Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og ændring af lov om almene boliger m.v.

(Til samtlige kommuner m.fl.)

Folketinget har den 24. april 2008 vedtaget et lovforslag - L 72 B - om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om almene boliger m.v.

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Lovændringen indeholder 2 elementer

1. Indhentelse af nødvendige økonomiske oplysninger om husstandsmedlemmer

2. Indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger m.v.

1. Indhentelse af nødvendige økonomiske oplysninger om husstandsmedlemmer – ændring af retssikkerhedslovens § 11 a.

Loven ændrer retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 2 og 3, om indhentelse af nødvendige økonomiske oplysninger.

Formålet med lovændringen er i første række at sikre, at det nye indkomstregister, jf. lov om et indkomstregister, kan anvendes af kommunerne i relation til alle personer, hvis indkomst indgår ved beregningen af sociale ydelser.

Samtidig indebærer ændringen, at reglerne om myndighedernes indhentelse af økonomiske oplysninger fremgår samlet af retssikkerhedsloven.

Efter lovændringen kan kommunerne kræve nødvendige økonomiske oplysninger fra andre myndigheder ikke blot om ansøger og dennes ægtefælle men også om en eventuel samlever eller andre husstandsmedlemmer, når disses indkomst eller formue efter lovgivningen er afgørende for en social ydelse.

En kommune kan herefter uden samtykke kræve sådanne nødvendige økonomiske oplysninger til brug for behandlingen af en enkelt sag og til brug for generel kontrol. Oplysningerne kan samkøres med og sammenstilles med data fra kommunens egne eller andre myndigheders it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol. Den myndighed, der har brug for oplysningerne, kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og findes oplysningerne i registret, skal de hentes herfra.

2. Indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger m.v. – ændring af lov om almene boliger m.v.

Ændringen af almenboligloven (§ 178a), indebærer, at reglerne i § 11a i retssikkerhedsloven finder tilsvarende anvendelse i sager, hvor kommunen foretager anvisninger eller godkender anvisninger af almene boliger m.v.

Formålet med den nye regel er dels at skabe hjemmel for kommunalbestyrelsen, de sociale nævn og Ankestyrelsen til at indhente alle de oplysninger både af økonomisk og personlig karakter fra andre myndigheder mfl., som er nødvendige for at behandle de nævnte sager, dels at sikre at indkomstregistret anvendes i disse sager.

Hensigten er at gøre det lettere både for myndigheden og de boligsøgende at fremskaffe de nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen, herunder eventuelt også oplysninger om samlevere og andre medlemmer af husstanden.

Efter reglerne kan indhentelse af økonomiske oplysninger ske uden samtykke, medens indhentelse af andre oplysninger end økonomiske kræver den eller de pågældendes forudgående samtykke.

Den, der ansøger om hjælp eller modtager hjælp, skal under alle omstændigheder have skriftlig besked om myndighedens adgang til at indhente oplysninger i henhold til de omtalte regler.

Lovforslaget som vedtaget ved 3. behandlingen vedlægges som bilag. Ændringsloven kan også ses på Velfærdsministeriets portal – www.vfm.dk – under lovgivning og på Folketingets hjemmeside – www.ft.dk – under dokumenter, lovforslag på Velfærdsministeriets område, vedtagne forslag

Velfærdsministeriet, den 28. april 2008

Pernille Christensen


Bilag 1

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. april 2008

Forslag

til

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om almene boliger m.v.

(Indhentelse af økonomiske oplysninger om husstandsmedlemmer og indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger m.v.)

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 27. august 2007, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 c, stk. 2, nr. 1, ændres »191« til: »192«.

2. I § 11 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever«.

3. I § 11 a, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer.«

4. § 64, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.

5. § 64, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 2

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, lov nr. 1590 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 575 af 6. juni 2007, § 1 i lov nr. 194 af 26. marts 2008 og § 1 i lov nr. 219 af 5. april 2008, foretages følgende ændring:

1. Efter § 178 indsættes:

»§ 178 a. Reglerne i § 11 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder tilsvarende anvendelse ved kommunalbestyrelsens, det sociale nævns og Ankestyrelsens behandling af sager om anvisning af en bolig eller sager om godkendelse af udlejning af en bolig i henhold til denne lov, tidligere ældreboliglov, tidligere boligbyggerilove, tidligere kollegiestøttelove og tidligere byggestøttelove samt ved kommunalbestyrelsens behandling af sager om anvisning af en bolig i andet udlejningsbyggeri.

Stk. 2. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1, skal give den, der ansøger om eller modtager hjælp, skriftlig besked om adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Afgørelser om hjælp til udlændinge efter § 3, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik, der er truffet af Sikringsstyrelsen inden den 1. september 2007, kan uanset ophævelsen af § 64, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, 2. pkt., i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. denne lovs § 1, nr. 4 og 5, indbringes for Ankestyrelsen.