Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2008 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2008)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2007 om regulering af fiskeriet i 2008 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2008), foretages følgende ændringer:

1. I § 29 indsættes efter stk. 7 som stk. 8 og stk. 9:

»Stk. 8. I ICES-underområde 23 i Østersøen og Bælterne er det forbudt at fiske med snurrevod. Undtaget er dog fiskeri med snurrevod i området beliggende mere end 3 sømil fra land og afgrænset mod nord af linien fra Gilbjerg Hoved til Kullen Fyr og mod syd af linien fra Ellekilde Hage til Lerberget.

Stk. 9. I en overgangsperiode indtil udgangen af 2009 kan Fiskeridirektoratet tillade, at højst 2 fartøjer samtidigt fisker med snurrevod i området indenfor 3 sømil af land på det danske fiskeriterritorium. Tilladelse kan ansøges af fartøjsejere, som med et fartøj har udøvet snurrevodsfiskeri i ICES-underområde 23 efter den 1. januar 2007.«

2. I § 47 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uanset stk. 2 kan et fartøj overdrage op til 3.000 tons af fartøjets årsmængder af de i stk. 2 nævnte kvoter.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

3. I § 95 udgår stk. 2 og stk. 3. Stk. 4-6. bliver herefter stk. 2-4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. maj 2008

Fiskeridirektoratet, den 29. april 2008

Esben Egede Rasmussen

/ Mik Jensen