Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold

Kapitel 2   Administration

Kapitel 3   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 4   Betingelser for tilskud

Kapitel 5   Tilskudsberettigede udgifter

Kapitel 6   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 7   Beregning af tilskud

Kapitel 8   Udbetaling af tilskud

Kapitel 9   Underretningspligt

Kapitel 10   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 11   Force majeure

Kapitel 12   Klageadgang

Kapitel 13   Straffebestemmelser

Kapitel 14   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

I medfør af § 3, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, litra a, d og e, § 4, stk. 2, § 5, § 7, stk. 4, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12 og § 13, stk. 1, i lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan inden for de afsatte rammer give tilsagn om tilskud til projekter inden for fiskeri- og akvakultursektoren, der omfatter:

1) Udvikling af nye markeder og forbrugerkampagner.

2) Kollektive foranstaltninger.

3) Pilotprojekter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til tidsbegrænsede projekter, af fælles interesse med et bredere anvendelsesområde end foranstaltninger, som private virksomheder og organisationer normalt gennemfører. Projekterne skal bidrage til at forøge det samlede værdiudbytte i fiskerisektoren og herunder bidrage til at fremme et eller flere af følgende formål:

1) Sektorens udvikling i miljømæssig og økonomisk bæredygtig retning.

2) Innovation og værditilvækst.

3) Afsætning og forbrug af fisk og fiskeriprodukter.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud kan gives til offentlige eller private institutioner, myndigheder, organisationer inden for fiskeri- og akvakultursektoren samt til erhvervsdrivende.

Kapitel 2

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv forestår den fysiske den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Efter bemyndigelse kan et andet direktorat under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 4. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema, der fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside. Ansøgning om tilskud skal indsendes i to eksemplarer til direktoratet.

Stk. 2. En ansøgning skal være modtaget inden henholdsvis den 1. februar, den 1. august og den 1. november.I 2008 skal ansøgningen dog være modtaget inden henholdsvis den 7. juni og den 16. september og den 1. november.

Stk. 3. I tilfælde, hvor sidste dag af ansøgningsfristen efter stk. 2 er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 4. Når direktoratet modtager ansøgningen, kvitterer direktoratet for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet. For projekter, der er påbegyndt i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 8. maj 2008, kan ansøgning indsendes indtil den 7. juni 2008.

Prioritering og afgørelse

§ 5. Direktoratet for FødevareErhverv udmelder forud for en ansøgningsrunde et eller flere indsatsområder. Udmeldingen indeholder for hvert indsatsområde en nærmere beskrivelse af hvilke projektforslag, der ønskes, samt af den prioritering, som vil danne grundlag for udvælgelse af projekter.

Stk. 2. Indsatsområderne omfatter et eller flere af følgende områder:

1) Forsøg med og udvikling af bæredygtige fiskerimetoder og bæredygtig forvaltning af fiskeriet.

2) Udvikling, omstrukturering og forbedring af bæredygtig akvakultur.

3) Omsætning, forarbejdning og kvalitet af fiskeri- og akvakulturprodukter.

4) Samarbejdsprojekter på tværs af fiskeri- og akvakultursektoren, eventuelt med inddragelse af andre parter, med henblik på optimering af værdikæden eller understøttelse af videndeling.

5) Afsætningsfremme og kampagner for fiskeri- og akvakulturprodukter, herunder med sigte på bedre ernæring, kvalitetsforbedring, fremme af miljøvenlige metoder og forbedring af fiskeri- og akvakultursektorens image.

6) Forbedring af sikkerhed og arbejdsmiljø i fiskeri- og akvakultursektoren.

Stk. 3. Efter drøftelse i Overvågningsudvalget for anvendelse af den Europæiske Fiskerifond i Danmark kan der fastlægges andre indsatsområderne end de i stk. 2 nævnte eller disse kan tilpasses.

Stk. 4. Direktoratet kan efter skriftlig høring af Overvågningsudvalget i særlige tilfælde træffe beslutning om ændringer i indsatsområderne, fristerne for udmelding af indsatsområder og indsendelse af ansøgninger.

§ 6. Ansøgninger, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb, og som opfylder betingelserne for tilskud, jf. kapitel 3 og 4, meddeles tilsagn efter en prioritering på grundlag de udmeldte indsatsområder, jf. § 5.

Stk. 2. Ved udvælgelsen af projekter lægges der vægt på i hvilket omfang de forventede effekter af projektet bidrager til opfyldelsen af målene for de udmeldte indsatområder.

Stk. 3. Til brug for vurderingen af ansøgninger om tilskud til kollektive foranstaltninger, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, som er af nyskabende karakter, og ansøgninger om tilskud til pilotprojekter, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, kan direktoratet indhente faglige vurderinger af ansøgningerne fra det i henhold til lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare- og jordbrugs- og fiskerisektoren nedsatte udvalg(Innovationsudvalget).

