåling

Nøgletalsoplysningerne udgøres hovedsageligt af en måling af bygherres tilfredshed med rådgiveren i den konkrete opgave. Bygherrens tilfredshed måles ved at spørge bygherren om dennes vurdering af rådgiverens præstation på en række punkter i den konkrete opgave samt om den betydning, hvert af disse områder tillægges.

Spørgsmålene besvares af bygherren i én eller to omgange i løbet af byggeprocessen afhængig af, hvornår rådgiveren udfører sit arbejde. Der kan henvises til illustrationen i informationsfolderen for rådgivernøgletallene. En rådgiver bliver kun evalueret på opgaver, som rådgiveren selv har udført, og kun på tidspunkter, hvor en ikke uvæsentlig del af rådgiverens opgave, fx projekteringen, er afsluttet.

Hvis rådgiveren har en ikke uvæsentlig del af sine opgaver i byggeprojektet inden byggestart, foretages den første evaluering senest ved byggestart. Hvis rådgiveren har en ikke uvæsentlig del af sine opgaver i byggeprojektet efter byggestart, vil en evt. anden evaluering kunne foretages i udførelsesfasen inkl. evt. mangelafhjælpning frem til 1. års eftersyn, dog senest ved afleveringen af rådgiverens opgave.

Ved hver evaluering svarer bygherren kun på de spørgsmål, der er relevante.

I bilag 1 til bekendtgørelsen findes definitioner af nøgletal og i bilag 2 en skematisk oversigt over de enkelte nøgletalsoplysninger med angivelse af, hvem der har ansvaret for indsamlingen, og hvilke oplysninger der skal indberettes til henholdsvis BOSSINF-STB og evaluator.

4.3. Overordnede forhold parterne skal være opmærksomme på

Nedenfor er overordnet beskrevet forhold, parterne i evalueringssagen skal være opmærksomme på. Når kommunen er bygherre for almene ældreboliger, er pkt. 2 om bygherrens rolle også relevant for kommunen.

1) Kommunen

Kommunalbestyrelsen er tilsagns- og tilsynsmyndighed for det almene byggeri. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen bl.a. skal stille som betingelse for skema A tilsagnet, at reglerne om nøgletal overholdes, jf. § 36, stk. 1, i støttebekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere føre tilsyn med byggeriet i hele anlægsfasen, herunder at forudsætningerne for tilsagnet overholdes.

Af hensyn til støttesagens fremdrift i almindelighed og bygherrens mulighed for at foretage digital indberetning af nøgletalsoplysninger for rådgiverne i særdeleshed bør kommunen, senest når bygherren anmoder herom, åbne for bygherrens elektroniske indberetning via bygherreklient på statuskode 10-X (se også pkt. 4.4). Dette sker ved aktivering af knap i kommuneklienten i BOSSINF-STB. Kommunens egen indberetning på statuskode 10 kan foretages, når kommunen ved hjælp af knappen »Godkendt bygherres indberetning« har godkendt bygherrens indberetning på statuskode 10-X, hvorefter projektets statuskode skifter til 10.

2) Bygherren

Bygherren søger kommunen om tilsagn til byggeriet gennem udfyldelse af skema A. Med skema A indberetningen bestemmes det, om projektet skal evalueres. Det afgørende er, om bygherren vurderer, at det samlede anslåede rådgiverhonorar medfører annonceringspligt eller udbudspligt, dvs. som udgangspunkt overstiger 500.000 kr. ekskl. moms.Hvis det samlede rådgiverhonorar er under bagatelgrænsen, er der intet til hinder for, at bygherren kan vælge at lade rådgivningsopgaverne evaluere og dermed forpligte rådgiverne til at indsamle og aflevere nøgletalsoplysninger. Vælger bygherren at lade rådgivningsopgaver under bagatelgrænsen evaluere, skal det indberettes på skema A.Hvis det konkrete rådgiverhonorar er under bagatelgrænsen, kan bygherren og rådgiveren tilsvarende lade rådgivningsopgaven evaluere, hvis det samlede anslåede honorar i øvrigt medfører evaluering. Frivillig evaluering af en rådgivningsopgave under bagatelgrænsen skal indberettes samtidig med bygherren indberetter rådgiveren i BOSSINF-STB via CVR-nr.Frivillig evaluering forudsætter dog, at kommunen er indforstået med indberetning af oplysninger i BOSSINF-STB.

