Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd

I medfør af § 13 i lov nr. 352 af 6. juni 1991 om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning samt § 5, stk. 3, i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 155 af 4. marts 2008, fastsættes:

Terminologi

§ 1. I denne bekendtgørelse anvendes udtrykket »sognebåndsløserpræsten« om den sognepræst, der er løst sognebånd til, og »bopælspræsten« om den sognepræst i sognebåndsløserens bopælssogn, der er ansvarlig for sognets personregistrering. Udtrykket »en sognepræst for en anden menighed« indebærer, at der ikke kan løses sognebånd til midlertidigt ansatte præster, herunder vikarierende/konstituerede præster, præster ansat ved stiftelser eller institutioner og til valgmenighedspræster.

Stk. 2. Kirkeministeriet stiller en elektronisk protokol til rådighed, hvor sognebåndsløserpræsten skal registrere aftaler om sognebåndsløsning. Den elektroniske protokol betegnes som »SBL-protokollen«

Stiftelse

§ 2. Et medlem af folkekirken kan ved sognebåndsløsning slutte sig til en sognepræst for en anden menighed end den, medlemmet hører til, jf. lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 10 smh. med § 5.

Stk. 2. Anmodning fremsættes af medlemmet over for den præst, der ønskes løst sognebånd til. Anmodningen skal indeholde oplysning om medlemmets navn, personnummer og adresse.

Stk. 3. Samtidig med stiftelse af sognebåndsløsningen skal der tages stilling til, om sognebåndsløseren ønsker at udøve sine parlamentariske rettigheder i en af sognebåndsløserpræstens menighedsrådskredse eller i sognebåndsløserens bopælssogn jf. § 6, stk. 2.

Stk. 4. På præstens begæring skal der gives oplysning om begrundelsen for ønsket om sognebåndsløsning.

§ 3. Er præsten villig til at modtage en ansøger som sognebåndsløser, giver præsten ansøgeren meddelelse herom.

§ 4. En præst er ikke forpligtet til at modtage en ansøger som sognebåndsløser, såfremt hensynet til denne findes at burde vige for afgørende hensyn til præsten eller dennes menighed, jf. lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 10, stk. 1. En præsts afslag skal være skriftligt og begrundet samt indeholde oplysning om klageadgang.

Stk. 2. En præsts afslag kan af ansøgeren påklages til biskoppen, jf. lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 10, stk. 2.

Retsvirkningerne af sognebåndsløsning

§ 5. Et medlem af folkekirken, der har løst sognebånd, er berettiget til kirkelig betjening af sognebåndsløserpræsten, jf. lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 6.

§ 6. En sognebåndsløser kan vælge, om vedkommende vil udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløseren har bopæl, eller i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat, jf. lov om valg til menighedsråd § 5.

Stk. 2. Hvis valgretten ønskes udøvet i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat, skal der på samme tid som sognebåndsløsningens etablering gives meddelelse herom, jf. § 2, stk. 3. Hvis sognebåndsløserpræsten er ansat i flere menighedsrådskredse, skal sognebåndsløseren tillige meddele, i hvilken af disse menighedsrådskredse valgret ønskes udøvet, jf. lov om valg til menighedsråd § 5, stk. 2.

Stk. 3. En sognebåndsløser, hvor sognebåndsløsningen er etableret af forældremyndighedens indehaver, jf. § 11, kan inden 3 måneder efter, at vedkommende er fyldt 18 år, meddele sognebåndsløserpræsten, at valgretten ønskes udøvet i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat. Bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Hvis meddelelse efter stk. 2 og stk. 3 ikke gives, eller overskrides den i stk. 3 fastsatte frist herfor, udøver sognebåndsløseren sin valgret i bopælssognet.

Stk. 5. De trufne valg er bindende, så længe sognebåndsløsningen består, jf. lov om valg til menighedsråd § 5, stk. 3.

Ophør

§ 7. En sognebåndsløser kan bringe sognebåndsløsningen til ophør ved skriftlig anmeldelse herom til sognebåndsløserpræsten, jf. lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 11, stk. 1.

§ 8. En præst kan opsige sognebåndsløsningen, såfremt der foreligger omstændigheder, som gør det urimeligt at fastholde præstens forpligtelser over for sognebåndsløseren, jf. lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 11, stk. 2. Opsigelsen skal ske skriftligt med 6 måneders varsel og skal være begrundet samt indeholde oplysning om klageadgang, jf. stk. 2.

Stk. 2. Opsigelsen kan af sognebåndsløseren påklages til biskoppen. Såfremt klage indgives inden 4 uger efter sognebåndsløserens modtagelse af opsigelsen, har klagen opsættende virkning, jf. lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 11.

§ 9. Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, til hvem sognebånd er løst, forflyttes, dør eller afskediges, jf. lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 11, stk. 3. Sognebåndsløseren kan dog udsætte ophørstidspunktet, indtil en ny præst er ansat.