§ 7. Direktoratet for FødevareErhverv kan anvende årets bevilling i én ansøgningsperiode eller fordele den på de tre ansøgningsrunder.

Stk. 2. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver direktoratet tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Der kan gives helt eller delvis afslag på ansøgninger med henvisning til en prioritering af bevilling på den årlige finanslov.

Stk. 4. Ansøgninger, der ikke kan imødekommes alene som følge af, at den for ansøgningsperioden afsatte ramme er opbrugt, overføres én gang til den næstfølgende ansøgningsperiode. De ansøgninger, der er overført til en ansøgningsperiode, prioriteres på lige vilkår med øvrige ansøgninger, der er modtaget inden for ansøgningsperioden.

§ 8. Efter drøftelse i Overvågningsudvalget for programmet for anvendelse af Den Europæiske Fiskerifond i Danmark, kan Direktoratet for FødevareErhverv eventuelt nedsætte en eller flere arbejdsgrupper, som kan rådgive om udmelding af indsatsområder, jf. § 5.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede projekter

§ 9. Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende udvikling af nye markeder og forbrugerkampagner kan gives til foranstaltninger med henblik på at føre en kvalitets- og forædlingspolitik, at udvikle nye markeder eller at gennemføre forbrugerkampagner for fiskerivarer og akvakulturprodukter, herunder vedrørende:

1) Certificering og mærkning af produkter.

2) Markeds- og forbrugerundersøgelser.

3) Afsætnings- og informationskampagner, herunder regionale, nationale eller tværnationale salgsfremstød for fisk og akvakulturprodukter.

4) Kampagner til forbedring af fiskerivarers, akvakulturprodukters eller fiskeri- og akvakultursektorens image.

5) Fremme af produkter der er blevet til ved hjælp af miljøvenlige metoder.

6) Forsyning af markedet med arter der er overskud af eller som er underudnyttede og som normalt genudsættes eller ikke er af erhvervsmæssig interesse.

Stk. 2. Et projekt vedrørende nye markeder og forbrugerkampagner må ikke referere til enkeltvirksomheders handelsmærke eller til et bestemt land eller andet geografisk område.

§ 10. Tilsagn om tilskud til kollektive projekter kan blandt andet gives til foranstaltninger vedrørende bedre forvaltning af fiskeriet, samarbejde mellem erhverv og forskere, fremme af selektive fiskerimetoder og nedbringelse af bifangst, forbedring af sikkerhed og arbejdsmiljø, åbenhed på markederne for fiskeri- og akvakulturprodukter, fødevaresikkerhed, udvikling af akvakulturanlæg, investeringer vedrørende produktion og infrastruktur, netværk og udveksling af oplysninger om bedste praksis, ligestilling mellem mænd og kvinder og oprettelse af producentorganisationer.

Stk. 2. Kollektive projekter kan endvidere vedrøre etablering og omstrukturering afproducentorganisationer samt producentorganisationers gennemførelse af kvalitetsplaner.

Stk. 3. Projekter vedrørende kollektive foranstaltninger skal gennemføres med aktiv deltagelse af erhvervsdrivende, organisationer inden for fiskeri- og akvakultursektoren eller andre organisationer som er anerkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Projekter vedrørende stk. 2 kan kun gennemføres af anerkendte producentorganisationer.

§ 11. Tilsagn om tilskud til pilotprojekter kan gives til erhvervelse og udbredelse af ny teknisk viden. Pilotprojekter omfatter afprøvning af nyskabende teknologi, afprøvning af forvaltningsplaner mv. for fiskeriet, udvikling og afprøvning af metoder til selektivt og skånsomt fiskeri, herunder undersøgelse af de biologiske og økonomiske konsekvenser.

Stk. 2. Pilotprojekter skal sigte mod at tilvejebringe brugbare resultater og skal følges op videnskabeligt. Der skal udarbejdes en teknisk rapport om hvert af de pilotprojekter, der modtager tilskud.

Stk. 3. Pilotprojekter skal gennemføres af en eller flere erhvervsdrivende eller organisationer inden for fiskeri- og akvakultursektoren i partnerskab med et videnskabeligt eller teknisk organ. Direktoratet for FødevareErhverv kan udpege andre organer til at gennemføre pilotprojekter.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 12. Det er en betingelse for tilskud til et projekt,

1) at ansøger afgiver de oplysninger, Direktoratet for FødevareErhverv anmoder om til brug for

sagsbehandlingen,

2) at projektet afsluttes senestpå det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen, medmindre direktoratet meddeler dispensation herfra,

3) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, jf. § 18, stk. 4,

4) at projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, såfremt det er relevant i forhold til projektets indhold og formål opretholdes af tilsagnshaver i en periode på mindst fem år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, og

5) at udbetalingsanmodning og originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt indtil 31. december 2021.