Hvis det samlede honorar til rådgivning overstiger bagatelgrænsen skal bygherren stille krav til rådgiverne om aflevering af nøgletalsoplysninger under byggeprocessen i annonceringen efter tilbudsgivere og i udbudsmaterialet, hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger 150.000 kr. ekskl. moms.

Når bygherren ved udbud har indhentet priser på de forskellige rådgivningsopgaver, og konstateret at der skal indsamles nøgletalsoplysninger under byggeprocessen, skal bygherren foretage digital indberetning til BOSSINF-STB af de rådgivere bygherren har indgået kontrakter med samt af visse oplysninger om den konkrete rådgivningsopgave og baggrundsoplysninger om projektet (se også pkt. 4.4). Endvidere indberettes kontaktoplysninger om bygherren selv og det samlede forventede rådgiverhonorar.Når bygherren er klar til at foretage indberetningen, kontakter bygherren kommunen, som åbner projektet for bygherreindberetning (bygherreklient). Bygherren skal via internettet logge på bygherreklienten ved at anvende sit OCES-virksomhedscertifikat. Dette certifikat indeholder bl.a. virksomhedens CVR-nummer. Den konkrete bruger verificeres ved hjælp af den fælles pinkode eller digital signatur. I bygherreklientens åbningsbillede vises en liste over de(n) sag(er), som kommunen aktuelt har åbnet for bygherren til indberetning.Oplysningerne om rådgiverne indberettes så vidt muligt umiddelbart forud for kommunalbestyrelsens tilsagn om støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A) på status 10-X. På skema A indberettes ligeledes projektoplysninger, kontaktperson for bygherre og samlet forventet rådgiverhonorar. Hvis rådgiveren ikke er valgt, inden bygherren fremsender ansøgning om tilsagn (skema A), skal indberetningen i BOSSINF-STB ske snarest muligt efter valg af rådgiver.Oplysningerne overføres til den evaluator, som rådgiveren har valgt. Ved indberetning på skema A sker overførslen til evaluator, når kommunen har godkendt skema A. Ved efterfølgende indberetning sker overførslen straks efter, bygherren har indberettet oplysningerne i BOSSINF-STB.Når bygherren har afsluttet sin indberetning af alle oplysninger på skema A i BOSSINF-STB, vælges knappen »Overfør til kommunen«. I den forbindelse aktiveres systemets kontroller, således at bygherrens opmærksomhed henledes på eventuelle fejl i/mangler ved indberetningen, som bygherren hermed kan rette/afhjælpe, forinden projektet overføres til kommunen.

Bygherren skal besvare en række spørgsmål om bygherrens tilfredshed med rådgiveren i den konkrete opgave i op til to omgange i løbet af byggeprocessen afhængig af, hvornår rådgiveren udfører sit arbejde, jf. ovenfor i afsnit 4.2. Bygherren skal vurdere rådgiverens præstation på en række punkter i den konkrete opgave og den betydning, hvert af disse områder tillægges. Oplysningerne skal afleveres på et digitalt spørgeskema, som evaluator har sendt til bygherren.

Bygherren har pligt til at efterspørge nøgletal for tidligere gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år til brug for udvælgelse fra den 1. oktober 2009.

3) Rådgiveren

Rådgiveren skal medvirke til ataflevere nøgletalsoplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om valg af evaluator, stamdata, forventet startdato og forventet afslutning af de væsentligste dele af opgaven samt forventet rådgiverhonorar. Oplysningerne skal afleveres til bygherren, der skal indberette oplysningerne digitalt via BOSSINF-STB sammen med støttesagens øvrige oplysninger, jf. § 7. I praksis vil bygherren i forvejen have hovedparten af oplysningerne, uden at skulle kontakte rådgiveren.