Stk. 2 . Stiftsadministrationen i det pågældende stift giver sognebåndsløseren skriftlig meddelelse om sognebåndsløsningens ophør, om sognebåndsløserens rettigheder vedrørende muligheder for at få udsat ophørstidspunktet, og at vedkommende igen udøver sine parlamentariske rettigheder i bopælssognet. Meddelelsen udsendes til sognebåndsløseren umiddelbart efter, at oplysningen om sognebåndsløserpræstens forflyttelse, afskedigelse eller død er tilgået stiftsadministrationen.

Stk. 3. Ønsker sognebåndsløseren at udsætte ophørstidspunktet for sognebåndsløsningen, indtil en ny sognepræst er ansat skal meddelelse herom indleveres skriftligt til stiftsadministrationen.

Stk. 4. Såfremt sognebåndsløseren ikke indsender skriftlig anmodning til stiftsadministrationen om, at vedkommende ønsker ophørstidspunktet udsat, udøver sognebåndsløseren sine parlamentariske rettigheder i bopælssognet. Modtager stiftsadministrationen anmodningen efter 11. dagen før valgdagen, underretter stiftsadministrationen valgbestyrelserne herom. Derefter kan valgbestyrelserne manuelt henholdsvis slette vedkommende af valglisten for bopælssognet og optage vedkommende på valglisten for sognebåndsløserpræstens menighedsrådsvalgkreds.

§ 10. Ved genbesættelse af en ledig sognepræstestilling samt ved nedlæggelse af en sognepræstestilling bringer stiftsadministrationen alle aftaler i SBL-protokollen om sognebåndsløsning til vedkommende præst til ophør.

Mindreårige

§ 11. For ugifte personer under 18 år træffes bestemmelser i henhold til denne bekendtgørelse af forældremyndighedens indehaver. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke.

Registrering af og meddelelse vedr. sognebåndsløsning

§ 12. Sognebåndsløserpræsten skal i SBL-protokollen registrere egne aftaler om sognebåndsløsning, samt oplysninger om, hvor sognebåndsløseren ønsker at udøve sine parlamentariske rettigheder.

Stk. 2. Sognebåndsløserpræsten skal indtaste sognebåndsløserens CPR-nr. i SBL-protokollen. Efterfølgende vil oplysninger om stiftelsestidspunkt, navn, adresse, fødselsdag og- sted tilgå SBL-protokollen via CPR-registeret.

Stk. 3. Sognebåndsløserpræsten gør skriftligt sognebåndsløseren opmærksom på, at der registreres disse oplysninger om sognebåndsløseren i den elektroniske SBL-protokol, jf. kapitel 8 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger.

§ 13. Når sognebåndsløserpræsten har modtaget anmodningen om sognebåndsløsningen indtaster sognebåndsløserpræsten oplysningerne i SBL-protokollen. Har sognebåndsløseren valgt at flytte sine parlamentariske rettigheder til en af sognebåndsløserpræstens menighedsrådskredse optages sognebåndsløseren automatisk på valglisten i sognebåndsløsersognet og slettes automatisk på valglisten i bopælssognet.

Stk. 2. Er sognebåndsløserens anmodning om stiftelse af sognebåndsløsning ikke registreret i SBL-protokollen senest 11. dagen før et menighedsrådsvalg, optages vedkommende på valglisten i den menighedsrådskreds, hvor vedkommende havde valgret inden sognebåndsløsningen.

§ 14. En aftale om sognebåndsløsning kan opsiges af præsten jf. § 8. Når opsigelsen om sognebåndsløsning er endelig, sørger sognebåndsløserpræsten for at bringe aftalen om sognebåndsløsning til ophør i SBL-protokollen. Når opsigelsen er endelig udøver den tidligere sognebåndsløser sine parlamentariske rettigheder i bopælssognet.

Stk. 2. Bliver præstens opsigelse af en aftale om sognebåndsløsning først endelig efter 11. dagen før valgdagen, underretter stiftsadministrationen valgbestyrelserne derom. Derefter kan valgbestyrelserne manuelt henholdsvis slette den tidligere sognebåndsløser af valglisten for sognebåndsløserpræstens menighedsrådsvalgkreds og optage vedkommende på valglisten for bopælssognet.

Stk. 3. Sker sletningen af aftalerne om sognebåndsløsning jf. §10, efter 11. dagen før valgdagen, skal stiftsadministrationen også underrette valgbestyrelsen om sognebåndsløsningens ophør. Derefter kan valgbestyrelserne manuelt henholdsvis slette den tidligere sognebåndsløser af valglisten for sognebåndsløserpræstens menighedsrådsvalgkreds og optage vedkommende på valglisten for bopælssognet.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 300 af 26. marts 2007 om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd ophæves.

§ 16. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Kirkeministeriet, den 5. maj 2008

Birthe Rønn Hornbech

/ Betina Sidelmann