Stk. 2. Direktoratet fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 3. Tilsagnshaver er forpligtet til at indsende en rapport om projektets effekter 2 og 5 år efter afsluttende udbetaling af tilskud. I tilsagnet fastsættes, hvilke oplysninger, der skal gives i rapporterne.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 13. Tilskud kan ydes til faktiske udgifter som afholdes af de organisationer eller virksomheder, der deltager i projektet og som er nødvendige for gennemførelsen herunder også intern løn til ansatte i en organisation eller virksomhed som deltager i projektet. Udgifter til eksterne leverandører skal være baseret på indhentede tilbud eller åbent udbud. Indirekte udgifter er støtteberettigede udgifter, hvis de er baseret på faktiske omkostninger ved gennemførelsen af projektet og fordeles i forhold til de direkte udgifter efter en behørigt velbegrundet, fair og rimelig metode.

Stk. 2. Indirekte udgifter kan medtages med op til 50 pct. af de direkte udgifter.

Stk. 3. De tilskudsberettigede udgifter kan endvidere omfatte

1) udgifter til attestation af betalte udgifter,

2) udgifter til projektrapportering, og

3) andre udgifter, som Direktoratet for FødevareErhverv vurderer at være nødvendige for at gennemføre investeringsprojektet.

§ 14. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der ydes andre EU-tilskud,

2) udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden Direktoratet for FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 4, stk. 4, dog kan ansøger i 2008 få godkendt udgifter, som er betalt fra den 1.oktober 2007, jf. § 4, stk. 4.

3) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

4) udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed,

5) udgifter til køb af brugt eller renoveret udstyr,

6) finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed,

7) udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine,

8) udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport, og

9) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

Kapitel 6

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 15. Ændring af et projekt kan godkendes af Direktoratet for FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter direktoratets vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af direktoratet, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 16. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1, stk. 2, kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 17. Tilskud efter denne bekendtgørelse ydes med op til 100 pct. af de faktiske udgifter.

Stk. 2. En del af tilskuddet kan erstattes af andre offentlige midler.

Stk. 3. Ved udmeldingen af indsatsområder kan der samtidig udmeldes ved hvilken tilskudsprocent, det forventes at projekterne kan gennemføres.

Stk. 4. Ved etablering eller omstrukturering af producentorganisationer kan tilskud til de i § 10, stk. 2, nævnte projekter ydes i højst tre år efter datoen for anerkendelsen beløb svarende til:

1) 3 pct. i det første år, 2 pct. i det andet år og 1 pct. i det tredje år af værdien af den gennem producentorganisationen markedsførte produktion.

2) 60 pct. i det første år, 40 pct. i det andet år og 20 pct. i det tredje år af producentorganisationens administrationsomkostninger.

Stk. 5. Ved gennemførelse af planer for forbedring af kvaliteten af producentorganisationernes produktion kan tilskud til de i § 10, stk. 2, nævnte projekter ydes med 60 pct. det første år, 50 pct. det andet år og 40 pct. det tredje år af de omkostninger, organisationen afholder i forbindelse med planens gennemførelse.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 18. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Skemaer og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside.

Stk. 2. Anmodningen om udbetaling af tilskud skal indsendes til direktoratet via det stedlige fiskeriinspektorat eller den stedlige fødevareregion.

Stk. 3. Tilskud kan udbetales i indtil 3 rater. De enkelte rater skal udgøre mindst 20 pct. af det totale tilsagnsbeløb.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være direktoratet i hænde senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet. Direktoratet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport.

Stk. 5. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 19. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold at give direktoratet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud efter § 20.

Kapitel 10

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 20. Tilsagn om tilskudbortfalder, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter fiskeriudviklingslovens § 11, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 19,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, eller

5) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 2. I de i stk. 1nævnte tilfælde træffer Direktoratet for FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencerente. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 11

Force majeure

§ 21. Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Ekspropriation, hvis en sådan ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

2) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virksomhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeurei konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Direktoratet kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 22. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles Direktoratet for FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 23. Afgørelser truffet af Direktoratet for FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem direktoratet. Klagen skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. Direktoratet kan genoptage en sag, efter at der er indgivet en klage.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 24. Efter § 14, stk. 1 i fiskeriudviklingsloven straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i afgørelser der træffes i henhold til loven eller de i medfør af lovens fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller regler i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

5) undlader at give kontrolmyndigheden m.v. adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1, eller

6) undlader at aflevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 11 stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 25. Bekendtgørelse træder i kraft den 8. maj 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2001 om tilskud til afsætningsfremme, kollektive foranstaltninger og pilotprojekter m.v. inden for fiskerisektoren ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er meddelt inden nærværende bekendtgørelses ikrafttræden.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 5. maj 2008

Hans S. Christensen

/ Steen Bonde