Beregning af nøgletal efter entreprisens afslutning skal foretages af en uafhængig evaluator, jf. § 14, stk. 1. Det er rådgiveren, der vælger evaluator, jf. § 14, stk. 2. Det er derfor rådgiveren, der skal indgå en kontrakt med en evaluator og afholde omkostningerne i forbindelse med evalueringen. Dette forhold bør rådgiveren være opmærksom på ved tilbudsafgivelsen. Rådgiveren skal vælge evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Bygherren skal underrettes herom. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Fra den 1. oktober 2009 skal rådgiveren aflevere nøgletal for tidligere gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år til brug for udvælgelse, hvis bygherren skønner rådgiverhonoraret overstiger bagatelgrænsen.

4.4. Tilpasning af BOSSINF-STB

I forlængelse af bekendtgørelsens ikrafttræden og indførelsen af nøgletal for rådgivere den 1. maj 2008, foretages de nødvendige tilpasninger af BOSSINF-STB. Det forventes, at tilpasningerne er implementeret den 1. juli.

Indtil tilpasningerne er gennemført, vil det ikke være muligt at indberette nøgletalsoplysninger om rådgivere i BOSSINF-STB. For de konkrete projekter omfattet af rådgiverevaluering, som får tilsagn fra den 1. maj og frem til implementeringen af ændringerne i BOSSINF, betyder det, at en rådgivers valgte evaluator i denne periode ikke kan modtage stamoplysninger om rådgiveren, baggrundsoplysninger om projektet eller kontaktperson til bygherre via BOSSINF.

Når tilpasningen af BOSSINF-STB er på plads, og et projekt er på status 30, kan kommunen via aktivering af knap i kommuneklienten foretage statusskift til løbende 30. Oplysningerne kan umiddelbart herefter indtastes af bygherren i bygherreklienten på denne status, og de vil straks efter indtastningen, når bygherren gemmer det indtastede, blive overført til evaluator. Har kommunen åbnet for indberetning af skema B (status 40/40-X), vil bygherrens indtastning af oplysninger først blive overført til evaluator med kommunens godkendelse af skema B.

Vurderer bygherre og rådgiver det uhensigtsmæssigt, at evaluator først modtager oplysningerne efter implementeringen, kan oplysningerne fremsendes til evaluator på anden vis, eksempelvis pr. brev eller mail. Når implementeringen er gennemført, indberettes de fremsendte oplysninger tilsvarende i BOSSINF-STB.

4.5. Tekstforslag ved annoncering efter tilbudsgivere og udbud m.v.

Det er bygherrens ansvar at få stillet de korrekte krav, dels i annonceringen efter rådgivere, dels i udbudsmaterialet. Aktuelt vil det kun være krav om indsamling af nøgletalsoplysninger under byggeprocessen, der er i fokus. Fra den 1. oktober 2009 skal bygherren dog også være opmærksom på at få stillet krav om nøgletal ved udvælgelsen.

1) Tekstforslag til annoncering efter rådgivere:

»Der gøres opmærksom på, at denne rådgivningsopgave skal evalueres i henhold til Velfærdsministeriets bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Bekendtgørelsen stiller krav om op til to evalueringer af rådgiveren i byggeprojektet, afhængig af hvornår rådgiveren deltager i projektet, hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger 150.000 kr. ekskl. moms. Rådgiveren skal i så fald aflevere oplysninger under byggeprocessen til brug for evalueringen. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens § 7, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af tilbudsgiver.«

2) Tekstforslag til udbudsmateriale og kontrakt:

»Rådgiveren skal snarest muligt efter der er indgået rådgivningsaftale aflevere oplysninger til bygherren efter reglerne i § 7 i Velfærdsministeriets bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v., hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger 150.000 kr. ekskl. moms. Rådgiveren vil herefter blive evalueret op til to gange i byggeprojektet, når rådgiveren har afsluttet ikke uvæsentlige dele af sin opgave i byggeprojektet. Beregning af nøgletal skal foretages af en uafhængig evaluator under overholdelse af bekendtgørelsens § 14 samt bilag 1. Omkostningerne til evalueringen afholdes af rådgiveren.«

5. Nøgletal for entreprenører

5.1. Bagatelgrænser

Krav om nøgletal for entreprenører ved udvælgelse og nøgletalsindsamling under byggeprocessen (evaluering) gælder for byggeprojekter, hvis samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms.

Selvom bygherren vurderer, at værdien af den samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms, skal bygherren kun efterspørge nøgletal til udvælgelsen for en konkret entrepriseopgave, hvis bygherren vurderer, at denne vil overstige 1,5 mio. kr. ekskl. moms.

Ligeledes skal kun konkret entrepriseopgave på mere end 300.000 kr. ekskl. moms evalueres under byggeprocessen, det vil sige der skal indsamles nøgletalsoplysninger.

5.2. Evaluering – overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshedsmåling

Nøgletalsoplysningerne udgøres af en række oplysninger om entreprenørens overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og bygherrens tilfredshed med entreprenøren.

I praksis vil mange af de nødvendige nøgletalsoplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, mangler og arbejdsulykker være dokumenteret i byggesagen via byggemødereferater, sikkerhedsmødereferater, mangellister, aftalesedler og kontrakter. Årsager til ændringer i tid vil være dokumenteret via aftalesedler og byggemødereferater. Mangler, alvor og tilbagehold vil være dokumenteret ved, at bygherre og entreprenør i forbindelse med afleveringen har udfyldt og underskrevet (digitale) mangellister, herunder aftalt mangelafhjælpning, tilbagehold og klassifikation af manglerne efter alvor m.v. Antal arbejdsulykker vil være registeret i referaterne fra sikkerhedsmøderne etc.

Nøgletalsoplysningerne vedrørende bygherres tilfredshed med entreprenøren i den konkrete opgave måles ved at spørge bygherren om dennes vurdering af entreprenørens præstation på en række punkter i den konkrete opgave samt om den betydning, hvert af disse områder tillægges.

Indsamling og indberetning af nøgletalsoplysningerne vil for hovedpartens vedkommende være en opgave for bygherren, der løbende skal indberette nøgletalsoplysningerne i takt med, at den enkelte entreprenør har færdiggjort sit arbejde på byggepladsen og eventuel mangelafhjælpning er afsluttet.

I bilag 3 til bekendtgørelsen findes definitioner af nøgletallene og i bilag 4 en skematisk oversigt over de enkelte nøgletalsoplysninger med angivelse af, hvem der har ansvaret for indsamlingen, og hvilke oplysninger der skal indberettes til henholdsvis BOSSINF-STB og evaluator.

5.3. Overordnede forhold parterne skal være opmærksomme på

Nedenfor er overordnet beskrevet forhold, parterne i evalueringssagen skal være opmærksomme på. Når kommunen er bygherre for almene ældreboliger, er pkt. 2 om bygherrens rolle også relevant for kommunen.

1) Kommunen

Kommunalbestyrelsen er som nævnt i afsnit 4.3. tilsagns- og tilsynsmyndighed for det almene byggeri, og skal bl.a. stille som betingelse for skema A tilsagnet, at reglerne om nøgletal overholdes.

Af hensyn til støttesagens fremdrift i almindelighed og bygherrens mulighed for at foretage digital indberetning af nøgletalsoplysninger for entreprenørerne i særdeleshed bør kommunen, senest når bygherren anmoder herom, åbne for bygherrens digitale indberetning via bygherreklient på statuskode 40-X (se også pkt. 5.4). Dette sker ved aktivering af knap i kommuneklienten i BOSSINF-STB.Kommunens egen indberetning på statuskode 40 kan foretages, når kommunen ved hjælp af knappen »Godkendt bygherres indberetning« har godkendt bygherrens indberetning på statuskode 40-X, hvorefter projektets statuskode skifter til 40.

2) Bygherren

Med skema A indberetningen bestemmes det, om projektet er omfattet af reglerne i nøgletalsbekendtgørelsen (evaluering). Som en del af ansøgningen skal bygherren indberette de samlede håndværkerudgifter ekskl. moms. (entreprisesummen). Det afgørende er, om byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms.Hvis byggeprojektet er under den nævnte grænse, er der intet til hinder for, at bygherren kan vælge at lade projektet evaluere og dermed forpligte entreprenørerne til at indsamle og aflevere nøgletalsoplysninger. Vælger bygherren at lade et projektet under bagatelgrænsen evaluere, skal det indberettes på skema A.Hvis en entreprise er under bagatelgrænsen på 300.000 kr. ekskl. moms, kan bygherren og den udførende tilsvarende lade entreprisen evaluere, hvis byggeprojektet i øvrigt er omfattet af evaluering. Frivillig evaluering af entrepriser under bagatelgrænsen skal indberettes på skema B.Frivillig evaluering forudsætter dog, at kommunen er indforstået med indberetning af oplysninger i BOSSINF-STB.

Hvis byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms skal bygherren stille krav til entreprenørerne om aflevering af nøgletalsoplysninger under byggeprocessen i udbudsmaterialet, hvis den konkrete entreprisesum dog overstiger 300.000 kr. ekskl. moms. Det kan anbefales, at bygherren allerede gør opmærksom på dette i udbudsannonceringen.

Når bygherren ved udbud har indhentet priser på de forskellige byggearbejder, og konstateret at der skal indsamles nøgletalsoplysninger under byggeprocessen, skal bygherren i forbindelse med skema B foretage digital indberetning til BOSSINF-STB af sine medvirkende virksomheder (dvs. de entreprenører, som bygherren har indgået kontrakter) samt visse nøgletalsoplysninger, jf. § 10 samt bilag 4 (se også pkt. 5.4).

Bygherren skal herefter løbende indsamle øvrige nøgletalsoplysninger i takt med, at den enkelte entreprenør har færdiggjort sit arbejde på byggepladsen og eventuel mangelafhjælpning er afsluttet (gennem aftalesedler, mangellister, byggemødereferater m.v.) og indtaste oplysningerne i bygherreklienten. Bygherren bør have fokus på dokumentation af nøgletalsoplysningerne for at forebygge uenighed herom.

Efter indtastning fremsender bygherren de indtastede oplysninger til entreprenøren til udtalelse. Bygherren skal gerne sikre sig dokumentation for entreprenørens accept. Ved eventuel uenighed om nøgletalsoplysninger skal bygherren og entreprenøren i fællesskab tage stilling til, om de vil have evaluator til at iværksætte en høring af parterne med henblik på at opnå enighed om oplysningerne eller have et blankt felt i »faktabladet« og evt. »karakterbogen«.

Bygherre skal foretage digital indberetning af nøgletalsoplysningerne via bygherreklienten til kommunalbestyrelsen, efterhånden som oplysningerne vedrørende de enkelte entrepriser er klar.

Bygherren har pligt til at efterspørge nøgletal for tidligere gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år til brug for udvælgelse fra den 1. oktober 2009.

3) Entreprenøren

Entreprenøren skal medvirke til at aflevere nøgletalsoplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal. Oplysningerne skal afleveres til bygherren, der skal indberette oplysningerne digitalt via BOSSINF-STB sammen med støttesagens øvrige oplysninger, jf. §§ 10 og 11. I praksis vil bygherren i forvejen have hovedparten af oplysningerne fra byggesagens dokumenter, uden at skulle kontakte entreprenøren. Entreprenøren bør have fokus på dokumentation af nøgletalsoplysningerne for at forebygge uenighed herom.

Entreprenøren modtager nøgletalsoplysningerne til udtalelse fra bygherren, når denne har indtastet oplysningerne i bygherreklienten, men inden selve indberetningen foretages. Entreprenøren bør hurtigst muligt tage stilling hertil og returnere svaret til bygherren. Ved evt. uenighed om oplysningerne skal entreprenøren og bygherren i fællesskab tage stilling til, om de vil få evaluator til at igangsætte en høring med henblik på at opnå enighed eller have et blankt felt i »faktabladet« og evt. »karakterbogen«.

Beregning af nøgletal efter entreprisens afslutning skal foretages af en uafhængig evaluator, jf. § 14, stk. 1. Det er entreprenøren, der vælger evaluator, jf. § 14, stk. 2. Det er derfor entreprenøren, der skal indgå en kontrakt med en evaluator og afholde omkostningerne i forbindelse med evalueringen. Dette forhold bør entreprenøren være opmærksom på ved tilbudsafgivelsen. Entreprenøren skal vælge evaluator i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen. Bygherren skal underrettes herom. Evaluator bør nævnes i entreprisekontrakten.

Fra den 1. oktober 2009 skal entreprenøren aflevere nøgletal for tidligere gennemførte evalueringer inden for de seneste 3 år til brug for udvælgelse, hvis bygherren skønner entreprisesummen overstiger bagatelgrænsen.

5.4 Tilpasning af BOSSINF-STB

I forlængelse af bekendtgørelsens ikrafttræden og forenklingen af entreprenørnøgletalssystemet den 1. maj 2008, foretages de nødvendige tilpasninger af BOSSINF-STB. Det forventes, at tilpasningerne, som for rådgivernøgletallene, er implementeret den 1. juli 2008.

Forenklingen af entreprenørnøgletalssystemet betyder, at underentreprenører ikke længere skal bidrage til indsamlingen af nøgletal, og hermed at der ikke skal sendes oplysninger om underentreprenører til ekstern evaluator via BOSSINF-STB, det vil sige oplysninger om virksomhedens CVR-nummer, navn og adresse, kontaktperson til ekstern evaluator samt forventet påbegyndelses- og afleveringsdato.

Med forenklingen bliver det på den baggrund frivilligt at indberette underentreprenører i BOSSINF-STB. Felterne vedrørende identifikation af underentreprenører (CVR-nummer, navn og adresse) bibeholdes efter implementeringen af tilpasningerne i BOSSINF, men er frivillige at udfylde for projekter med tilsagn efter den 1. maj 2008.

Med tilpasningen udgår indberetningsfelterne vedrørende kontaktperson til ekstern evaluator samt forventet påbegyndelses- og afleveringsdato. Indtil tilpasningen er gennemført, skal disse felter ikke udfyldes for projekter med tilsagn efter den 1. maj 2008.

5.5 Tekstforslag ved annoncering efter tilbudsgivere og udbud m.v.

Bygherren skal stille krav om aflevering af nøgletalsoplysninger under byggeprocessen i forbindelse med annonceringen efter tilbudsgivere og/eller i udbudsmaterialet, så de potentielle tilbudsgivere på et tidligt tidspunkt oplyses om, at byggeprojektet skal evalueres.

Som nævnt ovenfor i afsnit x vil det aktuelt kun være krav om aflevering af nøgletalsoplysninger under byggeprocessen, der er i fokus.

1) Tekstforslag til udbudsannoncering:

»Der gøres opmærksom på, at dette byggeprojekt skal evalueres i henhold til Velfærdsministeriets bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Entreprenørerne skal derfor indsamle og aflevere oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal, hvis den enkelte entreprise overstiger 300.000 kr. ekskl. moms. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens §§ 10 og 11, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af tilbudsgiver.«

2) Tekstforslag til udbudsmateriale og evt. kontrakt:

»Entreprenøren skal i forbindelse med påbegyndelse af byggeriet og afslutning af den konkrete entreprise aflevere oplysninger til bygherren efter reglerne i §§ 10 og 11 i Velfærdsministeriets bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v., hvis entreprisen overstiger 300.000 kr. ekskl. moms. Ved entreprisens afslutning skal der beregnes nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker samt kundetilfredshed. Beregning af nøgletal skal foretages af en uafhængig evaluator under overholdelse af bekendtgørelsens § 14 samt bilag 3. Omkostningerne til evalueringen afholdes af entreprenøren.«

6. Spørgsmål eller yderligere oplysninger

Spørgsmål eller yderligere oplysninger til bekendtgørelsen kan fås ved henvendelse til Velfærdsministeriet, Mette Rudbeck, Allis Ougaard, Jens Eisling eller Karsten Gullach på tlf. 33 92 93 00.

Velfærdsministeriet, den 23. april 2008

Mette Rudbeck